Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-98".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24809;3
Behandeld dossier 24809;5
Behandeld dossier 27625;456
Behandeld dossier 28663;72
Behandeld dossier 30015;20
Behandeld dossier 30015;44
Behandeld dossier 30015;56
Behandeld dossier 33118;BG
Behandeld dossier 33962;23
Behandeld dossier 33962;3
Behandeld dossier 33962;89
Behandeld dossier 34864;14
Behandeld dossier 34864;16
Behandeld dossier 34864;18
Behandeld dossier 34864;19
Behandeld dossier 34864;2
Behandeld dossier 34864;23
Behandeld dossier 34864;25
Behandeld dossier 34864;3
Citeertitel Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-27
Datum van uitgifte 2021-02-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, de nitraatrichtlijn, de nec-richtlijn, Richtlijn nr. 86/278/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1986, betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (PbEG 1986, L 278), de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste en tweede lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.11, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.26, 5.34, tweede lid, 16.43, eerste en vierde lid, 18.2, vierde en zesde lid, 19.0, 20.10, eerste en tweede lid, en 22.2, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 3.6 van de Aanvullingswet bodem, de artikelen 4 en 5 van de Kaderwet subsidies I en M, de artikelen 15, eerste en tweede lid, 16, 34, 35 en 40 van de Meststoffenwet, artikel 22, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslagen, artikel 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de artikelen 8.40, eerste lid, 9.2.2.1, eerste lid, 9.5.2, eerste lid, 10.2, tweede lid, 10.43, eerste lid, en 11a.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
Identifier stb-2021-98
Jaargang 2021
Keten-ID 8388
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 98
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Raad van State adviesnummer W17.20.0100/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 27 november 2020 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vervangen door stb-2021-98-n2
Vervangen door stb-2021-98-n2