Besluit van 21 november 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 juli 2023, nr. 2023-0000406453;

Gelet op artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 september 2023, nr. W04.23.00199/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2023, nr. 2023-0000593050;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.10 vervalt.

B

Tabel 3.66 komt te luiden:

Tabel 3.66

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

luchtverversing

verblijfsruimte,

toiletruimte en

badruimte

luchtverversing

overige ruimten

verdunning en plaats

van de opening

luchtkwaliteit: toevoer

van ventilatielucht

luchtkwaliteit: afvoer

van binnenlucht

luchtverversing

verblijfsruimte

artikel

3.67

3.68

3.69

3.70

3.71

3.67

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

*

1

2

3

1

2

3

4

2

                                         

dm3/sec per persoon

1

Woonfunctie

1

3

4

5

6

1

2

3

1

2

1

2

4

2

Bijeenkomstfunctie

                                         
 

a.

voor kinderopvang

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

3,44

 

b.

voor alcoholgebruik

2

3

6

7

1

2

3

1

2

1

2

4

2,12

 

c.

overige bijeenkomstfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

2,12

3

Celfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

 
 

a.

verblijfsruimte van een celeenheid

                                       

6,40

 

b.

andere verblijfsruimte

                                       

3,44

4

Gezondheidszorgfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

3,44

5

Industriefunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

3,44

6

Kantoorfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

3,44

7

Logiesfunctie

2

3

4

6

1

2

3

1

2

1

2

4

6,40

8

Onderwijsfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

3,44

9

Sportfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

3,44

10

Winkelfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

1

2

4

2,12

11

Overige gebruiksfunctie

                                         
 

a.

voor het stallen van motorvoertuigen

6

1

2

4

*

1

2

1

2

4

 

b.

overig bouwwerk geen gebouw zijnde andere overige gebruiksfunctie

6

1

2

3

1

2

1

2

4

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                         
 

a.

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

5

3

3

 

b.

andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

5

 

c.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

1

1

C

Aan artikel 3.67 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. Onverminderd het tweede lid heeft een verblijfsruimte een voorziening voor luchtverversing met een mechanische aan- of afvoer met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,8 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.

D

Artikel 3.108, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.108 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.

E

Na artikel 3.108 wordt een tabel ingevoegd, luidende:

Tabel 3.108

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

drinkwatervoorziening

concentratie lood

warmwatervoorziening

artikel

3.109

3.109a

3.110

lid

*

1

2

3

*

1

Woonfunctie

         
 

a.

voor verhuur

*

1

2

3

*

 

b.

voor gastouderopvang

*

1

2

3

*

 

c.

andere woonfunctie

*

*

2

Bijeenkomstfunctie

         
 

a.

voor kinderopvang

*

1

2

3

*

 

b.

overige bijeenkomstfunctie

*

*

3

Celfunctie

*

*

4

Gezondheidszorgfunctie

*

*

5

Industriefunctie

*

*

6

Kantoorfunctie

*

*

7

Logiesfunctie

*

*

8

Onderwijsfunctie

         
 

a. voor basisonderwijs

*

1

2

3

*

 

b. overige onderwijsfunctie

*

*

9

Sportfunctie

*

*

10

Winkelfunctie

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

*

*

F

Na artikel 3.109 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.109a (concentratie lood)

 • 1. De concentratie van lood in een voorziening voor drinkwater is niet hoger dan 5 μg/l.

 • 2. Op het meten van de concentratie zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

 • 3. Als een voorziening voor drinkwater loden leidingen heeft, wordt aangenomen dat de concentratie van lood in deze voorziening hoger is dan 5 μg/l.

G

In artikel 4.7 vervalt «en de artikelen 4.149 en 4.159».

