24 (1949) Nr. 34

A. TITEL

Statuut van de Raad van Europa;

Londen, 5 mei 1949

B. TEKST

De tekst van het Statuut is geplaatst in Stb. 1949, J 341.

De tekst van het Statuut tot en met de tiende wijziging is geplaatst in Trb. 1975, 70.

In Trb. 1975, 70 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 28, in artikel 42, onderdeel b, tweede regel, dient het woord „desposited” te worden vervangen door „deposited”.

Voor de latere wijzigingen, zie rubriek J van Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15, Trb. 1989, 94, Trb. 1990, 179, Trb. 1991, 63, Trb. 1992, 11, Trb. 1992, 111, Trb. 1993, 117, Trb. 1994, 27, Trb. 1995, 8, Trb. 1995, 94, Trb. 1995, 217, Trb. 1996, 1, Trb. 1996, 117, Trb. 1996, 355 en Trb. 2003, 83 en rubriek B van Trb. 2005, 48, Trb. 2007, 36 en Trb. 2007, 146.

In Trb. 2007, 146 dienen in de Engelse en de Franse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 3 dient na het woord „Serbia” de zinsnede „and Montenegro” te worden geschrapt.

Op blz. 4 dient na het woord „Serbie” de zinsnede „et Monténégro” te worden geschrapt.


Bij akte van 16 juni 2015 heeft de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa te Straatsburg verklaard dat, in overeenstemming met artikel 41, onderdeel d, van het Statuut, een wijziging van artikel 26 is goedgekeurd in verband met de vaststelling van het aantal Turkse vertegenwoordigers in de Parlementaire Vergadering. De Engelse en de Franse tekst van deze akte luiden als volgt:


Amendment to the Statute of the Council of Europe

Certificate of the Secretary General of the Council of Europe

Whereas paragraph d of Article 41 of the Statute of the Council of Europe provides that amendments to Articles 23-35, 38 and 39 which have been approved by the Committee of Ministers and the Consultative Assembly shall come into force on the date of the certificate of the Secretary General, transmitted to the governments of members, certifying that they have been so approved,

The Secretary General hereby certifies as follows:

  • 1. The Committee of Ministers, by the adoption on 3 June 2015 of Resolution CM/Res(2015)7 fixing the number of Representatives of Turkey in the Parliamentary Assembly, approved the amendment to Article 26 of the Statute, the text of which is set out below;

  • 2. The Parliamentary Assembly had approved the same amendment on 22 May 2015 (Recommendation 2072(2015));

  • 3. Both organs of the Council of Europe having thus approved it, the amendment come into force this 16th day of June 2015, being the date of this certificate, transmitted on the same date to the governments of members.

The amended text of Article 26 is worded as follows:

“Members shall be entitled to the number of Representatives given below:

Albania

4

Andorra

2

Armenia

4

Austria

6

Azerbaijan

6

Belgium

7

Bosnia and Herzegovina

5

Bulgaria

6

Croatia

5

Cyprus

3

Czech Republic

7

Denmark

5

Estonia

3

Finland

5

France

18

Georgia

5

Germany

18

Greece

7

Hungary

7

Iceland

3

Ireland

4

Italy

18

Latvia

3

Liechtenstein

2

Lithuania

4

Luxembourg

3

Malta

3

Republic of Moldova

5

Monaco

2

Montenegro

3

Netherlands

7

Norway

5

Poland

12

Portugal

7

Romania

10

Russian Federation

18

San Marino

2

Serbia

7

Slovak Republic

5

Slovenia

3

Spain

12

Sweden

6

Switzerland

6

“The former Yugoslav Republic of Macedonia”

3

Turkey

18

Ukraine

12

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

18”

DONE at Strasbourg, this 16th day of June 2015.

THORBJØRN JAGLAND Secretary GeneralAmendement au Statut du Conseil de l’Europe

Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit :

  • 1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 3 juin 2015 la Résolution CM/Res(2015)7, qui fixe le nombre de Représentants de la Turquie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous ;

  • 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 22 mai 2015 (Recommandation 2072(2015)) ;

  • 3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 16 juin 2015, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit :

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants :

Albanie

4

Andorre

2

Arménie

4

Autriche

6

Azerbaïdjan

6

Belgique

7

Bosnie-Herzégovine

5

Bulgarie

6

Croatie

5

Chypre

3

République tchèque

7

Danemark

5

Estonie

3

Finlande

5

France

18

Géorgie

5

Allemagne

18

Grèce

7

Hongrie

7

Islande

3

Irlande

4

Italie

18

Lettonie

3

Liechtenstein

2

Lituanie

4

Luxembourg

3

Malte

3

République de Moldova

5

Monaco

2

Monténégro

3

Pays-Bas

7

Norvège

5

Pologne

12

Portugal

7

Roumanie

10

Fédération de Russie

18

Saint-Marin

2

Serbie

7

République slovaque

5

Slovénie

3

Espagne

12

Suède

6

Suisse

6

« L’ex-République yougoslave de Macédoine »

3

Turquie

18

Ukraine

12

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

18»

FAIT à Strasbourg, le 16 juin 2015.

THORBJØRN JAGLAND Secrétaire Général


C. VERTALING


De vertaling van de akte van 16 juni 2015 luidt als volgt:


Wijziging van het Statuut van de Raad van Europa

Akte van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa

Overwegend dat lid d van artikel 41 van het Statuut van de Raad van Europa bepaalt dat wijzigingen van de artikelen 23-35, 38 en 39, welke door het Comité van Ministers en de Raadgevende Vergadering zijn goedgekeurd, in werking treden op de datum van de akte van de Secretaris-Generaal, waarin wordt verklaard, dat deze wijzigingen aldus zijn goedgekeurd, welke akte aan de Regeringen van de Leden wordt overgelegd,

De Secretaris-Generaal verklaart bij dezen als volgt:

  • 1. Het Comité van Ministers heeft, met het aanvaarden op 3 juni 2015 van Resolutie CM/Res(2015)7 tot vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van Turkije in de Parlementaire Vergadering, de wijziging van artikel 26 van het Statuut goedgekeurd, waarvan de tekst hieronder is weergegeven;

  • 2. De Parlementaire Vergadering heeft deze wijziging op 22 mei 2015 goedgekeurd (Aanbeveling 2072 (2015));

  • 3. De aldus door beide organen van de Raad van Europa goedgekeurde wijziging treedt in werking op 16 juni 2015, datum van deze akte, welke op dezelfde datum is overgelegd aan de Regeringen van de Leden.

De gewijzigde tekst van artikel 26 luidt als volgt:

„De Leden hebben recht op het volgende aantal vertegenwoordigers:

Albanië

4

Andorra

2

Armenië

4

Oostenrijk

6

Azerbeidzjan

6

België

7

Bosnië en Herzegovina

5

Bulgarije

6

Kroatië

5

Cyprus

3

De Tsjechische Republiek

7

Denemarken

5

Estland

3

Finland

5

Frankrijk

18

Georgië

5

Duitsland

18

Griekenland

7

Hongarije

7

IJsland

3

Ierland

4

Italië

18

Letland

3

Liechtenstein

2

Litouwen

4

Luxemburg

3

Malta

3

De Republiek Moldavië

5

Monaco

2

Montenegro

3

Nederland

7

Noorwegen

5

Polen

12

Portugal

7

Roemenië

10

Russische Federatie

18

San Marino

2

Servië

7

De Slowaakse Republiek

5

Slovenië

3

Spanje

12

Zweden

6

Zwitserland

6

„De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië”

3

Turkije

18

Oekraïne

12

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

18”

GEDAAN te Straatsburg op 16 juni 2015.

THORBJØRN JAGLAND Secretaris-Generaal


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1951, 85.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E en rubriek F van Trb. 1951, 85 en, laatstelijk, rubriek E vanTrb. 2007, 146.

G. INWERKINGTREDING

Zie Stb. 1949, J 448 en Trb. 1951, 85.

Zie voor de inwerkingtreding van de besluiten tot wijziging Trb. 1971, 23, Trb. 1971, 94, Trb. 1975, 70, Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15, Trb. 1989, 94, Trb. 1990, 179, Trb. 1991, 63, Trb. 1992, 11, Trb. 1992, 111, Trb. 1993, 117, Trb. 1994, 27, Trb. 1995, 8, Trb. 1995, 94, Trb. 1995, 217, Trb. 1996, 1, Trb. 1996, 117, Trb. 1996, 355 en Trb. 2003, 83, Trb. 2005, 48, Trb. 2007, 36 en Trb. 2007, 146.


De wijziging van 16 juni 2015 van het Statuut is op diezelfde dag in werking getreden voor alle partijen bij het Statuut, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging van het Statuut alleen voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

05-08-1949

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1951, 85, Trb. 1961, 144, Trb. 1965, 185, Trb. 1970, 37, Trb. 1971, 23, Trb. 1971, 94, Trb. 1972, 170, Trb. 1975, 70, Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15, Trb. 1989, 94 en Trb. 2005, 48.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijziging van 16 juni 2015 van het Statuut zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tiende juli 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven