Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2013, 424Wet

Wet van 11 september 2013, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 55, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 490, respectievelijk de wet van 28 januari 2013, Stb. 62;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eerste november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 424

Begroting 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Conversiemutaties 1e suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

395.125

1.834

 

10.410.771

55.463

 

– 125.059

15.118

                     
 

Beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

                 

01

Water

0

0

0

39.139

50.916

570

20

1.468

0

02

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

152.107

181.778

934

– 3.145

– 3.145

0

03

Wegen en verkeersveiligheid

0

0

0

47.576

64.717

6.782

0

0

0

04

Openbaar vervoer en spoor

0

0

0

27.340

56.010

0

– 250

– 250

0

05

Mainport en logistiek

0

0

0

30.780

52.901

43.524

0

0

0

06

Klimaat, lucht en geluid

0

0

0

113.152

245.463

0

– 1.905

– 1.905

16.000

07

Duurzaamheid

0

0

0

23.146

110.953

0

– 1.200

– 1.360

0

08

Externe veiligheid en risico’s

0

0

0

47.919

52.781

0

– 430

– 430

0

09

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

0

0

0

41.032

41.950

0

0

0

0

10

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

0

0

145.251

145.251

882

– 1.008

– 1.008

– 882

                     
 

Niet-beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

                 

97

Algemeen departement

0

0

0

9.256.950

9.408.051

2.771

– 146.529

– 146.529

0

98

Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

391.393

398.586

1.834

0

0

0

– 21.144

– 19.727

0

99

Nominaal en onvoorzien

– 3.461

– 3.461

0

0

0

0

47.827

47.827

0

   

(4)

(5)=(1)+(2)+(3)(4)

   

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

– 113.407

4.293

 

10.567.430

76.708

               
 

Beleidsartikelen (nieuwe structuur)

           

01

Water

7.167

– 5.789

– 100

46.326

46.595

470

02

Ruimtelijke ontwikkeling

– 26.956

– 63.931

1.611

122.006

114.702

2.545

03

Wegen en verkeersveiligheid

– 19.337

– 22.915

0

28.239

41.802

6.782

04

Openbaar vervoer en spoor

8.736

5.437

0

35.826

61.197

0

05

Mainport en logistiek

– 672

– 18.214

– 2.429

30.108

34.687

41.095

06

Klimaat, lucht en geluid

– 22.786

– 44.139

0

88.461

199.419

16.000

07

Duurzaamheid

– 2.481

– 7.623

0

19.465

101.970

0

08

Externe veiligheid en risico's

– 15.935

– 17.408

0

31.554

34.943

0

09

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

857

857

0

41.889

42.807

0

10

Inspectie Leefomgeving en Transport

8.723

8.723

0

152.966

152.966

0

               
 

Niet-beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

           

97

Algemeen departement

158.481

89.239

0

9.268.902

9.350.761

2.771

98

Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

7.181

6.722

5.211

377.430

385.581

7.045

99

Nominaal en onvoorzien

– 44.366

– 44.366

 

0

0

0

   

(6)

(7)=(6)–(5)

   

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

10.503.658

97.719

 

– 63.772

21.011

               
 

Beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

           

01

Water

48.402

42.097

75

2.076

– 4.498

– 395

02

Ruimtelijke ontwikkeling

93.527

117.259

5.770

– 28.479

2 557

3.225

03

Wegen en verkeersveiligheid

35.312

41.282

3.299

7.073

– 520

– 3.483

04

Openbaar vervoer en spoor

41.321

64.164

92

5.495

2.967

92

05

Mainport en logistiek

29.304

42.566

49.112

– 804

7.879

8.017

06

Klimaat, lucht en geluid

49.032

195.515

26.243

– 39.429

– 3.904

10.243

07

Duurzaamheid

5.188

98.342

815

– 14.277

– 3.628

815

08

Externe veiligheid en risico's

24.444

33.199

0

– 7.110

– 1.744

0

09

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

42.689

42.928

0

800

121

0

10

Inspectie Leefomgeving en Transport

153.565

153.565

0

599

599

0

               
 

Niet-beleidsartikelen (Nieuwe structuur)

           

97

Algemeen departement

9.195.747

9.300.073

2.580

– 73.155

– 50.688

– 191

98

Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

327.162

372.668

9.733

– 50.268

– 12.913

2.688

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

 
X Noot
1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Bedragen in EUR 1.000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Conversiemutaties 1e suppletoire begroting VJN 2012

