Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2021, nr. WJZ/ 21209027, tot wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 in verband met een technische wijziging en aanpassing van de datum voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op Artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2.1.a1, eerste lid, 2.2.a1, eerste lid, en 2.2.11, eerste lid, van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt in de begripsomschrijving van ‘onderneming in de detailhandel’ na ‘47.76’ telkens ingevoegd ‘, 47.77’.

B

In de artikelen 2.2.10, eerste lid en 2.2.24, eerste lid, wordt ‘1 oktober 2021’ vervangen door ’12 november 2021’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel I, onderdeel A, terug tot en met 13 februari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 september 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Algemeen

Met deze wijzigingsregeling worden twee wijzigingen doorgevoerd in de Regeling vaste lasten financiering COVID-19. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht de SBI-code 47.77 opgenomen in de begripsomschrijving ‘onderneming in de detailhandel’. Deze wijziging betreft een correctie. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 konden ondernemingen in de detailhandel namelijk in aanmerking komen voor de opslag gesloten detailhandel in verband met voorraadverliezen (hierna: VGD). Daartoe zijn in de begripsomschrijving ‘onderneming in de detailhandel’ de SBI-codes opgenomen waaronder de onderneming op 15 maart 2020 ingeschreven moest zijn in het handelsregister om in aanmerking te komen voor dVGD. Per abuis was de code 47.77 (winkels in juweliersartikelen en uurwerken) niet in de begripsomschrijving opgenomen. Overigens is in de praktijk wel VGD verstrekt wanneer de onderneming met zijn hoofdactiviteit stond ingeschreven onder de SBI-code 47.77. Met deze wijzigingsregeling wordt de code 47.77 met terugwerkende kracht opgenomen in de desbetreffende artikelen van de regeling en wordt deze omissie hersteld.

Ten tweede wordt de uiterste datum waarop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 moet zijn ingediend, aangepast. Deze aanpassing geldt zowel voor MKB-ondernemingen (artikel 2.2.10) als voor grote ondernemingen (artikel 2.2.24). Deze datum was oorspronkelijk 1 oktober 2021 en wordt gewijzigd in 12 november 2021. De reden voor deze wijziging is dat veel subsidieontvangers niet voor 1 oktober 2021 het verzoek tot subsidievaststelling zullen kunnen indienen. Met het aanpassen van de datum waarop het verzoek tot vaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, wordt voorkomen dat de subsidie ambtshalve moet worden vastgesteld. Zo is geborgd dat de subsidie op basis van de juiste, bij de aanvraag tot subsidievaststelling aangeleverde gegevens, kan worden vastgesteld.

2. Regeldruk en staatssteun

In het kader van de totstandkoming en de wijzigingen van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (en haar voorganger de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19) als gevolg van de intensiveringen van de steunmaatregelen is de regeldruk van deze regeling berekend (Stcrt. 2020, 34295, Stcrt. 2020, 61730, Stcrt. 2021, 6893, Stcrt. 2021, 16732, Stcrt. 2021, 19259 en Stcrt. 2021, 23574). Onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

De TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 bevat staatssteun en is als zodanig door de Europese Commissie goedgekeurd (SA.59535 (2020/N) en SA.60166 (2021/N)). Onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de staatssteunaspecten.

3. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Ten aanzien van artikel I, onderdeel A, werkt de regeling terug tot en met 13 februari 2021. Het verlenen van terugwerkende kracht aan dit onderdeel is noodzakelijk aangezien de VGD een opslag betrof op de subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Aan artikel I, onderdeel B, hoeft geen terugwerkende kracht te worden toegekend aangezien de periode waarin de aanvraag voor vaststelling van subsidie van het eerste kwartaal van 2021 kan worden ingediend, nog loopt. Voor beide onderdelen geldt dat wordt afgeweken van het regime van de vaste verandermomenten voor regelgeving en de minimuminvoeringstermijn zoals vastgelegd in artikel 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze afwijking wordt met betrekking tot artikel I, onderdeel A, gerechtvaardigd door het feit dat het reparatieregelgeving betreft. Met betrekking tot artikel I, onderdeel b, wordt deze afwijking gerechtvaardigd omdat dit, gelet op de doelgroep, aanmerkelijke ongewenste nadelen voorkomt. Met dit onderdeel wordt namelijk de datum waarop het verzoek tot subsidievaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, aangepast. Omdat zonder deze aanpassing veel ondernemingen niet op tijd hun verzoek tot vaststelling van de subsidie zouden kunnen indienen en de subsidie derhalve ambtshalve zou moeten worden vastgesteld, is afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijn gewenst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven