Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juni 2010, nr. DP/2010016196, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij

Directoraat-Generaal Milieubeheer,

Directie Duurzaam Produceren,

Afdeling Natuurlijke Hulpbronnen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij1 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 17 juni 2010

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa.

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I

Bijlage als bedoeld in artikel 2

Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.

 

Categorie

Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar

Hoofdcategorie A: Rundvee

 

A 1

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

 

A 1.1

grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2 per koe (Groen Label BB 93.06.009)

4,3

A 1.2

loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem(BWL 2001.28)

 

A 1.2.1

beweiden

7,5

A 1.2.2

permanent opstallen

8,6

A 1.3

loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB 93.03.003V1; BB 93.03.003/A 93.04.004V1; BB 93.03.003/B 93.04.005V1; BB 93.03.003/C 93.04.006V1; BB 93.03.003/D 94.06.020V1)

 

A 1.3.1

beweiden

7,5

A 1.3.2

permanent opstallen

8,6

A 1.4

loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB 94.02.015V1)

 

A 1.4.1

beweiden

6,8

A 1.4.2

permanent opstallen

7,8

A 1.5

loopstal met sleufvloer en mestschuif (Groen Label BB 97.05.055)

 

A 1.5.1

beweiden

7,7

A 1.5.2

permanent opstallen

9,2

A 1.6

Ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11)

 

A 1.6.1

beweiden

7,5

A 1.6.2

permanent opstallen

8,6

A 1.7

Ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22)

 

A 1.7.1

beweiden

7,5

A 1.7.2

permanent opstallen

8,6

A 1.8

Ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif (BWL 2010.14)

 

A 1.8.1

beweiden

7,7

A 1.8.2

permanent opstallen

9,2

A 1.100

overige huisvestingssystemen

 

A 1.100.1

beweiden

9,5

A 1.100.2

permanent opstallen

11,0

A 2

diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

5,3

A 3

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

3,9

A 4

diercategorie vleeskalveren tot 8 maanden

 

A 4.1

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.29.V1; BWL 2007.04.V2)

0,25

A 4.2

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.01.V1)

0,75

A 4.100

overige huisvestingsystemen

2,5

A 5

diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden

2,5

A 6

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

7,2

A 7

diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

9,5

Hoofdcategorie B: Schapen

 

B 1

diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg1, 2

0,7

Hoofdcategorie C: Geiten

 

C 1

diercategorie geiten ouder dan 1 jaar

1,9

C 2

diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

0,8

C 3

diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

0,2

Hoofdcategorie D: Varkens

 

D 1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

 

D 1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

 

D 1.1.1

vlakke gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem (Groen Label BB 93.03.001V1)

 

D 1.1.1.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big

0,18

D 1.1.1.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big

0,23

D 1.1.2

spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer (Groen Label BB 94.06.021V3; BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1)

 

D 1.1.2.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big

0,21

D 1.1.2.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big

0,27

D 1.1.3

mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem

 

D 1.1.3.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big(BWL 2006.06)

0,13

D 1.1.3.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big(BWL 2006.07)

0,16

D 1.1.4

ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal

 

D 1.1.4.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big(Groen Label BB 96.03.033V2)

0,26

D 1.1.4.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big(BWL 2001.14)

0,33

D 1.1.5

halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer)

 

D 1.1.5.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big(BWL 2001.15)

0,34

D 1.1.5.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big(BWL 2001.16)

0,43

D 1.1.6

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label (volledig roostervloer) BB 96.04.038V2)

 

D 1.1.6.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big

0,16

D 1.1.6.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big

0,20

D 1.1.7

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label (gedeeltelijk roostervloer) BB 96.04.038V2)

 

D 1.1.7.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big

0,22

D 1.1.7.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big

0,28

D 1.1.8

gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband (Groen Label BB 96.06.040V1)

 

D 1.1.8.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big

0,20

D 1.1.8.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big

0,25

D 1.1.9

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.01.V1; BWL 2008.02.V1; BWL 2008.03.V1; BWL 2008.04.V1; BWL 2008.05.V1; BWL 2004.01.V2; BWL 2006.02.V1; BWL 2007.03.V2; BWL 2008.12.V1; BWL 2009.20; BWL 2009.21)

 

D 1.1.9.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,18

D 1.1.9.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,23

D 1.1.10

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.06.V1;BWL 2008.07.V1; BWL 2004.02.V2; BWL 2005.01.V2; BWL 2006.04.V1; BWL 2006.05.V1; BWL 2009.01.V1)

 

D 1.1.10.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,18

D 1.1.10.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,23

D 1.1.11

koeldeksysteem (150% koeloppervlak)

 

D 1.1.11.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big (BWL 2010.11.V1)

0,15

D 1.1.11.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big (BWL 2010.12.V1)

0,19

D 1.1.12

opfokhok met schuine putwand

 

D 1.1.12.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,07 m2 per big, ongeacht groepsgrootte (BWL 2001.13.V1)

0,17

D 1.1.12.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2 per big, echter kleiner dan 0,10 m2, en in kleine groepen, tot 30 biggen, gehuisvest (BWL 2004.06.V1)

0,21

D 1.1.12.3

hokoppervlak groter dan 0,35 m2, emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2 echter kleiner dan 0,10 m2, in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest (Groen Label; BB 99.06.072/A 99.11.080; BB 99.06.072/A 99.11.082) (BWL 2010.04.V1)

0,18

D 1.1.13

volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m2(BWL 2010.05.V1)

0,20

D 1.1.14

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V1; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V2)

 

D 1.1.14.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,03

D 1.1.14.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,04

D 1.1.15

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

 

D 1.1.15.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V2)

 

D 1.1.15.1.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,09

D 1.1.15.1.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,11

D 1.1.15.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V2)

 

D 1.1.15.2.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,18

D 1.1.15.2.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,23

D 1.1.15.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V2)

 

D 1.1.15.3.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,09

D 1.1.15.3.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,11

D 1.1.15.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02)

 

D 1.1.15.4.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3

0,09

D 1.1.15.4.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3

0,11

D 1.1.100

overige huisvestingssystemen

 

D 1.1.100.1

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big

0,60

D 1.1.100.2

hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big

0,75

D 1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

 

D 1.2.1

spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest (Groen Label BB 93.11.012V2; BB 93.11.012V2/A 99.11.077)

3,3

D 1.2.2

kunststof schijnvloer met schuif onder de roosters (voormalig Groen Label BB 94.02.014V1)4

3,7

D 1.2.3

vlakke, gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem (voormalig Groen Label BB 94.04.018)4

4,0

D 1.2.4

Mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot (Groen Label BB 94.06.019)

3,1

D 1.2.5

mestgoot met mestafvoersysteem (BWL 2010.06.V1)

3,2

D 1.2.6

ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (voormalig Groen Label BB 95.12.032)4

4,0

D 1.2.7

kraamopfokhok met hellende plaat (BWL 2001.17)

5,0

D 1.2.8

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label BB 96.04.037V1)

3,1

D 1.2.9

schuiven in mestgoot (BWL 2001.18)

2,5

D 1.2.10

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.01.V1; BWL 2008.02.V1; BWL 2008.03.V1; BWL 2008.04.V1; BWL 2008.05.V1; BWL 2004.01.V2; BWL 2006.02.V1; BWL 2007.03.V2; BWL 2008.12.V1; BWL 2009.20; BWL 2009.21)3

2,5

D 1.2.11

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.06.V1; BWL 2008.07.V1; BWL 2004.02.V2; BWL 2005.01.V2; BWL 2006.04.V1; BWL 2006.05.V1; BWL 2009.01.V1)3

2,5

D 1.2.12

koeldeksysteem (150% koeloppervlak) (BWL 2010.15.V1)

2,4

D 1.2.13

mestpan onder kraamhok (BWL 2006.08)

2,9

D 1.2.14

mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1)

2,9

D 1.2.15

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V1; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V2)3

0,42

D 1.2.16

waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1)

2,9

D 1.2.17

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

 

D 1.2.17.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V2)3

1,25

D 1.2.17.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V2)3

2,49

D 1.2.17.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter(BWL 2007.01.V2)3

1,25

D 1.2.17.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser(BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02)3

1,25

D 1.2.100

overige huisvestingssystemen

8,3

D 1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

 

D 1.3.1

smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.02.027V1)

2,4

D 1.3.2

mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.06.028)

1,8

D 1.3.3

spoelgotensysteem met dunne mest (Groen Label bij individuele huisvesting BB 95.10.030) (Groen Label bij groepshuisvesting BB 95.10.030/A 98.10.060; BB 95.10.030/B 99.11.078)

2,5

D 1.3.4

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label bij individuele huisvesting BB 96.04.036V1) (Groen Label bij groepshuisvesting BB 96.04.036V1/A 98.10.061)

1,8

D 1.3.5

schuiven in mestgoot (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (BWL 2001.19)

2,2

D 1.3.6

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2008.01.V1; BWL 2008.02.V1; BWL 2008.03.V1; BWL 2008.04.V1; BWL 2008.05.V1; BWL 2004.01.V2; BWL 2006.02.V1; BWL 2007.03.V2; BWL 2008.12.V1; BWL 2009.20; BWL 2009.21)3

1,3

D 1.3.7

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2008.06.V1; BWL 2008.07.V1; BWL 2004.02.V2; BWL 2005.01.V2; BWL 2006.04.V1; BWL 2006.05.V1; BWL 2009.01.V1)3

1,3

D 1.3.8

koeldeksysteem

 

D 1.3.8.1

115% koeloppervlak (bij individuele huisvesting BWL 2010.16.V1)

2,2

D 1.3.8.2

135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting BWL 2010.17.V1)

2,2

D 1.3.9

groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal

 

D 1.3.9.1

met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V1)

2,3

D 1.3.9.2

roosters anders dan metalen driekant(BWL 2006.09)

2,5

D 1.3.10

rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed(BWL 2010.09.V1)

2,6

D 1.3.11

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2008.08.V1; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V2)3

0,21

D 1.3.12

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

 

D 1.3.12.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V2)3

0,63

D 1.3.12.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter(BWL 2006.15.V2)3

1,26

D 1.3.12.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V2)3

0,63

D 1.3.12.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02)3

0,63

D 1.3.100

overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting

4,2

D 1.3.101

overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting

4,2

D 2

diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder

 

D 2.1

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.01.V1; BWL 2008.02.V1; BWL 2008.03.V1; BWL 2008.04.V1; BWL 2008.05.V1; BWL 2004.01.V2; BWL 2006.02.V1; BWL 2007.03.V2; BWL 2008.12.V1; BWL 2009.20; BWL 2009.21)3

1,7

D 2.2

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.06.V1; BWL 2008.07.V1; BWL 2004.02.V2; BWL 2005.01.V2; BWL 2006.04.V1; BWL 2006.05.V1; BWL 2009.01.V1)3

1,7

D 2.3

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V1; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V2)3

0,28

D 2.4

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

 

D 2.4.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V2)3

0,83

D 2.4.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V2)3

1,65

D 2.4.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter(BWL 2007.01.V2)3

0,83

D 2.4.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser(BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02)3

0,83

D 2.100

overige huisvestingssystemen

5,5

D 3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking

 

D 3.1

volledig roostervloer

 

D 3.1.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20)5

3,0

D 3.1.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.21)5

4,0

D 3.2

gedeeltelijk roostervloer

 

D 3.2.1

gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter

 

D 3.2.1.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22)5

3,0

D 3.2.1.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.23)5

4,0

D 3.2.2

mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof (inclusief aanzuren)

 

D 3.2.2.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (Groen Label BB 93.06.010V1; BB 93.11.011; BB 93.11.011/A 95.04.024)5

1,4

D 3.2.2.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.24)5

2,0

D 3.2.3

koeldeksysteem met metalen driekantroostervloer (170% koeloppervlak)

 

D 3.2.3.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2010.18.V)5

1,4

D 3.2.3.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.25.V1)5

2,0

D 3.2.4

mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekantroostervloer(Groen Label BB 95.02.025V2)

 

D 3.2.4.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5

0,8

D 3.2.4.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5

1,1

D 3.2.5

mestopvang in water in combinatie met metalen driekant roostervloer (Groen Label BB 95.10.029V3)

 

D 3.2.5.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5

1,1

D 3.2.5.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5

1,5

D 3.2.6

koeldeksysteem (200% koeloppervlak)

 

D 3.2.6.1

met metalen roostervloer

 

D 3.2.6.1.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2010.19.V1)5

1,2

D 3.2.6.1.2

emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2(BWL 2004.08.V1)5

1,0

D 3.2.6.2

met roostervloer anders dan metaal

 

D 3.2.6.2.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2 per varken (BWL 2010.20.V1)5

1,4

D 3.2.6.2.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,6 m2, doch kleiner dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.01.V1)5

2,0

D 3.2.7

mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand

 

D 3.2.7.1

met metalen driekantroosters op het mestkanaal

 

D 3.2.7.1.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (Groen Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.03.V1)5

1,0

D 3.2.7.1.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 per varken (Groen Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.04.V1)5

1,4

D 3.2.7.2

met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal

 

D 3.2.7.2.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (BWL 2004.05.V1)5

1,2

D 3.2.7.2.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 per varken (BWL 2010.10.V1)5

1,5

D 3.2.8

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.01.V1; BWL 2008.02.V1; BWL 2008.03.V1; BWL 2008.04.V1; BWL 2008.05.V1; BWL 2004.01.V2; BWL 2006.02.V1; BWL 2007.03.V2; BWL 2008.12.V1; BWL 2009.20; BWL 2009.21)

 

D 3.2.8.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,8

D 3.2.8.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

1,1

D 3.2.9

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2008.06.V1; BWL 2008.07.V1; BWL 2004.02.V2, BWL 2005.01.V2; BWL 2006.04.V1; BWL 2006.05.V1; BWL 2009.01.V1)

 

D 3.2.9.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,8

D 3.2.9.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

1,1

D 3.2.10

bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster

 

D 3.2.10.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.26.V1)5

1,4

D 3.2.10.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.27.V1)5

2,0

D 3.2.11

hok met gescheiden mestkanalen

 

D 3.2.11.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.02)5

1,8

D 3.2.11.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.03)5

2,5

D 3.2.12

spoelgotensysteem met metalen driekantroosters (Groen Label BB 98.10.064)

 

D 3.2.12.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5

1,0

D 3.2.12.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5

1,3

D 3.2.13

spoelgotensysteem met roosters (Groen Label BB 98.10.065; BB 98.10.065/A 99.11.079V1)

 

D 3.2.13.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5

1,2

D 3.2.13.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5

1,5

D 3.2.14

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V1; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V2)

 

D 3.2.14.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,13

D 3.2.14.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

0,18

D 3.2.15

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

 

D 3.2.15.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V2)

 

D 3.2.15.1.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,38

D 3.2.15.1.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

0,53

D 3.2.15.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V2)

 

D 3.2.15.2.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,75

D 3.2.15.2.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

1,05

D 3.2.15.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V2)

 

D 3.2.15.3.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,38

D 3.2.15.3.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

0,53

D 3.2.15.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02)

 

D 3.2.15.4.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5

0,38

D 3.2.15.4.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5

0,53

D 3.2.16

Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal

 

D 3.2.16.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2008.10)5

0,9

D 3.2.16.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2008.11)5

1,2

D 3.3

scharrel vleesvarkens

 

D 3.3.1

beddenstal met maximaal 0,14 m2 emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m2 emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht (BWL 2001.30)5

1,9

D 3.3.2

overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens5

3,0

D 3.100

overige huisvestingssystemen

 

D 3.100.1

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5

2,5

D 3.100.2

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5

3,5

D 4

Additionele technieken

 

D 4.1

Drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie (BWL 2010.01)17

 

Hoofdcategorie E: Kippen

 

E 1

diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

 

E 1.1

open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest) (BWL 2001.04)

0,045

E 1.2

mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten) (voormalig Groen Label BB 93.06.007)4

0,020

E 1.3

compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag (voormalig Groen Label BB 95.06.026)4

0,011

E 1.4

batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal) (BWL 2001.05)

0,208

E 1.5

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging

 

E 1.5.1

mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008)4, 6

0,020

E 1.5.2

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m3 lucht per opfokhen per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55% (Groen Label BB 97.07.058)6

0,006

E 1.5.3

batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.31.V1; BWL 2007.06.V2)6

0,002

E 1.5.4

batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.32.V1; BWL 2007.07.V2)6

0,001

E 1.5.5

koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V1)6

0,016

E 1.6

batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel (Groen Label BB 99.06.071)

0,010

E 1.7

grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer) (BWL 2001.06)

0,170

E 1.8

Volièrehuisvesting

 

E 1.8.1

minimaal 50% van de leef ruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (BWL 2005.02.V1)6, 10

0,050

E 1.8.2

65–70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband met 0,3 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.03.V1)6, 10

0,030

E 1.8.3

45–55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,1 m3 per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien (BWL 2006.10.V1)6, 10

0,030

E 1.8.4

30–35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien (BWL 2006.11.V1)6, 10

0,014

E 1.8.5

55–60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien (BWL 2006.12.V1)6, 10

0,020

E 1.9

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,017

E 1.10

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,051

E 1.100

overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting

0,170

E 1.101

overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting

0,045

E 2

diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

 

E 2.1

open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)(BWL 2001.07)

0,100

E 2.2

mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten) (voormalig Groen Label BB 93.06.007)4

0,042

E 2.3

compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag (voormalig Groen Label BB 95.06.026)4

0,024

E 2.4

batterij met geforceerde mestdroging (deeppitstal of highrisestal, kanalenstal) (BWL 2001.08)

0,463

E 2.5

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging

 

E 2.5.1

mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging(voormalig Groen Label BB 93.06.008)4, 6

0,042

E 2.5.2

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m3 lucht per dier per uur. Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55% (Groen Label BB 97.07.058)6

0,012

E 2.5.3

batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.31.V1; BWL 2007.06.V2)6

0,004

E 2.5.4

batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.32.V1; BWL 2007.07.V2)6

0,001

E 2.5.5

verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2005.02)6

0,030

E 2.5.6

koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V1)6

0,030

E 2.6

batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel (Groen Label BB 99.06.071)

0,018

E 2.7

grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiselvloer en circa 2/3 roostervloer) (BWL 2001.09)11

0,315

E 2.8

grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem) (BWL 2010.21.V1)11

0,110

E 2.9

grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2001.10.V1)11

0,125

E 2.10

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3, 11

0,032

E 2.11

Volièrehuisvesting

 

E 2.11.1

minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.(BWL 2004.09.V1)6, 10, 11

0,090

E 2.11.2

45–55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V1)6, 10, 11

0,055

E 2.11.3

30–35% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.04.V1)6, 10, 11

0,025

E 2.11.4

55–60% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.05.V1)6, 10, 11

0,037

E 2.12

Scharrelhuisvesting

 

E 2.12.1

scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afdraaien), bezetting 9 dieren per m2(BWL 2004.11)6, 11

0,068

E 2.12.2

scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering (BWL 2004.12)6, 11

0,106

E 2.13

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3, 11

0,095

E 2.100

overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting

0,315

E 2.101

overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting

0,100

E 3

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

 

E 3.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,025

E 3.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,075

E 3.3

stal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V2)

0,188

E 3.100

overige huisvestingssystemen

0,250

E 4

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

 

E 4.1

groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging (Groen Label BB 95.12.039; BB 95.12.039/A 96.06.041; BWL 2009.23)6

0,080

E 4.2

volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging (BWL 2010.22.V1)6

0,170

E 4.3

volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging (BWL 2010.23.V1)6

0,130

E 4.4

grondhuisvesting met mestbeluchting

 

E 4.4.1

mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13)

0,250

E 4.4.2

mestbeluchting met verticale slangen in de mest (BWL 2004.14)

0,435

E 4.4.3

Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2010.03)

0,435

E 4.5

perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer (Groen Label BB 98.10.066)

0,230

E 4.6

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,058

E 4.7

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,174

E 4.8

grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien(BWL 2007.10)6

0,245

E 4.100

overige huisvestingssystemen

0,580

E 5

diercategorie vleeskuikens

 

E 5.1

zwevende vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 93.03.002; BB 93.03.002/A 94.04.017V1; BB 93.03.002/B 96.04.034; BB 93.03.002/C 96.10.048)

0,005

E 5.2

geperforeerde vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 94.04.016; BB 94.04.016/A 96.10.047)

0,014

E 5.3

etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting (Groen Label BB 97.07.057)

0,005

E 5.4

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2008.13.V1; BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,008

E 5.5

grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling (BWL 2001.11)

0,045

E 5.6

stal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V2)

0,037

E 5.7

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,024

E 5.8

etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)6

0,020

E 5.9

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens met aparte vervolghuisvesting

 

E 5.9.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens in etages met vervolghuisvesting

 

E 5.9.1.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting

 

E 5.9.1.1.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling) (BWL 2009.02)12

0,040

E 5.9.1.1.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.6 (stal met mixluchtventilatie) (BWL 2009.03)12

0,033

E 5.9.1.1.3

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging) (BWL 2009.04)6, 12

0,018

E 5.9.1.1.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) (BWL 2009.15)12

0,031

E 5.9.1.1.100

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL 2009.08)12

0,070

E 5.9.1.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting

 

E 5.9.1.2.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling) (BWL 2009.05)13

0,038

E 5.9.1.2.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.6 (stal met mixluchtventilatie) (BWL 2009.06)13

0,033

E 5.9.1.2.3

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging) (BWL 2009.07)6, 13

0,015

E 5.9.1.2.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) (BWL 2009.16)13

0,030

E 5.9.1.2.100

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL 2009.09)13

0,060

E 5.10

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V1)

0,035

E 5.11

warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2010.13)

0,045

E 5.100

overige huisvestingssystemen

0,080

E 6

additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag

 

E 6.1

mestdroogsystemen met geperforeerde doek7

0,010/0,015

E 6.2

droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden)7

0,010/0,015

E 6.3

lucht uit een composteringsunit met chemische luchtwassing7

0,003/0,005

E 6.4

Droogtunnel

 

E 6.4.1

droogtunnel met geperforeerde banden (BWL 2005.06)7

0,001/0,002

E 6.4.2

droogtunnel met geperforeerde metalen platen (BWL 2007.09)7

0,001/0,002

E6.100

overige opslag van mest7

0,030/0,050

E 7

additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof

 

E 7.1

oliefilmsysteem met drukleidingen; 50% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.17)14

0

E 7.2

ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 25% emissiereductiefijn stof (BWL 2009.18)15

0

E 7.3

water luchtwassysteem; 30% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.19)16

0

Hoofdcategorie F: Kalkoenen

 

F 1

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken

 

F 1.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2008.13.V1; BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,02

F 1.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,05

F 1.100

overige huisvestingssystemen

0,15

F 2

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken

 

F 2.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2008.13.V1; BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,05

F 2.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,14

F2.100

overige huisvestingssystemen

0,47

F 3

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

 

F 3.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2008.13.V1; BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2)3

0,06

F 3.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3

0,18

F 3.100

overige huisvestingssystemen

0,59

F 4

diercategorie vleeskalkoenen

 

F 4.1

gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer (BWL 2001.12)9

0,36

F 4.2

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2001.35.V1; BWL 2007.08.V2; BWL 2008.13.V1)3, 9

0,07

F 4.3

mechanisch geventileerde stal met frequente strooiselverwijdering (BWL 2005.07)9

0,26

F 4.4

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.03.V1; BWL 2009.13)3, 9

0,204

F 4.100

overige huisvestingssystemen9

0,68

F 6

additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof

 

F 6.1

oliefilmsysteem met drukleidingen; 50% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.17)14

0

F 6.2

water luchtwassysteem; 30% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.19)16

0

Hoofdcategorie G: Eenden

 

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

0,32

G 2

diercategorie vleeseenden

 

G 2.1

binnen mesten

0,210

G 2.2

buiten mesten (per afgeleverde eend)

0,019

G 4

additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof

 

G 4.1

water luchtwassysteem; 30% emissiereductie fijn stof(BWL 2009.19)16

0

Hoofdcategorie H: Pelsdieren

 

H 1

diercategorie nertsen, per fokteef

 

H 1.1

open mestopslag onder de kooi2

0,58

H 1.2

dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013)2

0,25

Hoofdcategorie I: Konijnen

 

I 1

diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd

 

I 1.1

mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine (BWL 2005.08)

0,77

I 1.100

overige systemen

1,2

I 2

diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd

 

I 2.1

mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine (BWL 2005.09)

0,12

I 2.100

overige systemen

0,2

Hoofdcategorie J: Parelhoenders

 

J 1

diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie

0,05

Hoofdcategorie K: Paarden

 

K 1

diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)8

5,0

K 2

diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)8

2,1

K 3

diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)8

3,1

K 4

diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)8

1,3

Hoofdcategorie L: Struisvogels

 

L 1

diercategorie struisvogelouderdieren

2,5

L 2

diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)

0,30

L 3

diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)

1,8

1) De emissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

2) De emissiefactor geldt inclusief opfok, jongvee onderscheidenlijk jongen, en reuen, waardoor zij niet apart meetellen voor de berekening van de ammoniakemissie.

3) De emissiefactor die bij de betreffende luchtwassystemen staat vermeld, is gebaseerd op de toepassing van het luchtwassysteem bij een traditioneel (niet emissiearm) huisvestingssysteem. Indien het luchtwassysteem wordt toegepast in combinatie met een ander emissiearm huisvestingssysteem – niet zijnde een ander luchtwassysteem –, wordt de emissiefactor van die combinatie als volgt berekend: efc = 0,01 x (100 – rpl) x efa (efc en efa zijn daarbij de emissiefactoren van de combinatie respectievelijk van het andere emissiearme systeem is; rpl geeft het reductiepercentage van de luchtwasser weer). Indien het reductiepercentage van het andere huisvestingssysteem evenwel hoger is dan 70 (efa < 0,3efo, waarbij efo de emissiefactor van overige huisvestingssystemen van de betreffende diercategorie is), dan geldt evenwel: efc = 0,01 x (100 – rpl) x 0,3efo.

4) In verband met wijziging van de grenswaarden (Stcrt. 1999, 60) is de Groen-Label-erkenning per 1 juli 1999 ingetrokken.

5) Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de emissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

6) De aangegeven emissiefactor geldt in gevallen waarin de mest direct van het bedrijf wordt afgevoerd, of gedurende een periode van ten hoogste twee weken op het bedrijfsterrein wordt opgeslagen in een afgedekte container. In overige situaties dient bij deze emissiefactor de emissiefactor van de toegepaste additionele techniek (E 6) te worden opgeteld.

7) Additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag

a) Additioneel aan de emissiefactor van E 1.5, E 1.8, E 2.5, E 2.11, E 2.12, E 4.1 t/m E 4.3, E 4.8, E 5.8, E 5.9.1.1.3 en E 5.9.1.2.3

b) Het eerste getal geldt voor de huisvestingssystemen onder E 1.5, E 1.8, E 5.8, E 5.9.1.1.3 en E 5.9.1.2.3; het tweede getal geldt voor huisvestingssystemen onder E 2.5, E 2.11, E 2.12, E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8. De emissiefactor voor E 6.100 (overige opslag van mest) geldt alleen indien er geen andere additionele technieken (E 6.1, E 6.2, E 6.3 of E 6.4) worden toegepast.

8) Het onderscheid tussen paarden en pony’s ligt bij een stokmaat (schofthoogte) van 156,0 cm.

9) Het aantal dierplaatsen dient te worden vastgesteld door het aantal dieren in de 10e week na opzetten te tellen.

10) Het volièresysteem is al dan niet van mestbandbeluchting voorzien. Bij toepassing van een mestnadroogsysteem moet de mest echter minimaal tweemaal per week worden afgedraaid.

11) De emissiefactor die bij het betreffende huisvestingssysteem staat vermeld, geldt ook bij aanwezigheid van een vrije, niet overdekte uitloop evenals bij de aanwezigheid van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als permanente huisvesting wordt gebruikt.

12) Op het moment van overplaatsen naar de vervolghuisvesting bedraagt de bezetting in de stal met etages maximaal 71 dieren per m2.

13) Op het moment van overplaatsen naar de vervolghuisvesting bedraagt de bezetting in de stal met etages maximaal 48 dieren per m2.

14) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 3.1, E 3.2, E 3.3 E 3.100, E 5.1, E 5.2, E 5.4, E 5.5 E 5.6, E 5.7, E 5.9.1.1.1, E 5.9.1.1.2, E 5.9.1.1.4, E 5.9.1.2.1, E 5.9.1.2.2, E 5.9.1.2.4, E 5.10, E 5.100, F4.1, F4.2, F4.3, F 4.4 en F 4.100.

15) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 5.1, E 5.2, E 5.3, E5.4, E 5.5, E 5.6, E5.7, E 5.9.1.1.1, E 5.9.1.1.2, E 5.9.1.1.4, E 5.9.1.2.1, E 5.9.1.2.2, E 5.9.1.2.4, E5.10 en E 5.100.

16) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen binnen de hoofdcategorieën E (kippen), F (kalkoenen) en G (eenden) met uitzondering van andere luchtwassystemen, de additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag E 6.3, E 6.4, E 6.100 en het huisvestingssysteem G 2.2.

17) Deze techniek kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen D 1.1.4, D 1.1.100, D 1.2.100, D 1.3.1, D 1.3.100, D 2.100, D 3.1, D 3.2.1 en D 3.100. Daarnaast is de techniek te combineren met de huisvestingssystemen D 1.1.5, D 3.2.10 en D 3.2.11 indien het mestkanaal dieper is dan 0,7 m.

Indien in de tabel wordt verwezen naar een huisvestingssysteem wordt de bijbehorende emissiefactor uitsluitend gehanteerd bij de berekening van de emissie vanuit een dierenverblijf dat is of zal worden gebouwd overeenkomstig de beschrijving van dat huisvestingssysteem. De meest recente beschrijving kan worden opgevraagd bij Infomil (088.6025575, www.infomil.nl).

TOELICHTING

1. Algemene toelichting

1.1 De wijziging op hoofdlijnen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav), de uitvoeringsregeling bij de Wet ammoniak en veehouderij.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanvulling van de bijlage van de Rav met een aantal nieuwe huisvestingssystemen en de toevoeging van een nieuwe categorie additionele technieken in de varkenshouderij. Daarnaast zijn alle eindnoten in verband met de hanteerbaarheid aan de huisvestingssystemen gekoppeld. Verder wordt in deze bijlage een groot aantal wijzigingen aangebracht die voortvloeien uit de actualisering van systeembeschrijvingen. In samenhang hiermee wordt tegelijkertijd ook bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij gewijzigd.

1.2 Nieuwe huisvestingssystemen

Bij deze wijziging worden in totaal 4 nieuwe of varianten op bestaande emissiearme huisvestingssystemen in de bijlage opgenomen: een nieuw type ligboxenstal voor melkvee, een gecombineerd luchtwassysteem voor de varkenshouderij, een stal met mestbeluchting via buizen onder de beun voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens en een stal met warmtewisselaar voor vleeskuikens.

De emissiefactoren die bij de nieuwe huisvestingssystemen horen, zijn toegekend op basis van metingen, uitgevoerd door een deskundig onderzoeksinstituut volgens de Beoordelingsrichtlijn Groen Label of een gelijkwaardige meetmethode, of op grond van afleiding van of vergelijking met reeds eerder in de bijlage opgenomen (en bemeten) systemen, indien dat voldoende verantwoord was.

De verschillende meetrapporten en systeembeschrijvingen die de basis vormen voor de emissiefactoren, zijn in opdracht van het ministerie van VROM door deskundigen op volledigheid en juistheid beoordeeld. Zij hebben advies uitgebracht over de te hanteren emissiefactoren voor de verschillende huisvestingssystemen.

1.3 Actualisering systeembeschrijvingen

Sinds enkele jaren zijn de informatiedocumenten ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ en ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ beschikbaar. In verband hiermee is een update uitgevoerd van een aantal systeembeschrijvingen. Daarnaast zijn in een aantal beschrijvingen verduidelijkingen aangebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de eisen aan de percentage roosters bij volièrehuisvesting in de categorieën E 1 (opfokhennen e.a.) en E 2 (legkippen e.a.). In een aantal gevallen zijn systeembeschrijvingen samengevoegd, omdat op basis van de huidige kennis geen feitelijk onderscheid is te maken in de emissiereducerende principes van de systemen. In sommige gevallen is het zogenaamde ‘Groen Label’-nummer vervangen. In deze gevallen krijgt het systeem een nieuw BWL-nummer met direct een versienummer (V1) om aan te geven dat er een eerdere versie van de beschrijving aan vooraf gaat. De verduidelijkingen komen voort uit een advies van brede groep deskundigen naar aanleiding van vragen vanuit de sector. Een aantal beschrijvingen zijn bovendien gewijzigd naar aanleiding van specifieke verzoeken die zijn ingediend door derden. De oude beschrijvingen blijven van belang voor de huisvestingssystemen waarvoor reeds vergunning is verleend en blijven daarom opvraagbaar bij Infomil.

In bijgaande tabel zijn de oude en nieuwe systeemnummers weergegeven.

Oud systeemnummer:

Nieuw systeemnummer:

BWL 2006.14.V1

BWL 2006.14.V2

BWL 2006.15.V1

BWL 2006.15.V2

BWL 2008.09.V1

BWL 2008.09.V2

BWL 2006.15.V1

BWL 2006.15.V2

BWL 2009.14

BWL 2009.14.V1

BWL 2004.01.V1

BWL 2004.01.V2

BWL 2007.03.V1

BWL 2007.03.V2

BWL 2007.01.V1

BWL 2007.01.V2

BWL 2001.13

BWL 2001.13.V1

BWL 2004.06

BWL 2004.06.V1

BB 99.06.072

BWL 2010.04.V1

BB 99.06.073

BWL 2010.05.V1

BB 94.06.022

BWL 2010.06.V1

BB 99.11.081

BWL 2010.07.V1

BWL 2004.07

BWL 2004.07.V1

BB 00.06.085.V1

BWL 2010.08.V1

BB 00.06.086

BWL 2010.09.V1

BB 97.07.056V2

BWL 2004.03.V1

BWL 2004,03

BWL 2004.03.V1

BB 97.07.056V2

BWL 2004.04.V1

BWL 2004,04

BWL 2004.04.V1

BB 99.02.070

BWL 2004.05.V1

BWL 2004.05

BWL 2004.05.V1

BB 99.02.070

BWL 2010.10.V1

BWL 2001.26

BWL 2001.26.V1

BWL 2001.27

BWL 2001.27.V1

BWL 2001.10

BWL 2001.10.V1

BWL 2005.02

BWL 2005.02.V1

BWL 2005.03

BWL 2005.03.V1

BWL 2006.10

BWL 2006.10.V1

BWL 2006.11

BWL 2006.11.V1

BWL 2006.12

BWL 2006.12.V1

BWL 2004.09

BWL 2004.09.V1

BWL 2004.10

BWL 2004.10.V1

BWL 2005.04

BWL 2005.04.V1

BWL 2005.05

BWL 2005.05.V1

BB 97.01.052

BWL 2010.11.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.11.V1

BB 97.01.052

BWL 2010.12.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.12.V1

BB 97.01.051V1

BWL 2010.15.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.15.V1

BB 97.03.054;

BWL 2010.16.V1

BB 00.06.093)

BWL 2010.16.V1

BB 97.03.054/A 98.10.062

BWL 2010.17.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.17.V1

BB 95.04.023

BWL 2010.18.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.18.V1

BB 96.04.035 V1

BWL 2010.19.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.19.V1

BWL 2004.08

BWL 2004.08.V1

BB 99.02.069

BWL 2010.20.V1

BB 00.06.093

BWL 2010.20.V1

BWL 2001.25

BWL 2001.25.V1

BWL 2001.01

BWL 2001.01.V1

BB 00.06.088

BWL 2010.21.V1

BB 97.01.050

BWL 2010.22.V1

BB 97.01.050/A 99.02.067

BWL 2010.22.V1

BB 97.01.053

BWL 2010.23.V1

BB 97.01.053/A 99.02.068

BWL 2010.23.V1

BWL 2005.01.V1

BWL 2005.01.V2

BWL 2007.04.V1

BWL 2007.04.V2

BWL 2007.05.V1

BWL 2007.05.V2

BWL 2007.06.V1

BWL 2007.06.V2

BWL 2007.07.V1

BWL 2007.07.V2

BWL 2007.08.V1

BWL 2007.08.V2

BWL 2009.01

BWL 2009.01.V1

1.4 Additionele technieken in de varkenshouderij

Bij de hoofdcategorie ‘varkens’ is een nieuwe categorie ‘additionele technieken’ toegevoegd. In deze categorie is momenteel één techniek opgenomen die de emissie van ammoniak reduceert en kan worden toegepast in combinatie met de huisvestingssystemen die in de bijbehorende eindnoot worden genoemd. De thans opgenomen techniek (drijvende ballen in de mest met 29% emissiereductie) is in een praktijksituatie gemeten.

1.5 Vermelding eindnoten

Bij alle diercategorieën zijn de eindnoten verplaatst naar de het niveau van het huisvestingssysteem. Deze wijziging heeft plaatsgevonden om het gebruik van de Rav-codes in digitale systemen te vergemakkelijken. In digitale systemen moeten tot op heden de eindnoten ‘handmatig’ worden gekoppeld aan het betreffende huisvestingssysteem. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat verwarring ontstaat over het toepassingsbereik van de betreffende eindnoot.

2. Toelichting per artikel en bijlage

2.1 Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Artikel I regelt de vervanging van de bijlage die de lijst met huisvestingssystemen en de bijbehorende emissiefactoren bevat. Ten behoeve van de hanteerbaarheid van de bijlage in de praktijk wordt deze in zijn geheel vervangen.

Artikel II

De gegevens uit de Rav worden gebruikt bij de verlening van milieuvergunningen aan veehouderijen. Een actuele regeling, met recente gegevens, is voor de praktijk van groot belang. Dit geldt niet alleen voor producenten en verkopers van nieuwe huisvestingssystemen (commercieel belang) of voor de veehouders die deze systemen willen toepassen, maar in veel gevallen ook voor het milieu. Veelal betreft het namelijk innovatieve technieken die de emissie van ammoniak, maar vaak ook de emissie van geur en fijn stof, verder reduceren dan de bestaande technieken. Door het opnemen van deze nieuwe, innovatieve technieken in de Rav (en in de Regeling geurhinder en veehouderij) kunnen deze worden vergund en daardoor ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Om die reden is afgezien van inwerkingtreding op één van de ‘vaste verandermomenten’ en van het stellen van een termijn van ten minste drie maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Als gevolg daarvan is de gewijzigde Rav vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling van toepassing op vergunningaanvragen die op of na die datum worden ingediend.

Evenals bij vorige wijzigingen van de Rav is ook nu weer afgezien van het opnemen van bijzonder overgangsrecht. Dit vanwege het uitgangspunt dat bij een beslissing op een aanvraag om een milieuvergunning de meest recente milieutechnische inzichten moeten worden toegepast. Gezien de huidige jurisprudentie, betekent het afzien van overgangsrecht, dat de gewijzigde Rav ook moet worden toegepast op vóór die datum ingediende aanvragen, waarop het bevoegd gezag op de datum van inwerkingtreding nog een beslissing moet nemen.

De vervanging van de bijlage geschiedt met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2010. Op 26 oktober 2009 heeft het ministerie van LNV namelijk de subsidieregeling voor gecombineerde luchtwassers opnieuw opengesteld. De periode van openstelling loopt van 1 juni tot en met 15 juli 2010 (artikel 35 van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010, Stcrt. 2009, 15953). Op grond van de Regeling LNV-subsidies (Stcrt. 2007, 33) kan subsidie alleen worden verkregen voor gecombineerde luchtwassystemen die in de Rav staan. In de onderhavige wijziging van de Rav wordt een nieuwe gecombineerd luchtwassysteem opgenomen (systeemnummer BWL 2010.02). Om te bewerkstelligen dat veehouders vanaf 1 juni 2010 ook voor dit systeem subsidie aan kunnen vragen, is voorzien in terugwerkende kracht van artikel I.

2.2 Toelichting op de bijlage

Hierna wordt per hoofdcategorie aangegeven welke huisvestingssystemen aan de bijlage zijn toegevoegd, dan wel welke andere aanvullingen en verbeteringen in de bijlage zijn aangebracht.

Hoofdcategorie A: Rundvee

Bij de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1) is een nieuw huisvestingssysteem “Ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif” toegevoegd (Rav-nr. A 1.8) met systeemnummer BWL 2010.14. De emissiefactor is voor beweiden en permanent opstallen vastgesteld op respectievelijk 7,7 en 9,2 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Hoofdcategorie D: Varkens

Bij alle diercategorieën (D 1.1 biggenopfok, D1.2 kraamzeugen e.a., D 1.3 guste en dragende zeugen, D 2 dekberen en D 3 vleesvarkens e.a.) is onder de subcategorieën D 1.1.15.4, D 1.2.17.4, D 1.3.12.4, D 2.4.4 en D 3.2.15.4 een nieuw gecombineerd luchtwassysteem (85% emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser toegevoegd, aangeduid met systeemnummer BWL 2010.02.

Onder de hoofdcategorie D (varkens) is een nieuwe categorie ‘additionele technieken’ (D 4) toegevoegd. Binnen deze categorie is vooralsnog één nieuw systeem opgenomen. De techniek ‘drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie (BWL 2010.01) is te combineren met verschillende huisvestingssystemen zoals aangegeven in eindnoot 17.

Hoofdcategorie E: Kippen

Bij de diercategorieën E 1 (opfokhennen e.a.), E 2 (legkippen e.a.), E 4 ((groot-)ouderdieren van vleeskuikens) en E 5 (vleeskuikens) is de verwijzing naar categorie E 6 (‘additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag’, eerder aangeduid als ‘nageschakelde technieken’) komen te vervallen, omdat de verwijzing naar eindnoot 6 bij de betreffende huisvestingssystemen reeds voldoende duidelijkheid geeft.

Bij de diercategorie E 4 ((groot-)ouderdieren van vleeskuikens) is onder Rav-nr. E 4.4.3 een nieuw huisvestingssysteem ‘Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun’ toegevoegd met systeemnummer BWL 2010.03. De bijbehorende emissiefactor is vastgesteld op 0,435 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Bij de diercategorie E 5 (vleeskuikens) is een nieuw huisvestingssysteem ‘warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag’ (E 5.11) toegevoegd met systeemnummer BWL 2010.13. Aan dit systeem is op basis van expert-judgement en de eerste meetresultaten een voorlopige emissiefactor toegekend. Deze is vastgesteld op 0,045 kg NH3 per dierplaats per jaar.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa.


XNoot
1

Stcrt. 2002, 82; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 31 december 2009 (Stcrt. 2009, 20189).

Naar boven