Wet van 28 januari 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 55, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 490;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 62

Begroting 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(3)

(4)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.805.896

57.297

 

– 125.059

15.118

 

– 113.407

4.293

                     
 

Beleidsartikelen

                 

01

Water

0

0

0

39.159

52.384

570

7.167

– 5.789

– 100

02

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

148.962

178.633

934

– 26.956

– 63.931

1.611

03

Wegen en verkeersveiligheid

0

0

0

47.576

64.717

6.782

– 19.337

– 22.915

0

04

Openbaar vervoer en spoor

0

0

0

27.090

55.760

0

8.736

5.437

0

05

Mainport en logistiek

0

0

0

30.780

52.901

43.524

– 672

– 18.214

– 2.429

06

Klimaat, lucht en geluid

0

0

0

111.247

243.558

16.000

– 22.786

– 44.139

0

07

Duurzaamheid

0

0

0

21.946

109.593

0

– 2.481

– 7.623

0

08

Externe veiligheid en risico's

0

0

0

47.489

52.351

0

– 15.935

– 17.408

0

09

Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut

0

0

0

41.032

41.950

0

857

857

0

10

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

0

0

144.243

144.243

0

8.723

8.723

0

31

Integraal waterbeleid

39.139

50.916

570

– 39.139

– 50.916

– 570

0

0

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

26.177

26.849

4.642

– 26.177

– 26.849

– 4.642

0

0

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

8.593

10.655

 

– 8.593

– 10.655

 

0

0

 

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

36.759

58.697

98

– 36.759

– 58.697

– 98

0

0

0

35

Mainports en logistiek

18.797

21.644

2.042

– 18.797

– 21.644

– 2.042

0

0

0

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

20.565

61.098

43.524

– 20.565

– 61.098

– 43.524

0

0

0

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

41.032

41.950

 

– 41.032

– 41.950

 

0

0

 

38

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.251

145.251

882

– 145.251

– 145.251

– 882

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9.234.536

9.383.403

 

– 9.234.536

– 9.383.403

 

0

0

 

40

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

0

0

 

0

0

 

41

Ondersteunen functioneren IenM

31.918

34.152

2.771

– 31.918

– 34.152

– 2.771

0

0

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

44.857

46.931

934

– 44.857

– 46.931

– 934

0

0

0

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

6.623

68.272

 

– 6.623

– 68.272

 

0

0

 

53

Klimaat en luchtkwaliteit

76.595

74.454

 

– 76.595

– 74.454

 

0

0

 

54

Duurzaam produceren

22.351

110.158

 

– 22.351

– 110.158

 

0

0

 

56

Risicobeleid

35.599

40.341

 

– 35.599

– 40.341

 

0

0

 

57

Versterken van het internationale beleid

13.468

145.519

 

– 13.468

– 145.519

 

0

0

 

59

Handhaving en toezicht

0

0

 

0

0

 

0

0

 

60

Leefomgevingskwaliteit

122.132

90.481

 

– 122.132

– 90.481

 

0

0

 

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

61

Algemeen

0

0

 

0

0

 

0

0

 

62

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

0

0

 

0

0

 

97

Algemeen departement

0

0

0

9.110.421

9.261.522

2.771

158.481

89.239

0

98

Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

391.393

398.586

1.834

– 21.144

– 19.727

0

7.181

6.722

5.211

99

Nominaal en onvoorzien

– 3.461

– 3.461

 

47.827

47.827

 

– 44.366

– 44.366

 

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33480 XII

Naar boven