H

Tabel 4.42 komt te luiden:

Tabel 4.42

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

binnenoppervlak

buitenoppervlak

buitenoppervlak boven 30/50 m

beloopbaar vlak

zijde grenzend aan de

bovenzijde

binnenlucht

buitenlucht

 

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

artikel

4.43

4.44

4.44a

4.45

4.43

4.44

4.45

lid

1

2

3

1

3

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

1 en 2

1

1 en 2

                                 

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                                 
 

a.

in een woongebouw

1

3

1

2

3

4

5

6

1

3

4

5

1

2

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

 

b.

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

 

c.

andere woonfunctie voor zorg

1

3

1

2

3

5

6

1

2

3

4

5

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

d.

andere woonfunctie

1

3

1

2

3

5

6

1

3

4

5

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

2

Bijeenkomstfunctie

                                                 
 

a.

voor kinderopvang met bedgebied

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b.

andere bijeenkomstfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

3

Celfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                 
 

a.

met bedgebied

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

5

Industriefunctie

                                                 
 

a.

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b.

andere industriefunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

6

Kantoorfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

7

Logiesfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

3

4

5

1

2

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

8

Onderwijsfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

9

Sportfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

10

Winkelfunctie

1

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                 
 

a.

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

3

1

2

3

5

6

1

2

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

5

6

1

2

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

gebruiksfunctie

         
 

kabels en pijpisolatie

vrijgesteld

dakoppervlak

tijdelijke bouw

elektrische leidingen

pijpisolatie

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

artikel

4.45a

4.46

4.47

4.48

4.45a

4.45a

4.45a

4.45a

lid

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

*

1b

3

2b

4

                           

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                             
 

a.

in een woongebouw

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

Cca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b.

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

2

3

4

1

2

1

*

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

c.

andere woonfunctie voor zorg

1

2

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

 

d.

andere woonfunctie

1

2

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

2

Bijeenkomstfunctie

                                             
 

a.

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

3

4

1

2

1

*

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b.

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

3

Celfunctie

1

2

3

4

1

2

1

*

B2ca

B2ca

Cca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Cl

Bl

Bl

Dl

4

Gezondheidszorgfunctie

                                             
 

a.

met bedgebied

1

2

3

4

1

2

1

*

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

5

Industriefunctie

                                             
 

a.

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

2

3

4

1

2

1

*

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

 

b.

andere industriefunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

7

Logiesfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

9

Sportfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

1

2

3

1

2

*

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                             
 

a.

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

2

3

4

4

1

2

*

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

 

b.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

4

4

1

2

*

B2ca

Dca

Dca

Cl

Dl

Dl

I

Artikel 4.44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Als sprake is van een extra beschermde of beschermde vluchtroute gelegen in de buitenlucht, geldt de brandklasse voor de zijde van het constructieonderdeel die direct grenst aan de vluchtroute tot 2 m buiten de loodrechte projectie van de vluchtroute op het constructieonderdeel.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. In afwijking van het eerste tot en met derde lid voldoen een deur, een raam en een kozijn aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

J

Na artikel 4.44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.44a (buitenoppervlak boven 30/50 m)

 • 1. Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht of een geventileerde spouw en dat hoger ligt dan 50 m boven het meetniveau voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 of bij ministeriële regeling gestelde regels.

 • 2. Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht of een geventileerde spouw en dat hoger ligt dan 30 m boven het meetniveau voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 of bij ministeriële regeling gestelde regels. Dit geldt niet als vanaf een punt als bedoeld in artikel 4.65, eerste lid, van een vloer die hoger ligt dan 30 m boven het meetniveau voor het vluchten twee trappenhuizen beschikbaar zijn en de brandwerendheid van buiten naar de trappenhuizen voldoet aan EW 30, bepaald volgens NEN 6069.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een dak.

 • 4. In afwijking van het eerste en tweede lid voldoen een deur, een raam, een kozijn en spouwfolie aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

 • 5. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op delen van het constructieonderdeel die vanuit de buitenluchtzijde zijn afgeschermd door een ander deel van het constructieonderdeel met een brandwerendheid van EI 15, bepaald volgens NEN 6069.

K

Artikel 4.46 komt te luiden:

Artikel 4.46 (vrijgestelde oppervlakte)

 • 1. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waarvoor volgens de artikelen 4.43, 4.45, eerste lid, en 4.45a, eerste en tweede lid, een eis geldt, is die eis niet van toepassing.

 • 2. Op ten hoogste 5% van elk oppervlakte met een afmeting van 3 m bij 3 m van de constructieonderdelen waarvoor volgens de artikelen 4.44, 4.44a, eerste, tweede en vierde lid, 4.45, tweede lid, en 4.45a, derde en vierde lid, een eis geldt, is die eis niet van toepassing.

 • 3. Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, zijn de in de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en tweede lid, bedoelde eisen aan de rookklasse niet van toepassing.

 • 4. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen waarvoor volgens de artikelen 4.43 tot en met 4.45a een eis geldt, is die eis niet van toepassing.

L

Tabel 4.49 komt te luiden:

Tabel 4.49

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

brandcompartiment:

ligging

brandcompartiment:

omvang

opvangcompartiment

weerstand tegen

branddoorslag

en brandoverslag: niveau van

eisen

weerstand tegen

branddoorslag

en brandoverslag: niveau van

eisen boven hoogte 30/50 m

weerstand tegen

branddoorslag

en brandoverslag:

bepalingsmethode

tijdelijk bouwwerk

omvang

artikel

4.50

4.51

4.52

4.53

4.53a

4.54

4.55

4.51

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1

2

3

4

*

1

1

Woonfunctie

                                                                           

[m²]

 

a

woonwagen

1

2

4

2

8

9

1

2

3

4

 

b

woonfunctie voor zorg

1

2

4

1

3

5

6

7

1

2

3

7

1

2

3

4

1

2

3

*

1.000

 

c

andere woonfunctie

1

2

4

1

3

5

6

7

1

2

3

7

1

4

1

2

3

*

1.000

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                             
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

4

1

2

3

*

1.000

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

3

Celfunctie

1

2

4

1

3

7

1

1

1

2

3

4

1

2

3

*

1.000

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                                             
 

a

met bedgebied

1

2

4

1

3

7

2

1

1

2

3

4

1

2

3

*

1.000

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

4

1

3

7

1

4

7

1

2

3

*

1.000

5

Industriefunctie

                                                       

             

   
 

a

lichte industriefunctie

1

2

4

5

6

7

8

1

3

1

4

5

7

1

2

3

*

2.500

 

b

lichte industriefunctie voor het houden van dieren

1

4

5

6

7

1

3

9

1

4

5

6

7

10

1

2

3

*

2.500

 

c

andere industriefunctie

1

2

4

5

6

1

3

1

4

5

7

1

2

3

*

2.500

6

Kantoorfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

7

Logiesfunctie

1

2

4

1

3

7

1

4

7

1

4

1

2

3

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

9

Sportfunctie

1

2

4

1

3

7

1

4

7

1

2

3

*

1.000

10

Winkelfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

11

Overige gebruiksfunctie

                                                                             
 

a

voor het stallen van motorvoertuigen

1

2

4

5

7

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

 

b

andere overige gebruiksfunctie

1

2

4

5

6

7

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                             
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

4

4

1

1

2

3

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

 

M

Na artikel 4.53 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.53a (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen boven 30/50 m)

 • 1. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte in een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert of naar een niet-besloten ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, is ten minste 120 minuten op een branduitbreidingstraject geheel of gedeeltelijk door een uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens NEN 6068, als:

  • a. een vloer van die ruimte hoger ligt dan 50 m boven het meetniveau; en

  • b. die vloer hoger ligt dan 20 m boven een vloer van het brandcompartiment.

 • 2. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte in een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert of naar een niet-besloten ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert is ten minste 120 minuten op een branduitbreidingstraject geheel of gedeeltelijk door een uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens NEN 6068, als:

  • a. een vloer van die ruimte hoger ligt dan 30 m boven het meetniveau; en

  • b. die vloer hoger ligt dan 20 m boven een vloer van het brandcompartiment.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing als vanaf een punt als bedoeld in artikel 4.65, eerste lid, van een vloer die hoger ligt dan 30 m boven het meetniveau voor het vluchten twee trappenhuizen beschikbaar zijn en de brandwerendheid van buiten naar de trappenhuizen voldoet aan EW 30, bepaald volgens NEN 6069.

 • 4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als over het branduitbreidingstraject de zijden van de constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht of een geventileerde spouw voldoen aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1, of aan brandklasse B bij een raam, een deur, een kozijn of spouwfolie. Op ten hoogste 5% van elk oppervlakte met een afmeting van 3 m bij 3 m van de constructieonderdelen geldt geen eis aan de brandklasse.

N

Artikel 4.89, eerste lid, onder b, komt te luiden:

 • b. voldoet aan de SBRCURnet Handreiking – Brandveiligheid in hoge gebouwen en de artikelen 4.44a en 4.53a.

O

Tabel 4.121 komt te luiden:

Tabel 4.121

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

                 

Capaciteit

 

luchtverversing

verblijfsgebied,

verblijfsruimte,

toiletruimte en

badruimte

thermisch comfort

regelbaarheid en

uitschakelbaarheid

Luchtverversing

overige ruimten

plaats van de opening

Luchtkwaliteit

toevoer van

ventilatielucht

luchtkwaliteit: afvoer

van binnenlucht

tijdelijk bouwwerk

luchtverversing

artikel

4.122

4.123

4.124

4.125

4.126

4.127

4.128

4.129

4.122

lid

1

2

3

4

5

6

*

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

*

2

                                                                   

[dm3/s per persoon]

1

Woonfunctie

1

3

4

5

*

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

5

*

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                   
 

a.

voor kinderopvang

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

*

6,5

 

b.

andere bijeenkomstfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

4

 

c.

voor alcoholgebruik

2

3

5

6

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

4

3

Celfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

 
 

a.

verblijfsgebied van celeenheid

                                                                 

12

 

b.

ander verblijfsgebied

                                                                 

6,5

4

Gezondheidszorgfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

 
 

a.

bedgebied

                                                                 

12

 

b.

ander verblijfsgebied

                                                                 

6,5

5

Industriefunctie

2

3

5

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

6,5

6

Kantoorfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

6,5

7

Logiesfunctie

                                                                   
 

a.

in een logiesgebouw

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

2

4

5

2

3

5

12

 

b.

andere logiesfunctie

2

3

4

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

2

4

5

2

3

5

12

8

Onderwijsfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

*

8,5

9

Sportfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

6,5

10

Winkelfunctie

2

3

5

*

1

2

3

4

2

3

4

1

2

1

4

5

2

3

5

4

11

Overige gebruiksfunctie

                                                                   
 

a. voor het stallen van motorvoertuigen

5

2

3

4

5

3

4

5

2

3

5

6

 

b. andere overige gebruiksfunctie

5

2

3

4

4

5

2

3

5

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                   
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

4

6

6

4

 

b

andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

6

 

c.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

2

4

4

5

2

3

P

Aan artikel 4.122 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Onverminderd het tweede lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte een voorziening voor luchtverversing met een mechanische aan- of afvoer met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,8 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.

Q

Tabel 4.148A komt te luiden:

Tabel 4.148A

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

bijna energieneutraal

afbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde

aandeel hernieuwbare energie

 

bijna energieneutraal

artikel

4.149

4.149a

4.149b

4

lid

1

2

3

4

*

1

2

3

1

                       

Energiebehoefte

Primair fossiel energiegebruik

Aandeel hernieuwbare energie

                       

[kWh/m2/jr]

[kWh/m2/jr]

[%]

                       

(1) geldt als Als/Ag ≤ 1,83

   
                       

(2) geldt als Als/Ag > 1,83 en ≤ 3,0

   
                       

(3) geldt als Als/Ag > 3,0

   
                       

(4) geldt als Als/Ag ≤ 1,5

   
                       

(5) geldt als Als/Ag > 1,5 en ≤ 3,0

   
                       

(6) geldt als Als/Ag ≤ 1,8

   
                       

(7) geldt als Als/Ag > 1,8

   

1

Woonfunctie

                       
 

a

woongebouw

1

3

4

*

1

2

3

(1) 65

50

40

                     

(2) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

   
                     

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

   
 

b

woonwagen

1

3

100 + 30 x (Als/Ag – 2,0)

60

50

 

c

drijvend bouwwerk na 2018

1

3

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

50

50

   

gerealiseerde ligplaats

                     
 

d

drijvend bouwwerk andere ligplaats

1

3

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

70

50

 

e

andere woonfunctie

1

3

4

1

2

3

(4) 55

30

50

                     

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

   
                     

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

   

2

Bijeenkomstfunctie

                     
 

a

voor kinderopvang

1

2

(6) 160

70

40

                     

(7) 160 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

   
 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

(6) 90

60

30

                     

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

   

3

Celfunctie

1

2

(6) 160

120

30

                     

(7) 160 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

   

4

Gezondheidszorgfunctie

                     
 

a

met bedgebied

1

2

350

130

30

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

(6) 90

50

40

                     

(7) 90 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

   

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

1

2

(6) 90

40

30

                     

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

   

7

Logiesfunctie

                     
 

a

in een logiesgebouw

1

2

(6) 100

130

40

                     

(7) 100 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

   
 

b

andere logiesfunctie

1

2

4

(4) 55

40

50

                     

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

   
                     

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

   

8

Onderwijsfunctie

1

2

(6) 190

70

40

                     

(7) 190 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

   

9

Sportfunctie

1

2

(6) 40

90

30

                     

(7) 40 + 15 x (Als/Ag – 1,8)

   

10

Winkelfunctie

1

2

(6) 70

60

30

                     

(7) 70 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

   

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

R

Tabel 4.148B komt te luiden:

Tabel 4.148B

gebruiksfunctie

 

waarden

 

thermische isolatie, warmteweerstand

thermische isolatie,

warmtedoorgangscoëfficiënt

luchtvolumestroom

gebruiksfunctie met een lage energievraag

tijdelijk bouwwerk

overgangsrecht: energiezuinigheid

thermische isolatie, warmteweerstand

thermische isolatie, warmteweerstand

thermische isolatie, warmtedoorgangscoëfficiënt

artikel

4.152

4.153

4.154

4.155

4.156

4.157

4.152

4.156

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

*

1

2

3

*

1 en 8

3

5 en 6

1

2

                                               

[m2.K/W]

 

[m2.K/W]

[W/m2K]

1

Woonfunctie

                                               
 

a.

woonwagen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

2,6

2,6

2,6

1,3

4,2

 

b.

andere woonfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

3

*

4,7

6,3

3,7

2,6

2,2

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

*

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

3

Celfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

4

Gezondheidszorgfunctie

                                               
 

a.

met bedgebied

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

 

b.

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

*

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

7

Logiesfunctie

                                               
 

a.

in een logiesgebouw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

 

b.

andere logiesfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

*

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

9

Sportfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

*

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

*

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

*

1

2

*

4,7

6,3

3,7

1,3

4,2

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

 

S

Artikel 4.150 vervalt.

T

Tabel 4.158 komt te luiden:

Tabel 4.158

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

milieuprestatie

artikel

4.159

lid

1

2

3

4

             

1

Woonfunctie

       
 

a.

woonwagen

 

b.

andere woonfunctie

1

6

Kantoorfunctie

2

3

4

Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties

U

Artikel 4.160 vervalt.

V

In de artikelen 4.184, derde lid, 4.185, eerste lid, en 4.186, vierde lid, wordt «tabel 4.179» telkens vervangen door «tabel 4.183».

W

Artikel 4.202 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De materialen voldoen aan de op grond van artikel 20, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit gestelde regels.