Besluit van 14 april 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van het Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 april 2015, nr. 2015-0000082818;

Gelet op artikel III van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en artikel V van het Besluit van 14 april 2015 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 mei 2015 treden in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

  • a. de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;

  • b. het Besluit van 14 april 2015 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Stb. 155).

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 april 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de vierentwintigste april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de wet) en het Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten treden met ingang van 1 mei 2015 in werking. Hiermee wordt afgeweken van de zogenoemde vasteverandermomenten. Deze afwijking is noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een wettelijke basis te geven aan die delen van de wet die betrekking hebben op de facilitering van de banenafspraak die is gemaakt bij het sociaal akkoord1 en de begrotingsafspraken 20142 om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De wet hangt nauw samen met de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking is getreden3. Met de Participatiewet is een kader gecreëerd voor een activerender stelsel van sociale zekerheid dat ook kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet is per 1 januari 2015 al begonnen met de uitvoering van de facilitering van de banenafspraak4. In dit verband worden door het UWV mensen die onder de werkingssfeer vallen van de Participatiewet beoordeeld op arbeidsmogelijkheden en wordt hiertoe onder andere een doelgroepregistratie van arbeidsbeperkten ingericht.

Het deel van de wet dat betrekking heeft op de quotumheffing treedt weliswaar ook op 1 mei 2015 in werking, maar daar wordt vooralsnog geen uitvoering aan gegeven. Dit wordt anders wanneer ingevolge artikel 122n, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, zoals geregeld bij artikel I, onderdeel M, van de wet, bij ministeriële regeling de quotumheffing is geactiveerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Kamerstukken II, 2012/13, 33 566, nr. 15

X Noot
2

Kamerstukken II, 2012/13, 33 570, nr. 19

X Noot
4

Kamerstukken II, 2014/15, 33 981, nr. 45

Naar boven