Stand na eerste suppletoire begroting VJN 2012 begroting 2012

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.410.771

55.463

 

10.410.771

55.463

 

0

0

                     

Beleidsartikelen (Oude structuur)

                 

31

Integraal waterbeleid

39.139

50.916

570

– 39.139

– 50.916

– 570

0

0

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

26.177

26.849

4.642

– 26.177

– 26.849

– 4.642

0

0

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

8.593

10.655

0

– 8.593

– 10.655

0

0

0

0

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

36.759

58.697

98

– 36.759

– 58.697

– 98

0

0

0

35

Mainports en logistiek

18.797

21.644

2.042

– 18.797

– 21.644

– 2.042

0

0

0

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

20.565

61.098

43.524

– 20.565

– 61.098

– 43.524

0

0

0

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

41.032

41.950

0

– 41.032

– 41.950

0

0

0

0

38

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.251

145.251

882

– 145.251

– 145.251

– 882

0

0

0

                   

 

Niet-beleidsartikelen (Oude structuur)

               

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9.234.536

9.383.403

 

– 9.234.536

– 9.383.403

 

0

0

0

40

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

0

0

 

0

0

0

41

Ondersteuning functioneren IenM

31.918

34.152

2.771

– 31.918

– 34.152

– 2.771

0

0

0

                     
 

MILIEU

                 
                     
 

Beleidsartikelen (Oude structuur)

                 

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

44.857

46.931

934

– 44.857

– 46.931

– 934

0

0

0

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

6.623

68.272

0

– 6.623

– 68.272

0

0

0

0

53

Klimaat en luchtkwaliteit

76.595

74.454

0

– 76.595

– 74.454

0

0

0

0

54

Duurzaam produceren

22.351

110.158

0

– 22.351

– 110.158

0

0

0

0

56

Risicobeleid

35.599

40.341

0

– 35.599

– 40.341

0

0

0

0

57

Versterken van het internationale mileubeleid

13.468

145.519

0

– 13.468

– 145.519

0

0

0

0

59

Handhaving en toezicht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Leefomgevingskwaliteit

122.132

90.481

0

– 122.132

– 90.481

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen (Oude structuur)

                 

61

Algemeen

0

0

       

0

0

0

62

Nominaal en onvoorzien

0

0

             

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Slotwet) behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 424

Begroting 2012

Agentschap KNMI

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgstelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Agentschap KNMI

           
             

Totale baten

58.073

0

0

58.073

64.246

6.173

Totale lasten

58.387

0

0

58.387

62.980

4.593

Saldo van baten en lasten

– 314

0

0

– 314

1.266

1.580

             

Totale kapitaalontvangsten

4.200

0

0

4.200

2

– 4.198

Totale kapitaaluitgaven

6.317

0

0

6.317

3.196

– 3.121

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Slotwet) behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 424

Begroting 2012

Agentschap RWS

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Agentschap RWS

           
             

Totale baten

2.091.523

0

0

2.091.523

2.374.597

283.074

Totale lasten

2.091.523

0

0

2.091.523

2.360.757

269.234

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

13.840

13.840

             

Totale kapitaalontvangsten

74.900

0

0

74.900

37.995

–36.905

Totale kapitaaluitgaven

116.983

0

0

116.983

87.614

–29.369

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Slotwet) behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 424

Begroting 2012

Agentschap ILT

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Agentschap ILT

           
             

Totale baten

151.297

0

0

151.297

158.892

7.595

Totale lasten

151.297

0

0

151.297

150.949

– 348

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

7.943

7.943

             

Totale kapitaalontvangsten

4.000

0

0

4.000

1.717

– 2.283

Totale kapitaaluitgaven

6.706

0

0

6.706

3.690

– 3.016

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Slotwet) behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 424

Begroting 2012

Agentschap NEa

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) NJN

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Agentschap Nea

           
             

Totale baten

7.815

0

7.815

7.857

42

Totale lasten

7.815

0

7.815

6.930

–885

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

927

927

             

Totale kapitaalontvangsten

1.000

0

0

1.000

1.000

0

Totale kapitaaluitgaven

1.480

0

0

1.480

200

–1.280

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 XII