Wet van 26 januari 2012, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zeventiende februari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 55

Begroting 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bedragen x € 1 000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10 805 896

57 297

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Integraal waterbeleid

39 139

50 916

570

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

26 177

26 849

4 642

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

8 593

10 655

 

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

36 759

58 697

98

35

Mainports en logistiek

18 797

21 644

2 042

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

20 565

61 098

43 524

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

41 032

41 950

 
         

38

Inspectie Leefomgeving en Milieu

145 251

145 251

882

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9 234 536

9 383 403

 

40

Nominaal en onvoorzien

     

41

Ondersteunen functioneren IenM

31 918

34 152

2 771

         
 

Beleidsartikelen

     

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

44 857

46 931

934

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

6 623

68 272

 

53

Klimaat en luchtkwaliteit

76 595

74 454

 

54

Duurzaam produceren

22 351

110 158

 

56

Risicobeleid

35 599

40 341

 

57

Versterken van het internationale beleid

13 468

145 519

 

59

Handhaving en toezicht

     

60

Leefomgevingskwaliteit

122 132

90 481

 
         
 

Niet-beleidsartikelen

     

61

Algemeen

     

62

Nominaal en onvoorzien

     

98

Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

391 393

398 586

1 834

99

Nominaal en onvoorzien

– 3 461

– 3 461

 

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 55

Begroting 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bedragen x € 1 000

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

58 073

58 387

– 314

Rijkswaterstaat

2 091 523

2 091 523

0

Inspectie Leefomgeving en Transport

151 297

151 297

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7 815

7 815

0

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

6 317

4 200

Rijkswaterstaat

 

116 983

74 900

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

6 706

4 000

Nederlandse Emissieautoriteit

 

1 480

1 000


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 XII

Naar boven