Besluit van 7 december 2015 tot vaststelling van een uitgestelde inwerkingtreding van onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2015, nr. 2015-0000298443,

Gelet op artikel XII van de Wet aanpak schijnconstructies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het enig artikel van het Besluit van 16 juni 2015 (Stb. 234) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies wordt in onderdeel a na «1 januari 2016 in werking treden» ingevoegd: , met dien verstande dat de artikelen I, onderdelen D, en I, voor zover het betreft artikel 18b, eerste lid, onderdeel c, en II, onderdelen C en D, met ingang van 1 juli 2016 in werking treden.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de vijftiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de uitgestelde inwerkingtreding van de artikelen van de Wet aanpak schijnconstructies die zien op het inhoudingen- en verrekeningenverbod op het minimumloon. Het overgrote deel van de artikelen van de Wet aanpak schijnconstructies zijn in werking getreden met ingang van 1 juli 2015. De wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en in het Burgerlijk Wetboek die zien op de verplichting tot girale betaling, en de specificatie van de loonopgave treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

De inwerkingtreding van de artikelen die zien op het verbod van inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon wordt uitgesteld, omdat het besluitvormingsproces over het al dan niet bij algemene maatregel van bestuur toestaan dat bepaalde betalingsverplichtingen toch mogen worden ingehouden op het wettelijk minimumloon, nog niet is afgerond. Om te voorkomen dat het verbod in werking treedt voordat er duidelijkheid is over een dergelijke algemene maatregel van bestuur, wordt de inwerkingtreding van de artikelen in de Wet aanpak schijnconstructies die zien op het verbod van inhoudingen op het minimumloon uitgesteld tot 1 juli 2016. Aangezien het nieuwe artikel 13 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zowel ziet op het verbod op inhoudingen op als verrekeningen met het minimumloon, wordt zowel de inwerkingtreding van de wijzigingen in het BW die zien op inhoudingen op als op verrekeningen met het minimumloon uitgesteld tot 1 juli 2016.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven