Wet van 13 september 2012, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 55;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2012 als volgt te luiden:

  • 5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

  • 6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

    • a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

    • b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

    • c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

    • d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 september 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 490

Begroting 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10 805 896

57 297

 

– 125 059

15 118

               
 

Beleidsartikelen

           

01

Water

0

0

0

39 159

52 384

570

02

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

148 962

178 633

934

03

Wegen en verkeersveiligheid

0

0

0

47 576

64 717

6 782

04

Openbaar vervoer en spoor

0

0

0

27 090

55 760

0

05

Mainport en logistiek

0

0

0

30 780

52 901

43 524

06

Klimaat, lucht en geluid

0

0

0

111 247

243 558

16 000

07

Duurzaamheid

0

0

0

21 946

109 593

0

08

Externe veiligheid en risico's

0

0

0

47 489

52 351

0

09

Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut

0

0

0

41 032

41 950

0

10

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

0

0

144 243

144 243

0

31

Integraal waterbeleid

39 139

50 916

570

– 39 139

– 50 916

– 570

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

26 177

26 849

4 642

– 26 177

– 26 849

– 4 642

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

8 593

10 655

 

– 8 593

– 10 655

 

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

36 759

58 697

98

– 36 759

– 58 697

– 98

35

Mainports en logistiek

18 797

21 644

2 042

– 18 797

– 21 644

– 2 042

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

20 565

61 098

43 524

– 20 565

– 61 098

– 43 524

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

41 032

41 950

 

– 41 032

– 41 950

 

38

Inspectie Leefomgeving en Transport

145 251

145 251

882

– 145 251

– 145 251

– 882

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9 234 536

9 383 403

 

– 9 234 536

– 9 383 403

 

40

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

0

0

 

41

Ondersteunen functioneren IenM

31 918

34 152

2 771

– 31 918

– 34 152

– 2 771

               
 

Beleidsartikelen

           

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

44 857

46 931

934

– 44 857

– 46 931

– 934

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

6 623

68 272

 

– 6 623

– 68 272

 

53

Klimaat en luchtkwaliteit

76 595

74 454

 

– 76 595

– 74 454

 

54

Duurzaam produceren

22 351

110 158

 

– 22 351

– 110 158

 

56

Risicobeleid

35 599

40 341

 

– 35 599

– 40 341

 

57

Versterken van het internationale beleid

13 468

145 519

 

– 13 468

– 145 519

 

59

Handhaving en toezicht

0

0

 

0

0

 

60

Leefomgevingskwaliteit

122 132

90 481

 

– 122 132

– 90 481

 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 490

Begroting 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Niet-beleidsartikelen

           

61

Algemeen

0

0

 

0

0

 

62

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

0

0

 

97

Algemeen departement

0

0

0

9 110 421

9 261 522

2 771

98

Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

391 393

398 586

1 834

– 21 144

– 19 727

0

99

Nominaal en onvoorzien

– 3 461

– 3 461

 

47 827

47 827

 

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 280 XII

Naar boven