Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 75400, houdende wijziging van het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV, onder meer ter instelling van de regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling en intrekking van enkele regelingen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 29, eerste lid, en 30, eerste lid, onderdeel c van de Wet agrarisch grondverkeer (artikel II, onderdelen c en b), artikel 15 van de Landbouwwet (artikel II, onderdeel a) en de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies (artikel II, onderdeel c);

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na de omschrijving van het begrip ‘Minister’, een begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

regiegroep:

regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling;.

B

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

 • 1. Als leden van de stuurgroep worden benoemd tot en met 31 december 2011:

  • de heer mr. R.S. Cazemier, tevens voorzitter;

  • mevrouw ir. M.M. van Arkel;

  • de heer drs. ing. J.G.P. Baan;

  • de heer P. Blom;

  • de heer H. Brink;

  • de heer drs. C.P.M.M. van Heesbeen;

  • de heer dr. C.B. Leerink;

  • de heer drs. R.W. Munniksma;

  • de heer ir. C.A.C.J. Oomen;

  • de heer J.H. Vennevertloo;

  • de heer F.J.A. baron van Verschuer.

 • 2. De periode waarvoor de leden zijn benoemd vangt aan op 6 december 2007, behalve voor de leden Cazemier, Leerink, Vennevertloo en Van Verschuer, waarvoor de termijn aanvangt op onderscheidelijk 1 juni 2009, 1 oktober 2008, 1 november 2009 en 1 juli 2009.

 • 3. De voorzitter en de leden worden op persoonlijke titel benoemd, behalve de leden Oomen en Munniksma.

C

Na paragraaf 5b van het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV wordt de volgende paragraaf ingevoegd:

§ 5c. Regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Artikel 27l

Er is een regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Artikel 27m
 • 1. De regiegroep heeft tot taak het aansturen van de interdepartementale en interbestuurlijke programma’s Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

 • 2. De regiegroep vervult haar taak met inachtneming van de nota Natuur- en Milieu-educatie ‘Kiezen, Leren, Meedoen’ (Kamerstukken II 2007/08, 20 487, nr. 21) en bijbehorend uitvoeringskader ‘Natuur- en Milieu-educatie 2008–2011’ (Kamerstukken II 2008/09, 20 487, nr. 32) en op basis van de nota Leren voor Duurzame Ontwikkeling ‘Van Marge naar Mainstream’ (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 163) en het bijbehorende uitvoeringskader ‘Van Agenderen naar Doen! 2008–2011’.

Artikel 27n
 • 1. De Minister benoemt, schorst en onslaat de voorzitter van de regiegroep.

 • 2. De Minister benoemt, schorst en ontslaat de overige leden van de regiegroep in overleg met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 3. De Minister voorziet in de ondersteuning van de regiegroep.

Artikel 27o
 • 1. Als leden van de regiegroep worden benoemd:

  • mevrouw dr. J.W. Kersten, tevens voorzitter;

  • de heer dr. B. ter Haar;

  • de heer ir. W.N. Hazeu;

  • de heer mr. F.D. van Heijningen;

  • de heer drs. T.W. Rietkerk;

  • de heer dr. S. Schaap;

  • de heer drs. ing. D.A. van Steensel;

  • mevrouw ir. A.N. Wouters.

 • 2. Van de leden, genoemd in het eerste lid, wordt enkel de voorzitter op persoonlijke titel benoemd.

 • 3. De voorzitter ontvangt per maand een vergoeding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Artikel 27p

De regiegroep bepaalt haar eigen werkwijze.

D

Aan artikel 29 wordt het volgende lid toegevoegd:

 • 5. Paragraaf 5c vervalt met ingang van 1 januari 2013.

ARTIKEL II

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 mei 1996, nr. J. 965366, houdende wijziging van de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (Stcrt. 1996, 102);

b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 1997, nr. J. 976440, houdende wijziging van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling; invoering ruime jas (Stcrt. 1997, 174);

c. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5399, houdende wijziging van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (tweede tranche revisie Programma Beheer) (Stcrt. 2004, 187).

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2009

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg.

TOELICHTING

Met het onderhavige besluit wordt het Instellingsbesluit LNV Kennisgroepen gewijzigd. Als lid van de Stuurgroep Taskforce Multifunctionele Landbouw is de heer drs. R.H.M. van der Zijl op 5 december teruggetreden en is de heer drs. T.J. Wams op 1 april teruggetreden. Als nieuwe leden van de Stuurgroep worden benoemd dhr. mr. R.S. Cazemier (tevens voorzitter), de heer J.H. Vennevertloo en dhr. F.J.A. baron van Verschuer (artikel I, onderdeel B).

Daarnaast wordt er een regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling ingesteld (artikel I, onderdeel A en C). De regiegroep is ingesteld in het kader van de programma’s Natuur- en Milieueducatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Deze programma’s hebben tot doel de kennis in de samenleving te vergroten ten aanzien van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Deze doelstelling wordt onder andere bereikt door het oprichten van bezoekerscentra, musea en websites. Tot nu toe bestond er geen centrale coördinatie van deze programma’s waardoor de werking van de beide programma’s niet optimaal was. De regiegroep zal de interdepartementale en interbestuurlijke programma’s Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling aansturen.

In de regiegroep nemen vertegenwoordigers deel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk. Alleen de voorzitter van de regiegroep, mevrouw dr. J.W. Kersten, wordt op persoonlijke titel benoemd. De regiegroep zal met ingang van 1 januari 2013 te komen vervallen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een drietal wijzigingsregelingen in te trekken. Het daarin opgenomen overgangsrecht heeft inmiddels door het tijdsverloop zijn materiële betekenis verloren (artikel II).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg.

Naar boven