Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2014, 159Verdrag

29 (2001) Nr. 8

A. TITEL

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

(met Bijlagen);

Stockholm, 22 mei 2001

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 2001, 132.

Voor de Engelse tekst van de op 6 mei 2005 door de Conferentie van Partijen aangenomen Bijlage G, zie Trb. 2007, 137. Zie voor een correctie Trb. 2010, 190.

Voor de Engelse en de Franse tekst van de op 8 mei 2009 door de Conferentie van Partijen aangenomen wijzigingen van de Bijlagen A, B en C, zie Trb. 2010, 262.

Voor correcties in de tekst zie Trb. 2011, 193.


De Conferentie van Partijen heeft tijdens haar vijfde zitting op 29 april 2011 in Genève een wijziging aangenomen van Bijlage A bij het Verdrag. De Engelse tekst van de wijziging luidt als volgt:


SC-5/3: Listing of technical endosulfan and its related isomers

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and risk management evaluation for endosulfan (technical endosulfan, its related isomers and endosulfan sulfate) as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,1)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to list technical endosulfan, its related isomers and endosulfan sulfate in Annex A to the Convention, with specific exemptions,2)

 • 1. Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list therein technical endosulfan and its related isomers, with specific exemptions for production as allowed for the parties listed in the Register of Specific Exemptions and/or for use on crop-pest complexes as listed in accordance with the provisions of a new part VI of the annex by inserting the following row:

  Chemical

  Activity

  Specific exemption

  Technical endosulfan* (CAS No: 115-29-7) and its related isomers* (CAS No: 959-98-8 and CAS No: 33213-65-9)

  Production

  As allowed for the parties listed in the Register

  Use

  Crop-pest complexes as listed in accordance with the provisions of part VI of this Annex

 • 2. Decides to insert a new note (v) in part I of Annex A as follows:

  Technical endosulfan (CAS No: 115-29-7), its related isomers (CAS No: 959-98-8 and CAS No: 33213-65-9) and endosulfan sulfate (CAS No: 1031-07-8) were assessed and identified as persistent organic pollutants.

 • 3. Decides to insert a new Part VI in Annex A as follows:

Part VI
Technical endosulfan and its related isomers (endosulfan)

The production and use of endosulfan shall be eliminated except for parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it in accordance with Article 4 of the Convention. Specific exemptions may be available for the use of endosulfan for the following crop-pest complexes:

Crop

Pest

Apple

Aphids

Arhar, gram

Aphids, caterpillars, pea semilooper, pod borer

Bean, cowpea

Aphids, leaf miner, whiteflies

Chilli, onion, potato

Aphids, jassids

Coffee

Berry borer, stem borers

Cotton

Aphids, cotton bollworm, jassids, leaf rollers, pink bollworm, thrips, whiteflies

Eggplant, okra

Aphids, diamondback moth, jassids, shoot and fruit borer

Groundnut

Aphids

Jute

Bihar hairy caterpillar, yellow mite

Maize

Aphids, pink borer, stem borers

Mango

Fruit flies, hoppers

Mustard

Aphids, gall midges

Rice

Gall midges, rice hispa, stem borers, white jassid

Tea

Aphids, caterpillars, flushworm, mealybugs, scale insects, smaller green leafhopper, tea geometrid, tea mosquito bug, thrips

Tobacco

Aphids, oriental tobacco budworm

Tomato

Aphids, diamondback moth, jassids, leaf miner, shoot and fruit borer, whiteflies

Wheat

Aphids, pink borer, termites


De Conferentie van Partijen heeft tijdens haar zesde zitting op 10 mei 2013 in Genève een wijziging aangenomen van Bijlage A bij het Verdrag. De Engelse tekst van de wijziging luidt als volgt:


SC-6/13: Listing of hexabromocyclododecane

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and the risk management evaluation and its addendum for hexabromocyclododecane as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,1)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to list hexabromocyclododecane in Annex A to the Convention with specific exemptions for production and use in expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings,2)

 • 1. Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list therein hexabromocyclododecane, with specific exemptions for production as allowed for the parties listed in the register of specific exemptions and for use in expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings by inserting the following row:

  Chemical

  Activity

  Specific exemption

  Hexabromocyclododecane

  Production

  As allowed for the parties listed in the Register in accordance with the provisions of Part VII of this Annex

  Use

  Expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings in accordance with the provisions of Part VII of this Annex

 • 2. Also decides to insert a definition for hexabromocyclododecane in part III of Annex A as follows:

  • “c) “Hexabromocyclododecane” means hexabromocyclododecane (CAS No: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane (CAS No: 3194-55-6) and its main diastereoisomers: alpha- hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-50-6); beta-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-51-7); and gamma-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-52-8).”

