1 (1958) Nr. 32

A. TITEL

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

(met Overgangsovereenkomst, Uitvoeringsprotocol en Protocol van ondertekening)

’s-Gravenhage, 3 februari 1958

B. TEKST

De Nederlandse en Franse tekst van het Verdrag, de Overgangsovereenkomst, het Uitvoeringsprotocol en het Protocol van ondertekening zijn geplaatst in Trb. 1958, 18.

Voor wijzigingen van het Verdrag zie Trb. 1971, 79, Trb. 1976, 31 en Trb. 1990, 50.

Voor een wijziging van het Uitvoeringsprotocol zie Trb. 1969, 127.

Het Verdrag wordt herzien door het op 17 juni 2008 totstandgekomen Verdrag tot herziening van het onderhavige Verdrag, waarvan de Nederlandse en Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 2008, 135.


Het Comité van Ministers heeft op 8 december 2009 de volgende Beschikking vastgesteld:


Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

M (2009) 8

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op de artikelen 19a), 29 en 30 van het Unieverdrag,

Overwegende

Dat grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de spoedeisende geneeskundige hulpverlening kan leiden tot verbetering van de snelheid van het optreden;

Dat de verleende zorg primair dient te zijn afgestemd op de behoefte van de patiënt en niet door de landsgrenzen of de verschillende organisatie van de spoedeisende geneeskundige hulpverlening mag worden beperkt;

Dat deze situatie zich niet voordoet in het Belgisch-Nederlandse grensgebied en aldaar incidenteel behoefte is aan een grensoverschrijdende inzet van spoedeisende ambulance-diensten;

Dat mede gezien de overeenkomstige organisatie van het ambulancevervoer in Luxemburg en België aan de gemeenschappelijke grenzen aldaar weinig of geen problemen met de spoedeisende hulpverlening zijn;

Dat het daarom wenselijk is de belemmeringen aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens weg te nemen, zodat – in het belang van de patiënt – op een snelle, doeltreffende en efficiënte wijze, spoedeisende geneeskundige hulpverlening kan worden gerealiseerd;

Dat daartoe onder meer een doeltreffende inzet van ambulances op elkaars grondgebied is vereist;

Dat met deze Beschikking de intentie wordt uitgesproken te zullen bevorderen, dat alle (verdere) noodzakelijke maatregelen zullen worden getroffen, teneinde belemmeringen weg te nemen die effectief grensoverschrijdende spoedeisende geneeskundige hulpverlening tussen Nederland en België in de weg staan;

Heeft het volgende beslist:

I. ALGEMEEN

Artikel 1

Definities:

 • 1. Onder „ambulance” wordt verstaan voor:

  • Nederland: de definitie van „ambulance-auto” als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer;

  • België: de ambulance die het vervoer verzekert waarvan sprake is in artikel 5 van de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

 • 2. Onder „spoedeisende geneeskundige hulpverlening” wordt verstaan: spoedeisende zorgvraag waarbij de ambulancezorg zo spoedig mogelijk ter plaatse moet kunnen zijn. De intentie is zorg verlenen en, indien noodzakelijk, de patiënt vervoeren.

 • 3. Onder CPA wordt verstaan de Nederlandse Centrale Post Ambulancevervoer, bedoeld in artikel 4, eerste lid, a, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

 • 4. Onder „eenvormig Belgisch oproepstelsel 100/112” wordt verstaan de centra die onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid belast zijn met de ontvangst, de analyse en het doorsturen van dringende oproepen naar de noodnummers 100/112 alsook met de toepassing van de protocollen inzake de behandeling en de doorschakeling van de oproepen.

 • 5. Onder „opdracht” wordt verstaan:

  • a) het honoreren door de CPA van een verzoek tot inzet van een Nederlandse ambulance door het eenvormig Belgisch oproepstelsel 100/112 op Belgisch grondgebied;

  • b) het honoreren door het eenvormig Belgisch oproepstelsel 100/112 van een verzoek tot inzet van een Belgische ambulance door de CPA op Nederlands grondgebied.

Artikel 2

Deze Beschikking heeft tot doel om in bijzondere situaties snelle, doeltreffende en efficiënte spoedeisende grensoverschrijdende geneeskundige hulpverlening aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens mogelijk te maken.

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze Beschikking vindt een evaluatie plaats van de uitvoering daarvan. Vervolgens zullen de Regeringen overleg plegen om eventueel structurele oplossingen aan te dragen voor de organisatie van de spoedeisende geneeskundige hulpverlening aan de Belgisch-Nederlandse grens.

II. WEDERZIJDSE INZET VAN AMBULANCES

Artikel 3
 • 1. De Nederlandse ambulances kunnen in België ingezet worden op verzoek van het Belgisch eenvormig oproepstelsel 100/112.

 • 2. Deze opdracht wordt gegeven via een oproep van het eenvormig oproepstelsel 100/112 naar de CPA van de overeenkomstige Nederlandse provincie.

 • 3. De kosten van de inzet van de Nederlandse ambulance in België worden in België in rekening gebracht.

Artikel 4
 • 1. De Belgische ambulances kunnen in Nederland worden ingezet op verzoek van de CPA.

 • 2. Dit verzoek wordt gedaan via een oproep van de CPA naar het eenvormig oproepstelsel 100/112 van de overeenkomstige Belgische provincie.

 • 3. De kosten van de inzet van de Belgische ambulance in Nederland worden in Nederland in rekening gebracht.

Artikel 5

Als een ambulance voldoet aan de wettelijke voorschriften van de zendstaat dan wordt deze voor de toepassing van de wetgeving van het land waar de interventie plaats vindt (gaststaat), gelijkgesteld met een ambulance als bedoeld in de betreffende wetgeving, de Wet op het ambulancevervoer in Nederland, en de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening in België.

Artikel 6

Bij de inzet op verzoek van de gaststaat mogen de interventieteams van beide partijen enkel de activiteiten verrichten waartoe ze in eigen land bevoegd zijn.

III. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de gaststaat wordt beheerst door de daar geldende nationale regels en door internationale en verdragsrechtelijke bepalingen.

IV. COMMUNICATIE

Artikel 8

De Regeringen zullen zich ervoor inzetten de nodige communicatiemiddelen aan te wenden om de uitvoering van deze Beschikking, en met name de inschakeling/inzet van ambulancevervoer, te allen tijde te garanderen.

Artikel 9

De Regeringen spannen zich in om te beschikken over wederzijds uitwisselbare communicatiesystemen.

Artikel 10

De CPA en het eenvormig oproepstel 100/112 wisselen kosteloos de recentste cartografische gegevens voor beide landen uit.

Artikel 11

De wetgeving betreffende het wegverkeer van de gaststaat is van toepassing. Voor het gebruik van voorrang verlenende licht- en geluidssignalen geldt dat de op de ambulances aanwezige licht- en geluidssignalen ook in de gaststaat mogen worden gebruikt.

Artikel 12
 • 1. Voor diegenen die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende spoedeisende geneeskundige hulpverlening is een viertalige „Woordenlijst voor Ambulancediensten” opgesteld.

 • 2. De viertalige „Woordenlijst voor Ambulancediensten” staat ter beschikking van iedere betrokkene bij de grensoverschrijdende spoedeisende geneeskundige hulpverlening.

V. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Bij elk verzoek en minstens éénmaal om de twee jaar, vindt er een overleg plaats tussen de Regeringen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken zoals opgenomen in deze Beschikking, op basis van een in Benelux voor te bereiden rapportage.

Artikel 14

De Regeringen zullen de nodige inspanningen verrichten om oplossingen te zoeken voor nog resterende en eventuele nieuwe knelpunten in de grensoverschrijdende spoedeisende geneeskundige hulpverlening die zich voordoen tijdens de uitvoering van deze Beschikking.

Artikel 15

Ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof, worden de bepalingen van deze Overeenkomst aangewezen als gemeenschappelijke rechtsregels voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van dat Verdrag.

Artikel 16

Deze Beschikking is gericht tot de Regeringen van Nederland en België.

Artikel 17
 • 1. Deze Beschikking treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking in het Publicatieblad van de Benelux Economische Unie en kan te allen tijde worden opgezegd door middel van een kennisgeving gedaan aan de andere Regering. Bij opzegging blijft deze Beschikking van kracht tot het einde van de tweede maand na de maand waarin de kennisgeving is gedaan.

 • 2. De Regeringen nemen de nodige maatregelen om de bepalingen van deze Beschikking zo spoedig mogelijk op te nemen in de uitvoeringsmaatregelen van elk der landen.

