Besluit van 19 mei 2016 tot vaststelling van een nader uitgestelde inwerkingtreding van onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2016, nr. 2016-0000108460;

Gelet op artikel XII van de Wet aanpak schijnconstructies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het enig artikel van het Besluit van 16 juni 2015 (Stb. 234) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies wordt in onderdeel a «1 juli 2016» vervangen door: 1 januari 2017.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 mei 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de eenendertigste mei 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de nader uitgestelde inwerkingtreding van de artikelen van de Wet aanpak schijnconstructies die zien op het inhoudingen- en verrekeningenverbod op het minimumloon. Het overgrote deel van de artikelen van de Wet aanpak schijnconstructies is in werking getreden met ingang van 1 juli 2015 of 1 januari 2016.1

De inwerkingtreding van de artikelen die zien op het verbod van inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon wordt nader uitgesteld tot 1 januari 2017, gelet op de nog te nemen stappen voor het bij algemene maatregel van bestuur toestaan dat bepaalde betalingsverplichtingen toch mogen worden ingehouden op het wettelijk minimumloon. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich voor te bereiden op de aankomende wijziging.2

Aangezien het nieuwe artikel 13 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zowel ziet op het verbod op inhoudingen op het minimumloon als op verrekeningen met het minimumloon, zoals die worden geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), worden zowel de inwerkingtreding van de wijzigingen in het BW die zien op inhoudingen op het minimumloon als de inwerkingtreding van de wijzigingen in het BW die zien op verrekeningen met het minimumloon uitgesteld tot 1 januari 2017.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Staatsbladen 2015, 234 en 2015, 496.

X Noot
2

Kamerstukken II 2015/16, 29 544, nr. 716, p. 12.

Naar boven