 • 3. Further decides to insert a new part VII in Annex A as follows:

Part VII
Hexabromocyclododecane

Each Party that has registered for the exemption pursuant to Article 4 for the production and use of hexabromocyclododecane for expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings shall take necessary measures to ensure that expanded polystyrene and extruded polystyrene containing hexabromocyclododecane can be easily identified by labelling or other means throughout its life cycle.


C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 171, Trb. 2010, 190 en Trb. 2011, 193.


De vertaling van de op 29 april 2011 door de Conferentie van Partijen aangenomen wijziging van Bijlage A luidt als volgt:


SC-5/3: Vermelding van technisch endosulfan en aanverwante isomeren

De Conferentie van de Partijen,

Na bestudering van het risicoprofiel en de risicobeheerevaluatie voor endosulfan (technisch endosulfan, aanverwante isomeren en endosulfansulfaat) toegezonden door de toetsingscommissie inzake persistente organische verontreinigende stoffen,1)

Gelet op de aanbeveling van de Toetsingscommissie inzake persistente organische verontreinigende stoffen om technisch endosulfan, aanverwante isomeren en endosulfansulfaat met specifieke uitzonderingen te vermelden in Bijlage A van het Verdrag,2)

 • 1. Besluit deel I van Bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen te wijzigen door daarin technisch endosulfan en aanverwante isomeren te vermelden, met specifieke uitzonderingen voor de productie zoals toegestaan voor de Partijen vermeld in het register van specifieke uitzonderingen en/of voor gebruik tegen voor gewassen schadelijke organismen, vermeld in overeenstemming met de bepalingen van een nieuw deel VI van de Bijlage door invoeging van de volgende rij:

  Chemische stof

  Activiteit

  Specifieke uitzondering

  Technisch endosulfan* (CAS-nummer: 115-29-7) en aanverwante isomeren* (CAS-nummer: 959-98-8 en CAS-nummer: 33213-65-9)

  Productie

  Zoals toegestaan voor de Partijen vermeld in het register

  Gebruik

  Tegen voor gewassen schadelijke organismen zoals vermeld in overeenstemming met de bepalingen van deel VI van deze Bijlage

 • 2. Besluit de volgende nieuw noot (v) op te nemen in deel I van Bijlage A:

  Technisch endosulfan (CAS-nummer: 115-29-7), aanverwante isomeren (CAS-nummer: 959-98-8 en CAS-nummer: 33213-65-9) en endosulfansulfaat (CAS-nummer: 1031-07-8) werden beoordeeld en aangemerkt als persistente organische verontreinigende stoffen.

 • 3. Besluit in Bijlage A het volgende nieuwe deel VI op te nemen:

Deel VI
Technisch endosulfan en aanverwante isomeren (endosulfan)

De productie en het gebruik van endosulfan worden uitgebannen, behoudens ten aanzien van Partijen die het Secretariaat in kennis hebben gesteld van hun voornemen deze stof te produceren en/of te gebruiken in overeenstemming met artikel 4 van het Verdrag. Voor de volgende voor gewassen schadelijke organismen kunnen specifieke uitzonderingen gelden voor het gebruik van endosulfan:

Gewas

Schadelijk organisme

Appel

Bladluizen

Struikerwt

Bladluizen, rupsen, Plusia orichalsia, peulboorder

Bonen, kikkererwten

Bladluizen, mineervliegen, witte vliegen

Peper, ui, aardappel

Bladluizen, Jassidae

Koffie

Koffiebessenboorder, Xylotrechus quadripes

Katoen

Bladluizen, katoendaguil, Jassidae, bladrollers, roze bolworm, tripsen, witte vliegen

Aubergine, okra

Bladluizen, koolwitje, Jassidae, Leucinodes orbonalis

Aardnoot

Bladluizen

Jute

Spilosoma obliqua, gele mijt

Maïs

Bladluizen, roze stengelboorder, stengelboorders

Mango

Fruitvliegen, mangocicade (hoppers)

Mosterd

Bladluizen, galmuggen

Rijst

Galmuggen, rijsthispa, stengelboorders, Cofana spectra (white jassids)

Thee

Bladluizen, rupsen, Cydia leucostoma, wolluizen, schildluizen, Jacobiasca formosan, theespanner, theewants, tripsen

Tabak

Bladluizen, Oosterse tabaksknopuil

Tomaat

Bladluizen, koolwitje, Jassidae, mineervliegen, Leucinodes orbonalis, witte vliegen

Tarwe

Bladluizen, roze stengelboorder, termieten


De vertaling van de op 10 mei 2013 door de Conferentie van Partijen aangenomen wijziging van Bijlage A luidt als volgt:


SC-6/13: Vermelding van hexabromocyclododecaan

De Conferentie van de Partijen,

Na bestudering van het risicoprofiel en de risicobeheersevaluatie, met addendum, voor hexabroomcyclododecaan toegezonden door de Toetsingscommissie inzake persistente organische verontreinigende stoffen,1)

Gelet op de aanbeveling van de toetsingscommissie inzake persistente organische verontreinigende stoffen om hexabroomcyclododecaan te vermelden in Bijlage A van het Verdrag, met specifieke uitzonderingen voor de productie en toepassing ervan in geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in bouwwerken,2

 • 1. Besluit deel I van Bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen te wijzigen door daarin hexabroomcyclododecaan te vermelden, met specifieke uitzonderingen voor de productie zoals toegestaan voor de Partijen vermeld in het register van specifieke uitzonderingen voor de productie en toepassing ervan in geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in bouwwerken, door invoeging van de volgende rij:

  Chemische stof

  Activiteit

  Specifieke uitzondering

  Hexabroomcyclododecaan

  Productie

  Zoals toegestaan voor de Partijen vermeld in het register in overeenstemming met de bepalingen van deel VII van deze Bijlage

  Gebruik

  Geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in bouwwerken in overeenstemming met de bepalingen van deel VII van deze Bijlage

 • 2. Besluit voorts de volgende omschrijving van hexabroomcyclododecaan op te nemen in deel III van Bijlage A:

  • „c. Onder „Hexabroomcyclododecaan” wordt verstaan hexabroomcyclododecaan (CAS-nummer: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (CAS-nummer: 3194-55-6) en zijn belangrijkste diastereoïsomeren: alfa-hexabroomcyclododecaan (CAS-nummer: 134237-50-6); beta-hexabroomcyclododecaan (CAS-nummer: 134237-51-7); en gamma-hexabroomcyclododecaan (CAS-nummer: 134237-52-8).”

 • 3. Besluit tevens het volgende nieuwe deel VII op te nemen in Bijlage A:

Deel VII
Hexabroomcyclododecaan

Elke Partij die zich heeft ingeschreven voor de uitzondering ingevolge artikel 4 voor de productie en toepassing van hexabroomcyclododecaan in geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in bouwwerken neemt de nodige maatregelen om te waarborgen dat geëxpandeerd polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen dat hexabroomcyclododecaan bevat gedurende de volledige levenscyclus eenvoudig herkenbaar zijn via etikettering of op andere wijze.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2004, 169, Trb. 2007, 137 en Trb. 2010, 262.


De wijzigingen van 29 april 2011 en van 10 mei 2013 van Bijlage A bij het Verdrag behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 2001, 132 en rubrief F van Trb. 2004, 169.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Afghanistan

 

20-02-13

T

21-05-13

   

Albanië

05-12-01

04-10-04

R

02-01-05

   

Algerije

05-09-01

22-09-06

R

21-12-06

   

Angola

 

23-10-06

T

21-01-07

   

Antigua en Barbuda

23-05-01

10-09-03

R

17-05-04

   

Argentinië

23-05-01

25-01-05

R

25-04-05

   

Armenië

23-05-01

26-11-03

R

17-05-04

   

Australië

23-05-01

20-05-04

R

18-08-04

   

Azerbeidzjan

 

13-01-04

T

17-05-04

   

Bahama's

20-03-02

03-10-05

R

01-01-06

   

Bahrein

22-05-02

31-01-06

R

01-05-06

   

Bangladesh

23-05-01

12-03-07

R

10-06-07

   

Barbados

 

07-06-04

T

05-09-04

   

Belarus

 

03-02-04

T

17-05-04

   

België

23-05-01

25-05-06

R

23-08-06

   

Belize

14-05-02

25-01-10

R

25-04-10

   

Benin

23-05-01

05-01-04

R

17-05-04

   

Bolivia

23-05-01

03-06-03

R

17-05-04

   

Bosnië en Herzegovina

23-05-01

30-03-10

R

28-06-10

   

Botswana

 

28-10-02

T

17-05-04

   

Brazilië

23-05-01

16-06-04

R

14-09-04

   

Brunei

21-05-02

         

Bulgarije

23-05-01

20-12-04

R

20-03-05

   

Burkina Faso

23-05-01

31-12-04

R

31-03-05

   

Burundi

02-04-02

02-08-05

R

31-10-05

   

Cambodja

23-05-01

25-08-06

R

23-11-06

   

Canada

23-05-01

23-05-01

R

17-05-04

   

Centraal-Afrikaanse Republiek

09-05-02

12-02-08

R

12-05-08

   

Chili

23-05-01

20-01-05

R

20-04-05

   

China

23-05-01

13-08-04

R

11-11-04

   

Colombia

23-05-01

22-10-08

R

20-01-09

   

Comoren

23-05-01

23-02-07

R

24-05-07

   

Congo, Democratische Republiek

 

23-03-05

T

21-06-05

   

Congo, Republiek

04-12-01

12-02-07

R

13-05-07

   

Cookeilanden

 

29-06-04

T

27-09-04

   

Costa Rica

16-04-02

06-02-07

R

07-05-07

   

Cuba

23-05-01

21-12-07

R

20-03-08

   

Cyprus

 

07-03-05

T

05-06-05

   

Denemarken

23-05-01

17-12-03

R

17-05-04

   

Djibouti

15-11-01

11-03-04

R

09-06-04

   

Dominica

 

08-08-03

T

17-05-04

   

Dominicaanse Republiek

23-05-01

04-05-07

R

02-08-07

   

Duitsland

23-05-01

25-04-02

R

17-05-04

   

Ecuador

28-08-01

07-06-04

R

05-09-04

   

Egypte

17-05-02

02-05-03

R

17-05-04

   

El Salvador

30-07-01

27-05-08

R

25-08-08

   

Eritrea

 

10-03-05

T

08-06-05

   

Estland

 

07-11-08

T

05-02-09

   

Ethiopië

17-05-02

09-01-03

R

17-05-04

   

EU (Europese Unie)

23-05-01

16-11-04

R

14-02-05

   

Fiji

14-06-01

20-06-01

R

17-05-04

   

Filipijnen

23-05-01

27-02-04

R

27-05-04

   

Finland

23-05-01

03-09-02

R

17-05-04

   

Frankrijk

23-05-01

17-02-04

R

17-05-04

   

Gabon

21-05-02

07-05-07

R

05-08-07

   

Gambia

23-05-01

28-04-06

R

27-07-06

   

Georgië

23-05-01

04-10-06

R

02-01-07

   

Ghana

23-05-01

30-05-03

R

17-05-04

   

Griekenland

23-05-01

03-05-06

R

01-08-06

   

Guatemala

29-01-02

30-07-08

R

28-10-08

   

Guinee

23-05-01

11-12-07

R

10-03-08

   

Guinee-Bissau

24-04-02

06-08-08

R

04-11-08

   

Guyana

 

12-09-07

T

11-12-07

   

Haïti

23-05-01

         

Honduras

17-05-02

23-05-05

R

21-08-05

   

Hongarije

23-05-01

14-03-08

R

12-06-08

   

Ierland

23-05-01

05-08-10

R

03-11-10

   

IJsland

23-05-01

29-05-02

R

17-05-04

   

India

14-05-02

13-01-06

R

13-04-06

   

Indonesië

23-05-01

28-09-09

R

27-12-09

   

Iran

23-05-01

06-02-06

R

07-05-06

   

Israël

30-07-01

         

Italië

23-05-01

         

Ivoorkust

23-05-01

20-01-04

R

17-05-04

   

Jamaica

23-05-01

01-06-07

R

30-08-07

   

Japan

 

30-08-02

T

17-05-04

   

Jemen

05-12-01

09-01-04

R

17-05-04

   

Jordanië

18-01-02

08-11-04

R

06-02-05

   

Kaapverdië

 

01-03-06

T

30-05-06

   

Kameroen

05-10-01

19-05-09

R

17-08-09

   

Kazachstan

23-05-01

09-11-07

R

07-02-08

   

Kenia

23-05-01

24-09-04

R

23-12-04

   

Kirgistan

16-05-02

12-12-06

R

12-03-07

   

Kiribati

04-04-02

07-09-04

R

06-12-04

   

Koeweit

23-05-01

12-06-06

R

10-09-06

   

Kroatië

23-05-01

30-01-07

R

30-04-07

   

Laos

05-03-02

28-06-06

R

26-09-06

   

Lesotho

23-01-02

23-01-02

R

17-05-04

   

Letland

23-05-01

28-10-04

R

26-01-05

   

Libanon

23-05-01

03-01-03

R

17-05-04

   

Liberia

 

23-05-02

T

17-05-04

   

Libië

 

14-06-05

T

12-09-05

   

Liechtenstein

23-05-01

03-12-04

R

03-03-05

   

Litouwen

17-05-02

05-12-06

R

05-03-07

   

Luxemburg

23-05-01

07-02-03

R

17-05-04

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

23-05-01

27-05-04

R

25-08-04

   

Madagaskar

24-09-01

18-11-05

R

16-02-06

   

Malawi

22-05-02

27-02-09

R

28-05-09

   

Malediven

 

17-10-06

T

15-01-07

   

Maleisië

16-05-02

         

Mali

23-05-01

05-09-03

R

17-05-04

   

Malta

23-05-01

         

Marokko

23-05-01

15-06-04

R

13-09-04

   

Marshalleilanden

 

27-01-03

T

17-05-04

   

Mauritanië

08-08-01

22-07-05

R

20-10-05

   

Mauritius

23-05-01

13-07-04

R

11-10-04

   

Mexico

23-05-01

10-02-03

R

17-05-04

   

Micronesia

31-07-01

15-07-05

R

13-10-05

   

Moldavië

23-05-01

07-04-04

R

06-07-04

   

Monaco

23-05-01

20-10-04

R

18-01-05

   

Mongolië

17-05-02

30-04-04

R

29-07-04

   

Montenegro

02-05-02

31-03-11

R

29-06-11

   

Mozambique

23-05-01

31-10-05

R

29-01-06

   

Myanmar

 

19-04-04

T

18-07-04

   

Namibië

 

24-06-05

T

22-09-05

   

Nauru

09-05-02

09-05-02

R

17-05-04

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-05-01

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

28-01-02

R

17-05-04

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Nepal

05-04-02

06-03-07

R

04-06-07

   

Nicaragua

23-05-01

01-12-05

R

01-03-06

   

Nieuw-Zeeland

23-05-01

24-09-04

R

23-12-04

   

Niger

12-10-01

12-04-06

R

11-07-06

   

Nigeria

23-05-01

24-05-04

R

22-08-04

   

Niue

12-03-02

02-09-05

R

01-12-05

   

Noord-Korea

 

26-08-02

T

17-05-04

   

Noorwegen

23-05-01

11-07-02

R

17-05-04

   

Oekraïne

23-05-01

25-09-07

R

24-12-07

   

Oman

04-03-02

19-01-05

R

19-04-05

   

Oostenrijk

23-05-01

27-08-02

R

17-05-04

   

Pakistan

06-12-01

17-04-08

R

16-07-08

   

Palau

28-03-02

08-09-11

R

07-12-11

   

Panama

23-05-01

05-03-03

R

17-05-04

   

Papoea-Nieuw-Guinea

23-05-01

07-10-03

R

17-05-04

   

Paraguay

12-10-01

01-04-04

R

30-06-04

   

Peru

23-05-01

14-09-05

R

13-12-05

   

Polen

23-05-01

23-10-08

R

21-01-09

   

Portugal

23-05-01

15-07-04

R

13-10-04

   

Qatar

 

10-12-04

T

10-03-05

   

Roemenië

23-05-01

28-10-04

R

26-01-05

   

Russische Federatie

22-05-02

17-08-11

R

15-11-11

   

Rwanda

 

05-06-02

T

17-05-04

   

Saint Kitts en Nevis

 

21-05-04

T

19-08-04

   

Saint Lucia

 

04-10-02

T

17-05-04

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

15-09-05

T

14-12-05

   

Salomonseilanden

 

28-07-04

T

26-10-04

   

Samoa

23-05-01

04-02-02

R

17-05-04

   