GEDAAN te Brussel, op 8 december 2009.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

M. J. M. VERHAGEN


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1960, 124.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1958, 18.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

03-02-58

13-07-60

R

01-11-60

   

Luxemburg

03-02-58

29-08-60

R

01-11-60

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

03-02-58

         

– Nederland

 

15-07-60

R

01-11-60

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1960, 124.


De Beschikking van 8 december 2009 is ingevolge haar artikel 17, eerste lid, in werking getreden op 31 januari 2010.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de Beschikking alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1958, 18, Trb. 1960, 124, Trb. 1970, 29, Trb. 1971, 186, Trb. 1972, 31, 86 en 123, Trb. 1973, 10, Trb. 1974, 55, 76 en 187, Trb. 1975, 75 en 153, Trb. 1976, 56, Trb. 1977, 173, Trb. 1978, 49, Trb. 1979, 42 en 157, Trb. 1980, 62, Trb. 1981, 50 en 199, Trb. 1984, 110, Trb. 1985, 14, Trb. 1987, 46 en 126, Trb. 1988, 9 en 103, Trb. 1989, 63, Trb. 1992, 166, Trb. 2002, 10 en Trb. 2007, 163.

Verbanden

Het Verdrag is gewijzigd door:

Titel

:

Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

Brussel, 16 februari 1990

Tekst

:

Trb. 1990, 50 (Nederlands en Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 1999, 81

     

Het Verdrag wordt herzien door:

     

Titel

:

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 17 juni 2008

Tekst

:

Trb. 2008, 135 (Nederlands en Frans)

Overige verwijzingen

Titel

:

Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-overeenkomst;

Londen, 5 september 1944

Laatste Trb.

:

Trb. 1961, 15

     

Titel

:

Eerste Protocol bij de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-overeenkomst, getekend te Londen op 5 september 1944;

’s-Gravenhage, 14 maart 1947

Laatste Trb.

:

Trb. 1961, 15

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering;

’s-Gravenhage, 29 augustus 1947

Laatste Trb.

:

Trb. 1960, 153

     

Titel

:

Besluit van het Benelux-Ministerscomité, genomen ter vergadering van 3 mei 1955, nopens de harmonisatie van de landbouwpolitiek;

Brussel, 3 mei 1955

Laatste Trb.

:

Trb. 1961, 15

     

Titel

:

Beslissing van het Comité van Ministers inzake de uitvoering van de bepalingen met betrekking tot de landbouw-arbitrage;

Brussel, 3 mei 1955

Laatste Trb.

:

Trb. 1961, 15

     

Titel

:

Overeenkomst nopens de instelling van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;

Brussel, 5 november 19551)

Laatste Trb.

:

Trb. 1956, 116

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 39

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie2);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 40

     

Titel

:

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds;

Oslo, 28 mei 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 1989, 171

     

Titel

:

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en de Republiek Oostenrijk anderzijds;

’s-Gravenhage, 29 juni 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 1989, 62

     

Titel

:

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds;

Tunis, 1 augustus 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 1997, 67

     

Titel

:

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds;

Brussel, 5 augustus 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 1996, 118

     

Titel

:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied;

Brussel, 11 april 1960

Laatste Trb.

:

Trb. 1984, 111

     

Titel

:

Benelux-Verdrag inzake de warenmerken;

Brussel, 19 maart 1962

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 181

     

Titel

:

Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;

Brussel, 27 juni 1962

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 146

     

Titel

:

Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Brussel, 31 maart 1965

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 4

     

Titel

:

Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

Luxemburg, 24 mei 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 1976, 90

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Niger inzake de afschaffing van de visumplicht;

Niamey, 12 juli 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 1993, 47

     

Titel

:

Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Brussel, 25 oktober 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 1987, 23

     

Titel

:

Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen;

Brussel, 25 oktober 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 182

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Gambia inzake de afschaffing van visa;

Bathurst, 27 maart 1968

Laatste Trb.

:

Trb. 1988, 114

     

Titel

:

Aanvullend Protocol bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

Brussel, 26 september 1968

Laatste Trb.

:

Trb. 1976, 91

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Boven-Volta inzake de afschaffing van de visumplicht;

Ouagadougou, 10 december 1968

Laatste Trb.

:

Trb. 1993, 48

     

Titel

:

Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 29 april 1969

Laatste Trb.

