Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2011, 652AMvB

Besluit van 22 december 2011 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 oktober 2011, nr. IVV/I/11/18421 gedaan na overleg met Onze Minister voor Immigratie en Asiel en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 3, vijfde lid, 11, vijfde lid, 13, derde lid, 23, derde lid, 42, tweede lid, 46, eerste lid, 49, negende lid, en 50, vierde lid, van de Wet investeren in jongeren, 11, zevende lid, van de Wet sociale werkvoorziening, 24, vierde lid, van de Werkloosheidswet, 30a, negende lid, en 30d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 11, derde lid, 13, derde lid, 69, tweede en derde lid, 73, derde lid, 74, derde lid, en 78f, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, 7, derde lid, 8, tweede lid, en 14 van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie, 19, vierde lid, 24a, vierde lid, en 24b, eerste lid, van de Wet inburgering, 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, 71, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de jeugdzorg en 16, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 november 2011);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2011, nr. IVV/I/2011/20669, uitgebracht na overleg met Onze Minister voor Immigratie en Asiel en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EXTRAMURALE VRIJHEIDSBENEMING EN SOCIALE ZEKERHEID

Het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, aanhef, vervalt «23, derde lid, en 42, tweede lid, van de Wet investeren in jongeren,».

B

In artikel 1a vervalt «23, derde lid, en 42, tweede lid, van de Wet investeren in jongeren,».

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN HET BESLUIT GELIJKSTELLING VREEMDELINGEN WWB, WIJ, IOAW EN IOAZ

Het Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, aanhef, vervalt «de Wet investeren in jongeren,».

B

In artikel 1a vervalt «en artikel 2, derde lid, van de Wet investeren in jongeren».

C

In artikel 3 vervalt «WIJ,».

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998

Het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt, onder verlettering van onderdeel n tot onderdeel m, onderdeel m.

B

In artikel 2 vervalt, onder verlettering van onderdeel n tot onderdeel m, onderdeel m.

C

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, vervalt, onder vernummering van subonderdeel 14 tot subonderdeel 13, subonderdeel 13.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «WIJ,».

2. In de aanhef vervalt «artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, van de WIJ,».

E

In artikel 5a vervalt «, artikel 3, vijfde lid, van de WIJ».

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN HET BESLUIT PASSENDE ARBEID SCHOOLVERLATERS EN ACADEMICI WW EN ZW

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW vervalt «of in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet investeren in jongeren».

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN HET BESLUIT SUWI

Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 vervalt onderdeel v onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel u door een punt.

B

In artikel 4.1, derde lid, wordt «7, eerste lid, onderdeel a, en derde lid, van de WWB, 5, eerste lid, tweede gedachtestreepje, van de WIJ» vervangen door: 7, eerste lid, onderdeel a, en zevende lid, van de WWB.

C

In artikel 5.2a, eerste lid, vervalt «, 46, eerste lid, van de WIJ».

D

In artikel 5.5a vervalt «en voor de uitvoering van de WIJ».

E

In artikel 5.10 vervalt «en de WIJ».

F

Artikel 5.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. «of op grond van artikel 11, eerste lid, van de WIJ» vervalt.

2. «of voor de uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de WIJ» vervalt.

G

In Bijlage I als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, vervalt «of WIJ-uitkering».

H

In Bijlage II als bedoeld in artikel 5.2a, eerste lid, vervalt «, WIJ».

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITVOERING SOCIALE WERKVOORZIENING EN BEGELEID WERKEN

In de Bijlage van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken vervalt in ad 4 «, de Wet investeren in jongeren».

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT WWB 2007

Het Besluit WWB 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «+TBWIJ».

2. Onderdeel e vervalt onder verlettering van de onderdelen f tot en met l tot de onderdelen e tot en met k.

B

In artikel 8, tweede lid, vervalt «+TBWIJ».

C

Artikel 8a, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Indien van een gemeente de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de wet, de WIJ, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 over het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, en de daarbij behorende verklaring van de accountant door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet is ontvangen uiterlijk op 15 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, wordt voor de toepassing van de artikelen 4, eerste lid, 5, en 6, onderdeel c, voor de gemeentelijke lasten op grond van de WWB, de gemeentelijke lasten op grond van de WIJ, de gemeentelijke lasten op grond van de IOAW, de gemeentelijke lasten op grond van de IOAZ en de gemeentelijke lasten op grond van het Bbz 2004 uitgegaan van het jaar drie jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld met correctie van deze gegevens in verband met de prijsontwikkeling en de ontwikkeling van het bijstandsvolume.

D

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt «of inkomensvoorziening op grond van de WIJ».

2. In het tweede lid wordt «De bijstand en de inkomensvoorziening, bedoeld in het eerste lid, worden verleend» vervangen door: De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT INBURGERING

In artikel 4.23 van het Besluit inburgering vervalt onderdeel k onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel j door een punt.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN HET BIJDRAGEBESLUIT ZORG

In artikel 15, derde lid, van het Bijdragebesluit zorg vervalt «of een inkomensvoorziening op grond van de Wet investeren in jongeren».

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT WET OP DE JEUGDZORG

Artikel 71b, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg komt te luiden:

  • a. algemene bijstand ontvangt op grond van artikel 20, eerste lid, of artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wet werk en bijstand;.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN HET VREEMDELINGENBESLUIT 2000

Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8.12, derde lid, vervalt «of ingevolge de Wet investeren in jongeren».

B

In artikel 8.15, zesde lid, vervalt «of ingevolge de Wet investeren in jongeren».

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g vervalt «of de normen, bedoeld in de artikelen 26 tot en met 35, van de WIJ».

2. Onderdeel l vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel k door een punt.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «of een inkomensvoorziening op grond van de WIJ ontvangt».

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt na «artikelen 9» ingevoegd: , met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c,.

C

In artikel 23, eerste lid, vervalt «of de inkomensvoorziening op grond van de WIJ».

D

Artikel 29, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Bijstand in de met de voorbereiding samenhangende kosten, bedoeld in artikel 2, derde lid, kan worden verleend aan een persoon als bedoeld in artikel 2, derde lid.

E

In artikel 55, tweede lid, wordt «de artikelen 17, 41, vijfde lid, 43 en 44» vervangen door: de artikelen 17, 43, 44 en 53a, eerste lid,.

ARTIKEL XIII. INWERKINGTREDING

  • 1. De artikelen van dit besluit treden in werking op het tijdstip waarop artikel II van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650) in werking treedt, met uitzondering van artikel XII, onderdeel B, onder 2.

  • 2. Artikel XII, onderdeel B, onder 2, treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel H, van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan het bij koninklijke boodschap van 17 juni 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (hierna: het wetsvoorstel tot wijziging van de WWB).

Daarnaast wordt een technische omissie hersteld.

De wijzigingen in dit besluit zijn technisch van aard en dienen er hoofdzakelijk toe:

  • een verwijzing naar (artikelen van) de Wet investeren in jongeren (WIJ) te schrappen aangezien met het wetsvoorstel tot wijziging van de WWB de WIJ wordt ingetrokken;

  • verwijzingen naar artikelen van de Wet werk en bijstand (WWB) die door het wetsvoorstel tot wijziging van de WWB worden aangepast te wijzigen.

In het artikelsgewijze deel van de nota van toelichting worden slechts die wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog enige nadere toelichting behoeven.

Overigens wordt bij de wijzigingen in dit besluit uitgegaan van de artikelen zoals die komen te luiden nadat:

  • het besluit van 21 september 2011 tot wijziging van het Besluit WWB 2007 in verband met wijziging van de samenstelling van de toetsingscommissie, aanpassing van het objectief verdeelmodel en enige andere wijzigingen en tot wijziging van het Besluit participatiebudget in verband met een aanpassing in een verdeelmaatstaf (Stb. 423) (hierna: Besluit verdeelmaatstaf), en

  • het besluit van 22 december 2011 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Stb. 646),

in werking zijn getreden.

Artikelsgewijs

Artikel VII (Wijziging van het Besluit WWB 2007)

Onderdeel C

Deze wijziging van artikel 8a, eerste lid, van het Besluit WWB 2007 betreft het herstellen van een technische omissie. Zowel het Besluit verdeelmaatstaf als het Besluit van 13 december 2010 tot wijziging van het Besluit WWB 2007, het Besluit participatiebudget en het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de invoering van de systematiek van single information, single audit tussen medeoverheden en andere wijzigingen (Stb. 855) wijzigen per 1 januari 2012 artikel 8a, eerste lid, van het Besluit WWB 2007. Echter, deze wijzigingen zijn niet geheel juist op elkaar afgestemd. Om deze reden wordt in onderdeel C het eerste lid van artikel 8a opnieuw vastgesteld.

Artikel XII (Wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004)

Onderdeel B, onder 2

In artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen2004 (Bbz 2004) was geregeld dat de artikelen 9 (plicht tot arbeidsinschakeling) en 10 (aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling) van de WWB niet van toepassing zijn op bepaalde personen. Het betreft personen die algemene bijstand ontvangen en voornemens zijn een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen en zich in verband hiermee niet beschikbaar stellen voor arbeid in dienstbetrekking. Door middel van het wetsvoorstel tot wijziging van de WWB wordt aan artikel 9 van de WWB de verplichting toegevoegd om naar vermogen een door het college opgedragen tegenprestatie te verrichten. Aangezien de bedoeling is dat deze verplichting ook komt te gelden voor de genoemde groep personen die voornemens zijn een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen wordt artikel 2 van het Bbz 2004 aangepast. Deze verplichting dient ook voor deze groep te gelden omdat de tegenprestatie niet direct samen hoeft te hangen met arbeidsparticipatie en daarbij geen verplichte samenloop kent met een re-integratietraject.

Er wordt wel bezien of deze tegenprestatie te combineren is met de in de voorbereidingsperiode te plegen voorbereidende activiteiten op het zelfstandig ondernemerschap. Het wordt aan het college overgelaten te bepalen van wie zij een tegenprestatie verlangen en voor het bepalen van de aard, de omvang en het aanbod van dergelijke maatschappelijk nuttige werkzaamheden.

Onderdeel E

In artikel 55, tweede lid, werd per abuis naar artikel 41, vijfde lid, van de WWB verwezen. Dit had een verwijzing naar artikel 53a, eerste lid, moeten zijn. Hierbij wordt deze technische omissie hersteld.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.