Sao Tomé en Principe

03-04-02

12-04-06

R

11-07-06

   

Saudi-Arabië

14-03-02

25-07-12

R

23-10-12

   

Senegal

23-05-01

08-10-03

R

17-05-04

   

Servië

02-05-02

31-07-09

R

29-10-09

   

Seychellen

25-03-02

03-06-08

T

01-09-08

   

Sierra Leone

 

26-09-03

T

17-05-04

   

Singapore

23-05-01

24-05-05

R

22-08-05

   

Slovenië

23-05-01

04-05-04

R

02-08-04

   

Slowakije

23-05-01

05-08-02

R

17-05-04

   

Somalië

 

26-07-10

T

24-10-10

   

Spanje

23-05-01

28-05-04

R

26-08-04

   

Sri Lanka

05-09-01

22-12-05

R

22-03-06

   

Sudan

23-05-01

29-08-06

R

27-11-06

   

Suriname

22-05-02

20-09-11

R

19-12-11

   

Swaziland

 

13-01-06

T

13-04-06

   

Syrië

15-02-02

05-08-05

R

03-11-05

   

Tadzjikistan

21-05-02

08-02-07

R

09-05-07

   

Tanzania

23-05-01

30-04-04

R

29-07-04

   

Thailand

22-05-02

31-01-05

R

01-05-05

   

Togo

23-05-01

22-07-04

R

20-10-04

   

Tonga

21-05-02

23-10-09

R

21-01-10

   

Trinidad en Tobago

 

13-12-02

T

17-05-04

   

Tsjaad

16-05-02

10-03-04

R

08-06-04

   

Tsjechië

23-05-01

06-08-02

R

17-05-04

   

Tunesië

23-05-01

17-06-04

R

15-09-04

   

Turkije

23-05-01

14-10-09

R

12-01-10

   

Tuvalu

 

19-01-04

T

17-05-04

   

Uganda

 

20-07-04

T

18-10-04

   

Uruguay

23-05-01

09-02-04

R

17-05-04

   

Vanuatu

21-05-02

16-09-05

R

15-12-05

   

Venezuela

23-05-01

19-04-05

R

18-07-05

   

Verenigd Koninkrijk

11-12-01

17-01-05

R

17-04-05

   

Verenigde Arabische Emiraten

23-05-01

11-07-02

R

17-05-04

   

Verenigde Staten van Amerika

23-05-01

         

Vietnam

23-05-01

22-07-02

R

17-05-04

   

Zambia

23-05-01

07-07-06

R

05-10-06

   

Zimbabwe

23-05-01

01-03-12

R

30-05-12

   

Zuid-Afrika

23-05-01

04-09-02

R

17-05-04

   

Zuid-Korea

04-10-01

25-01-07

R

25-04-07

   

Zweden

23-05-01

08-05-02

R

17-05-04

   

Zwitserland

23-05-01

30-07-03

R

17-05-04

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

11-11-2004

 

Macau SAR

11-11-2004

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

10-02-2012

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Argentinië, 25 januari 2005

In accordance with article 25, paragraph 4 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the Republic of Argentina declares that any amendment to Annex A, B, or C shall enter into force for Argentina only after it has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Australië, 20 mei 2004

In accordance with article 25 (4) [of the Convention], the Government of Australia declares that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of Australia's instrument of ratification with respect thereto.

Bahrein, 31 januari 2006

 • 1. Arbitration according to the procedures adopted by the Conference of States Parties is the only binding procedure for the Government of the Kingdom of Bahrain regarding resolving any dispute on the interpretation or implementation of the Convention.

 • 2. Any amendment to the Convention annexes A, B and C will not be binding to the Kingdom of Bahrain unless it is ratified according to the constitutional rules.

Bangladesh, 12 maart 2007

Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Bangladesh hereby declares that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for Bangladesh only upon the deposit by Bangladesh of its instrument of ratification, acceptance or approval with respect thereto.

België, 23 mei 2001

This signature engages also the Waloon region, the Flemish region, and the Brussels-Capital region.

Botswana, 28 oktober 2002

[…] the Republic of Botswana declares pursuant to article 25 (4) that, with respect to it, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for it only after it has deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.

Canada, 23 mei 2001

Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Canada hereby declares that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for Canada only upon the deposit by Canada of its instrument of ratification, acceptance or approval with respect thereto.

China, 13 augustus 2004

In accordance with the provisions of article 25, paragraph 4 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, with respect to the People's Republic of China, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Denemarken, 17 december 2003

With a territorial exclusion in respect of the Faroe Islands and Greenland.

Denemarken, 10 februari 2012

Withdrawal of declaration relating to the territorial exclusion in respect of the Faroe Islands.

El Salvador, 27 mei 2008

With respect to the provisions of article 18 of this Convention, the Republic of El Salvador does not consider itself bound by the provisions of paragraph 2 of that article in that it does not recognize the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice

Estland, 7 november 2008

 • 1) In accordance with Article 25, paragraph 4 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, any amendment to Annex A, B and C of the Convention shall enter into force for the Republic of Estonia only after the Republic of Estonia has deposited its instrument of approval to the amendment;

 • 2) As a Member State of the European Community the Republic of Estonia has transferred its competence to the European Community in fields governed by this Convention and listed in the declaration annexed to the Council Decision of 14 October 2004 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2006/507/EC).

EU (Europese Unie), 16 november 2004

Declaration in accordance with article 25 (3) :

The Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular article 175 thereof, it is competent for entering into international environmental agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

 • Preserving, protecting and improving the quality of the environment,

 • Protecting human health,

 • Prudent and rational utilisation of natural resources,

 • Promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems.

Moreover, the Community declares that it has already adopted legal instruments, binding on its Member States, covering matters governed by this Convention, and will submit and update, as appropriate, a list of those legal instruments to the Conference of the Parties in accordance with article 15 (1) of the Convention.

The Community is responsible for the performance of those obligations resulting from the Convention which are covered by Community law in force.

The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development.

Guatemala, 30 juli 2008

In accordance with article 25, paragraph 4 of the aforementioned Convention, the Government of the Republic of Guatemala declares that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for Guatemala only after it has deposited its instrument of accession or ratification.

India, 28 maart 2006

Any amendment to Annex A, B, C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Liechtenstein, 3 december 2004

The Principality of Liechtenstein declares in accordance with Article 18 paragraph 2 of the Convention that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute settlement.

Mauritius, 13 juli 2004

Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants, the Republic of Mauritius declares that any amendments to Annex A, B or C shall enter into force for the Republic of Mauritius only upon the deposit by the Republic of Mauritius of its instrument of Ratification, Acceptance, Approval or Accession with respect thereto.

Micronesia, 15 juli 2005

 • 1. The Federated States of Micronesia declares in accordance with the provisions of article 25, paragraph 4 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of the Federated States of Micronesia's instrument of ratification, acceptance, approval or accession thereto.

 • 2. The Federated States of Micronesia declares in accordance with Article 18, paragraph 2 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute settlement.

Moldavië, 7 april 2004

In accordance with article 18, paragraph 2 of the Convention, the Republic of Moldova accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any party that accepts the same obligation.

Pursuant to article 25, paragraph 4, of the Convention, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for the Republic of Moldova only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval with respect thereto.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 17 februari 2010

The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Article 18 of the Convention on Persistent Organic Pollutants, that it accepts both means of dispute settlement referred to in that paragraph as compulsory in relation to any Party accepting one or both means of dispute settlement.

Nieuw-Zeeland, 24 september 2004

[…] consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

Oostenrijk, 27 augustus 2002

The Republic of Austria declares in accordance with Article 18 paragraph 2 of the Convention that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in paragraph 2 as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute settlement.

Russische Federatie, 17 augustus 2011

 • 1. The Russian Federation declares that in accordance with paragraph 2 of article 18 of the Convention, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes the means of dispute settlement indicated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 2 of article 18 of the Convention as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation;

 • 2. The Russian Federation declares that in accordance with paragraph 4 of article 25 of the Convention any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for the Russian Federation only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Servië, 31 juli 2009

The Republic of Serbia declares in accordance with Article 18 of the Convention that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in paragraph 2.

Slovenië, 4 mei 2004

In accordance with article 25, paragraph 4 of the Convention, the Republic of Slovenia herewith declares, that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification with respect thereto.

Slowakije, 5 augustus 2002

Pursuant to article 25, paragraph 4, of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the Slovak Republic hereby declares that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for the Slovak Republic only upon the deposit by the Slovak Republic of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Slowakije, 10 mei 2013

Withdrawal of declaration under article 25 (4) made upon ratification.

Spanje, 28 mei 2004

Any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for Spain only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Spanje, 16 augustus 2011

In the event that the Convention on Persistent Organic Pollutants should in any way result in actions related to Gibraltar, Spain wishes to make the following declaration:

 • 1. Gibraltar is a Non-Self-Governing Territory for whose international relations the United Kingdom is responsible and which is subject to a process of decolonization in accordance with the relevant decisions and resolutions of the United Nations General Assembly.

 • 2. The Gibraltar authorities are local in character and exercise an exclusively domestic jurisdiction that originates in and is based on the powers allocated to and conferred on them by the United Kingdom, in accordance with its domestic law and in its capacity as the sovereign State upon which depends the said Non-Self-Governing Territory.

 • 3. Consequently, any involvement by the Gibraltar authorities in the implementation of this Convention shall be understood to take place exclusively within the framework of the domestic jurisdiction of Gibraltar and shall not be considered to affect in any way the content of the two preceding paragraphs.

 • 4. The procedure envisaged in the “Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of Certain International Treaties (2007)”, signed by Spain and the United Kingdom on 19 December 2007, together with the “Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties”, of 19 April 2000, shall be applicable to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, adopted on 22 May 2001.

Syrië, 5 augustus 2005

The ratification of the Syrian Arab Republic to this Convention shall in no way signify the recognition of Israel or entail entry into any dealings with Israel in the context of the provisions of this Convention.

Vanuatu, 16 september 2005

That in relation to paragraph 4 of Article 25 of the Convention, any amendment to Annex A, B or C shall bind the Republic of Vanuatu only upon its deposit of an instrument of ratification or accession with respect to such amendments.

Venezuela, 19 april 2005

In accordance with article 25, paragraph 4 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the Bolivarian Republic of Venezuela declares that any amendment to Annex A, B, or C shall enter into force for the Bolivarian Republic of Venezuela only after it has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Zuid-Korea, 25 januari 2007

The Republic of Korea, in accordance with Article 25, paragraph 4 of the Convention, declares that, with respect to the Republic of Korea, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2004, 169, Trb. 2007, 137 en Trb. 2010, 262.

In rubriek G van Trb. 2010, 262 is ten onrechte vermeld dat de wijzigingen van 8 mei 2009 van de Bijlagen A, B en C bij het Verdrag in werking zijn getreden voor alle partijen, met uitzondering van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland heeft een kennisgeving gedaan als bedoeld in artikel 22, derde lid, onder b, van het Verdrag. Voor de partijen die een verklaring hebben afgelegd als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van het Verdrag, zijn de wijzigingen pas in werking getreden negentig dagen na nederlegging van hun respectieve akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding tot deze wijzigingen.


De wijziging van 29 april 2011 van Bijlage A bij het Verdrag is ingevolge artikel 22, derde lid, onder c, van het Verdrag op 27 oktober 2012 in werking getreden, behalve voor de partijen die een verklaring als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van het Verdrag hebben afgelegd.

De wijziging van 29 april 2011 van Bijlage A bij het Verdrag is ingevolge artikel 22, derde lid, onder c, van het Verdrag is voor het Koninkrijk der Nederlanden op 27 oktober 2012 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging van 29 april 2011 van Bijlage A bij het Verdrag, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel).

De wijziging van 10 mei 2013 van Bijlage A bij het Verdrag zal ingevolge artikel 22, derde lid, onder c, van het Verdrag op 26 november 2014 in werking treden, behalve voor de partijen die een kennisgeving hebben gedaan als bedoeld in artikel 22, derde lid, onder b, van het Verdrag, dan wel een verklaring hebben afgelegd als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van het Verdrag.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2001, 132, Trb. 2004, 169, Trb. 2007, 137, Trb. 2010, 190 en Trb. 2011, 93.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 112

     

Titel

:

Statuut van het Internationaal Gerechtshof,

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 128

     

Titel

:

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel;

Rotterdam, 10 september 1998

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 78


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 29 april 2011 en van 10 mei 2013 van Bijlage A van het Verdrag zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de negentiende augustus 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 and UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1.

X Noot
2)

UNEP/POPS/COP.5/17.

X Noot
1)

UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 and UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.

X Noot
2)

Decision POPRC-8/3.

X Noot
1)

UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 en UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1.

X Noot
2)

UNEP/POPS/COP.5/17.

X Noot
1)

UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 en UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.

X Noot
2

Besluit POPRC-8/3