:

Trb. 1987, 24

     

Titel

:

Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 29 april 1969

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 204

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Zuidslavië inzake de afschaffing van de visumplicht;

Belgrado, 17 juni 1969

Laatste Trb.

:

Trb. 1992, 104

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Malawi;

Londen, 3 december 1969

Laatste Trb.

:

Trb. 1999, 37

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Irak inzake de afschaffing van het visumrecht;

Bagdad, 4 mei 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1995, 239

     

Titel

:

Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Volksrepubliek Bulgarije;

Sofia, 13 mei 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1974, 235

     

Titel

:

Overeenkomst tot eenmaking van het Benelux-accijnsgebied;

Brussel, 10 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1977, 45

     

Titel

:

Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming;

Brussel, 10 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 11

     

Titel

:

Protocol tot vaststelling van een Benelux-tarief van invoerrechten;

Brussel, 15 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1988, 34

     

Titel

:

Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse Regering, enerzijds, en de Regering van Swaziland, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht;

Londen, 28 juli 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1990, 32

     

Titel

:

Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse Regering, enerzijds, en de Regering van de Republiek Togo, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht;

Lomé, 16 september 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1993, 49

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Jamaica, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht;

Kingston, 7 oktober 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1999, 38

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Barbados inzake de afschaffing van de visumplicht;

Londen, 18 juni 1971

Laatste Trb.

:

Trb. 1988, 23

     

Titel

:

Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Volksrepubliek Polen getekend te ’s-Gravenhage op 25 november 1971;

’s-Gravenhage, 25 november 1971

Laatste Trb.

:

Trb. 1975, 12

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en het Koninkrijk Lesotho inzake de afschaffing van de visumplicht;

Maseru, 9 december 1971

Laatste Trb.

:

Trb. 1990, 33

     

Titel

:

Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek;

’s-Gravenhage, 6 april 1972

Laatste Trb.

:

Trb. 1974, 185

     

Titel

:

Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Hongaarse Volksrepubliek;

Brussel, 13 juli 1972

Laatste Trb.

:

Trb. 1974, 206

     

Titel

:

Tweede Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Brussel, 11 mei 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 1982, 124

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en de Republiek Botswana inzake de afschaffing van de visumplicht;

Gaborone, 11 mei 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 1990, 34

     

Titel

:

Protocol tot aanvulling en wijziging van het Benelux-Verdrag inzake uitlevering en rechtshulp in strafzaken;

Brussel, 11 mei 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 147

     

Titel

:

Protocol houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Benelux-wet op de waren merken;

Brussel, 21 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 1989, 82

     

Titel

:

Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, inzake de wederzijdse bescherming van warenmerken;

Beijing, 10 april 1975

Laatste Trb.

:

Trb. 1977, 24

     

Titel

:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Republiek Suriname, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht;

Paramaribo, 25 november 1975

Laatste Trb.

:

Trb. 1981, 125

     

Titel

:

Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970;

Luxemburg, 20 juni 1977

Laatste Trb.

:

Trb. 1983, 10

     

Titel

:

Protocol tot wijziging van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Brussel, 10 juni 1981

Laatste Trb.

:

Trb. 1984, 130

     

Titel

:

Protocol betreffende de rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen;

Brussel, 6 november 1981

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 183

     

Titel

:

Benelux-Overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming;

Brussel, 8 juni 1982

Laatste Trb.

:

Trb. 1992, 163

     

Titel

:

Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied;

Brussel, 18 augustus 1982

Laatste Trb.

:

Trb. 1995, 26

     

Titel

:

Zevende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg bij het Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te 's-Gra venhage, op 18 februari 1950;

Brussel, 14 september 1984

Laatste Trb.

:

Trb. 1989, 10

     

Titel

:

Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Brussel, 23 november 1984

Laatste Trb.

:

Trb. 1986, 193

     

Titel

:

Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken;

Schengen, 14 juni 1985

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 115

     

Titel

:

Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten;

Brussel, 12 september 1986

Laatste Trb.

:

Trb. 1992, 147

     

Titel

:

Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Brussel, 12 september 1986

Laatste Trb.

:

Trb. 1997, 121


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de Beschikking van 8 december 2009 zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de derde juni 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN 


XNoot
1)

In Trb. 2002, 10 is ten onrechte Trb. 1995, 116 als verwijzing naar het laatste Tractatenblad opgenomen.

XNoot
2)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven