Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-722".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29515;309
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-10-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III, eerste lid, van de wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18)
Grondslag Artikel VII van het besluit van 29 oktober 2002 tot wijziging van diverse besluiten op grond van de Kernenergiewet (Euratom-richtlijn basisnormen) (Stb. 2002, 566)
Identifier stb-2010-722
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
PS key STB13639
Publicatiedatum 2010-10-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 722
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 9 oktober 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18) en van het besluit van 13 september 2010 tot intrekking van het Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Stb. 2010, 696) en van artikel V van het besluit van 29 oktober 2002 tot wijziging van diverse besluiten op grond van de Kernenergiewet (Euratom-richtlijn basisnormen) (Stb. 2002, 566)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-10-26