Besluit van 16 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2015, nr. 2015-0000151342;

Gelet op artikel XII van de Wet aanpak schijnconstructies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen van de Wet aanpak schijnconstructies treden met ingang van 1 juli 2015 in werking met uitzondering van:

  • a. de artikelen I, onderdelen B, D, I, voor zover het betreft artikel 18b, eerste en tweede lid, onderdeel a, en J, en II, onderdelen B, onder 1 en 2, C en D, die met ingang van 1 januari 2016 in werking treden;

  • b. de artikelen V, VI, en VIII.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen (of onderdelen daarvan) van de Wet aanpak schijnconstructies. Het overgrote deel van de artikelen van de Wet aanpak schijnconstructies treedt inwerking met ingang van 1 juli 2015. Deze artikelen zien op de introductie van de ketenaansprakelijkheid voor het loon in het Burgerlijk Wetboek, en de wijzigingen van de Wet op de algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, voor zover het de bepalingen over de openbaarmaking in deze wet betreft.

De wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en in het Burgerlijk Wetboek die zien op de verplichting tot girale betaling, het verbod van inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon en de specificatie van de loonopgave treden in werking met ingang van 1 januari 2016, om werkgevers en werknemers meer tijd te bieden om de arbeidsovereenkomsten aan de nieuwe vereisten aan te passen.

De artikelen die zien op de openbaarmaking in de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet zullen op een later moment in werking treden wanneer de nadere uitwerking van de wijze van openbaarmaking van besluiten en inspecties op grond van deze wetten is geëffectueerd. De inwerkingtreding van deze openbaarmaking wordt dan gekoppeld aan de inwerkingtreding van de artikelen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Arbeidstijdenbesluit, waarin deze nadere regeling wordt opgenomen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven