Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2009, 144AMvB

Besluit van 21 februari 2009, houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1658 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 36, eerste lid, 50, vijfde lid, 60, eerste lid, 149a, tweede lid, 159, onderdeel c, en 160, eerste lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, de artikelen 8.40, 8.41 tot en met 8.42a en 10.15 tot en met 10.17 van de Wet milieubeheer, de artikelen 2, 6 en 10 van de Wet geluidhinder, de artikelen 9, eerste lid, en 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de artikelen 9 en 21 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, de artikelen 13, 15, en 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging, artikel 104 van de Wet personenvervoer 2000, artikel 6 van de Wet energiebesparing toestellen en richtlijn nr. 2007/46/EG van het Europese parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU L 263);

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 2008, nr. W09.08.0533/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 februari 2009, nr. CEND/HJDZ-2009/52 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Justitie, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 18, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Indien een wijziging in de constructie van een voertuig als bedoeld in artikel 99 van de wet wordt goedgekeurd door de Dienst Wegverkeer of de wijziging is aangebracht door een ingevolge artikel 101 van de wet erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon, wordt, voor zover afgifte van een nieuw deel I A van het kentekenbewijs wegens wijziging van de op het bewijs vermelde gegevens noodzakelijk is, voor deel I dan wel deel I A van het kentekenbewijs een ontvangstbewijs uitgereikt van een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld model. Het ontvangstbewijs treedt voor het deel IA van het kentekenbewijs in de plaats zolang geen nieuw deel IA is afgegeven. Indien afgifte van een nieuw deel I A van het kentekenbewijs niet noodzakelijk is, maar wel wijziging van de in het kentekenregister omtrent het voertuig opgenomen gegevens noodzakelijk is, dan doet de erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon daarvan mededeling aan de Dienst Wegverkeer. De aanvraag van een goedkeuring als bedoeld in artikel 99, eerste lid, van de wet, wordt aangemerkt als aanvraag van een nieuw deel I A van het kentekenbewijs. Indien de aanvrager bij de aanvraag een deel I van een kentekenbewijs overlegt dat is afgegeven voor 31 mei 2004, geeft de Dienst Wegverkeer een kentekenbewijs af dat bestaat uit een deel I A en B en een deel II.

B

In artikel 22, tweede lid, wordt «artikel 3.7.3, eerste lid, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 3.2 of 3.7 van de Regeling voertuigen.

C

In artikel 34, derde lid, wordt «artikel 6.16, eerste lid, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 18, eerst lid,.

D

In artikel 39, zesde lid, wordt «artikel 3.7.3, eerste lid, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 3.2 of 3.7 van de Regeling voertuigen.

E

In artikel 58h, derde lid, wordt «artikel 6.16, eerste lid, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 18, eerste lid,.

ARTIKEL II

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel da wordt «artikel 1.1, onderdeel h, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

2. In onderdeel ma wordt «driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, jo. onderdelen ab, ap en x, jo. artikel 1.4, tweede lid, van het Voertuigreglement» vervangen door: driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

3. In onderdeel aca wordt «artikel 1.1, onderdeel at, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

4. In onderdeel aj1 wordt «artikel 1.1, onderdeel bb1, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

5. In onderdeel ar wordt «artikel 1.1, onderdeel bo, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

B

Artikel 1a komt te luiden:

Artikel 1a

Onder de vermelding in dit besluit van een EG-richtlijn of VN/ECE-reglement wordt verstaan hetgeen daaronder wordt begrepen in artikel 1.2 van de Regeling voertuigen, met inbegrip van de ingevolge artikel 1.3, eerste lid, van de Regeling voertuigen bekendgemaakte wijzigingen. Artikel 1.3, tweede lid, van de Regeling voertuigen is van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 32, eerste lid, wordt «artikel 5.18.43, eerste lid, van het Voertuigreglement bedoelde lichten» vervangen door: artikel 5.18.43, eerste lid, van de Regeling voertuigen bedoelde lichten.

D

In artikel 33 wordt «het Voertuigreglement» vervangen door: de Regeling voertuigen.

E

In artikel 39 wordt «het Voertuigreglement» vervangen door: de Regeling voertuigen.

F

In artikel 59, zesde lid, wordt «overeenkomstig de eisen gesteld ingevolge artikel 80, derde lid, van het Besluit Personenvervoer 2000» vervangen door: overeenkomstig de daaromtrent gestelde eisen in de Regeling voertuigen.

G

In artikel 60, tweede lid, onderdeel e, wordt «die zijn voorzien van een krachtens artikel 5.2.47, zesde lid, van het Voertuigreglement vastgesteld goedkeuringsmerk» vervangen door: die voldoen aan het bepaalde in artikel 5.2.47, vijfde en zesde lid, van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL III

In artikel 2.1:1, eerste lid, onderdeel e, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt «artikel 1.1, eerste lid, onderdeel bb, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL IV

In artikel 2 van het Besluit aanwijzing ambtenaren belast met de opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994 wordt «artikel 5.3.15, tweede tot en met vijfde lid, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 5.3.15, tweede tot en met vijfde lid, van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL V

Artikel 1, onderdeel a, onder 1°, van het Besluit beheer autobanden komt te luiden:

 • 1°. een personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen of een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen met een maximum gewicht van ten hoogste 3500 kilogram;.

ARTIKEL VI

Het Besluit beheer autowrakken wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. voertuig:

  • 1°. bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen met een maximum gewicht van ten hoogste 3500 kilogram;

  • 2°. personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, of;

  • 3°. bromfiets als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, niet zijnde een voertuig op twee wielen;.

B

Artikel 9, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op voertuigen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263).

ARTIKEL VII

In artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit geluidproduktie bromfietsen wordt «hoofdstuk 7 van het Voertuigreglement» vervangen door: hoofdstuk 9 van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL VIII

Het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. richtlijn 2007/46/EG: richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263);.

B

Artikel 2, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. dat voldoet aan de voorschriften van richtlijn 70/157 blijkens een EG-typegoedkeuringscertificaat als bedoeld in artikel 9, derde lid, van richtlijn 2007/46/EG.

C

In artikel 5, tweede lid, onderdeel c, onder 2°, wordt «ingevolge hoofdstuk 7 van het Voertuigreglement» vervangen door: ingevolge hoofdstuk 9 van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL IX

In artikel 22, onderdeel b, van het Besluit justitiële gegevens wordt «artikel 5.3.15 juncto 5.1.1, eerste lid, onder c van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 5.3.15 juncto 5.1.1, eerste lid, onder c, van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL X

Het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 1.1, onderdelen a, h, at, respectievelijk bd van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

2. In onderdeel b wordt «artikel 1.1, onderdeel f, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

3. In onderdeel c wordt «de bij of krachtens het Voertuigreglement voorgeschreven eisen» vervangen door: in de Regeling voertuigen voorgeschreven eisen.

B

In artikel 2, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, wordt «van het Voertuigreglement» vervangen door: van de Regeling voertuigen.

C

Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De Dienst Wegverkeer weigert een ontheffing indien:

  • a. een wegbeheerder de in artikel 4 bedoelde toestemming weigert;

  • b. het verlenen daarvan strijd oplevert met verdragen dan wel besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk.

ARTIKEL XI

In de artikelen 6, onderdeel A, eerste lid, en 8, eerste lid, onderdeel A, onder 1 van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen wordt «van het Voertuigreglement» telkens vervangen door: van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL XII

In artikel 1, eerste lid, van het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging wordt «artikel 1.1, onder m, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

ARTIKEL XIII

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°. van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging komt te luiden:

 • 1°. die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw, of voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen;.

ARTIKEL XIV

Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, onderdeel m, komt te luiden:

 • m. vervoer met een combinatie van een bedrijfsauto, landbouw- of bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met een aanhangwagen als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

B

In artikel 9 wordt «artikel 1.1, onderdeel q, van het Voertuigreglement» vervangen door: artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

C

In artikel 23, eerste lid, onderdeel b, onder 6, wordt «van het Voertuigreglement» vervangen door: van de Regeling voertuigen.

D

Artikel 80, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het is verboden openbaar vervoer met een bus of besloten busvervoer te verrichten indien op het kentekenbewijs de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als bus. Het is verboden taxivervoer of openbaar vervoer met een auto te verrichten indien op het kentekenbewijs de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als taxi.

ARTIKEL XV

In artikel 2, onderdeel b, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen wordt de tekst beginnende met «artikel 10, eerste lid, derde streepje» en eindigende met «en aanhangwagens daarvan» vervangen door: artikel 9, derde lid, van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263).

ARTIKEL XVI

Het Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. richtlijn 2007/46/EG: richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263);.

2. In onderdeel c wordt «richtlijn 70/156» telkens vervangen door: richtlijn 2007/46/EG.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt «richtlijn 70/156» vervangen door: richtlijn 2007/46/EG.

ARTIKEL XVII

Het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1, eerste lid, onderdeel ag, door een puntkomma, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

 • ah. richtlijn 2007/46/EG: richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263).

B

In Bijlage I wordt «Richtlijn 70/156/EEG» telkens vervangen door: richtlijn 2007/46/EG.

ARTIKEL XVIII

Het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. richtlijn 2007/46/EG: richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Pb EU L 263);.

2. Onderdeel e komt te luiden:

 • e. personenauto: een motorvoertuig van categorie M1, zoals gedefinieerd in bijlage II bij richtlijn 2007/46/EG, met uitzondering van voertuigen die onder richtlijn 2002/24/EG vallen en voertuigen voor speciale doelen als omschreven in artikel 9, eerste lid, onder b, van richtlijn 2007/46/EG;.

3. In onderdeel j wordt «artikel 6 van richtlijn 70/156/EEG» vervangen door: artikel 18, eerste lid, van richtlijn 2007/46/EG.

4. In onderdeel l wordt «richtlijn 70/156/EEG» vervangen door: richtlijn 2007/46/EG.

5. In de onderdelen n en o wordt «richtlijn 70/156/EEG» vervangen door «richtlijn 2007/46/EG» en wordt «EG-typegoedkeuringsformulier» vervangen door: EG-typegoedkeuringscertificaat.

B

In bijlage IV wordt «EG-typegoedkeuringsformulier» telkens vervangen door «EG-typegoedkeuringscertificaat» en wordt «richtlijn 70/156/EEG» telkens vervangen door: richtlijn 2007/46/EG.

ARTIKEL XIX

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a. besluit van 3 januari 1996 houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot bepaalde motorrijtuigen en aanhangwagens (Stb. 59);

 • b. besluit van 23 juli 2005 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en het RVV 1990 in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen en tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met het herstellen van enkele omissies (Stb. 406);

 • c. besluit van 4 december 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een wijziging van de eisen die worden gesteld aan dimlichten met gasontladingslichtbronnen en enkele andere wijzigingen (Stb. 678).

ARTIKEL XX

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 21 februari 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De Minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zesentwintigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen

1. Aanleiding

Door middel van een programma tot herijking van de wet- en regelgeving wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitvoering gegeven aan de kabinetsdoelstelling «Minder en anders regelen» (Kamerstukken II 2004/2005, 29 515, nr. 4). De doelstelling van het programma is de regelgeving van Verkeer en Waterstaat te moderniseren en te vereenvoudigen, de regeldruk te verminderen en de daaraan gekoppelde lasten voor bedrijven en burgers te verlagen. Dit herijkingsprogramma is genaamd Beter Geregeld. Aan het deel van het programma Beter Geregeld dat ziet op de vereenvoudiging en herziening van de voertuigregelgeving wordt uitvoering gegeven door middel van de wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Kamerstukken II 2007/2008, 31 562, nr. 2) . Voor een toelichting op het programma Beter Geregeld en de doelstelling van dit programma wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel (Kamerstukken II 2007/2008, 31 562, nr. 3).

In aanvulling op een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994) dienen in het kader van Beter Geregeld een aantal algemene maatregelen van bestuur te worden gewijzigd. Het onderhavige besluit bevat de noodzakelijke wijzigingen voor deze algemene maatregelen van bestuur, met uitzondering van de wijziging van het Voertuigreglement. Deze wijzigingen hangen met name samen met één van de wijzigingen van de Wvw 1994 die door middel van de bovengenoemde wet zijn doorgevoerd, namelijk een aanpassing van een groot aantal delegatiegrondslagen.

De delegatiebepalingen in de Wvw 1994 op het gebied van de voertuigregelgeving voorzagen (vrijwel) steeds in het stellen van (nadere) regels bij algemene maatregel van bestuur, (veelal) zonder de mogelijkheid van subdelegatie naar het niveau van de ministeriële regeling, terwijl evenmin werd voorzien in rechtstreekse delegatie van regelgevende bevoegdheden aan de Minister. Dit is in het geval van de voertuigregelgeving bezwaarlijk, enerzijds omdat gelet op de relatief geringe beleidsgevoeligheid, het hoge ordeningskarakter en de mate van detaillering van de betrokken bepalingen regeling op het niveau van de ministeriële regeling aangewezen kan zijn, anderzijds omdat door vereiste van regeling bij algemene maatregel van bestuur de gewenste flexibiliteit en de te betrachten spoed onnodig belemmerd worden. Dit kan met name bij de implementatie van regels vanuit de Europese Unie bijzonder klemmend zijn. De desbetreffende delegatiebepalingen zijn dan ook aangepast. Het gevolg hiervan is dat het Voertuigreglement wordt omgebouwd naar een ministeriële regeling, de Regeling voertuigen. Vervolgens zijn door middel van het onderhavige besluit alle verwijzingen naar het Voertuigreglement vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. Voortaan wordt er dan ook in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur verwezen naar een ministeriële regeling. Dit heeft als voordeel dat deze besluiten niet telkens behoeven te worden aangepast als de Regeling voertuigen wordt aangepast. In dat geval zou namelijk een van de belangrijkste doelstellingen van Beter Geregeld, minder regelgeving, worden ondergraven. Omdat in deze algemene maatregelen van bestuur veelal wordt verwezen naar in de Regeling voertuigen opgenomen definitiebepalingen bestaat niet het risico dat een wijziging van deze regeling zal leiden tot een inhoudelijke wijziging van een algemene maatregel van bestuur. Deze definities zijn in een alfabetische opgenomen in het eerste artikel van de Regeling voertuigen. In de desbetreffende algemene maatregelen van bestuur is dan ook niet verwezen naar artikelleden of onderdelen, hetgeen wijzigingen in de toekomst zeer onwaarschijnlijk maakt.

In de wetgeving noodzakelijk voor de uitvoering van Beter Geregeld worden de wijzigingen meegenomen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van richtlijn 2007/46/EG 1. Door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt deze richtlijn geïmplementeerd in de Wvw 1994 en in de Regeling voertuigen. Daarnaast bevatten een aantal besluiten waarvoor de Ministers van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken eerstverantwoordelijk zijn een verwijzing naar de voorganger richtlijn 70/156/EEG 2. Dit is de voorganger van richtlijn 2007/46/EG die door deze richtlijn wordt ingetrokken. Door middel van het onderhavige besluit is deze verwijzing aangepast.

2. Wijzigingen

Door middel van het onderhavige besluit zijn de volgende besluiten gewijzigd:

 • a. Kentekenreglement,

 • b. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

 • c. Arbeidstijdenbesluit vervoer,

 • d. Besluit aanwijzing ambtenaren belast met de opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994,

 • e. Besluit beheer autobanden,

 • f. Besluit beheer autowrakken,

 • g. Besluit geluidproduktie bromfietsen,

 • h. Besluit geluidproduktie motorvoertuigen,

 • i. Besluit justitiële gegevens,

 • j. Besluit ontheffingsverlenen exceptioneel transport,

 • k. Besluit rijonderricht motorrijtuigen,

 • l. Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging,

 • m. Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging,

 • n. Besluit personenvervoer 2000,

 • o. Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen,

 • p. Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging,

 • q. Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer,

 • r. Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s.

In de onder a tot en met o genoemde besluiten zijn de verwijzingen naar het Voertuigreglement aangepast aan de nieuwe situatie waarin het Voertuigreglement is komen te vervallen. Het merendeel van de bepalingen die voorheen in het Voertuigreglement waren opgenomen zijn overgeheveld naar de Regeling voertuigen. Daarnaast worden het RVV 1990, het Kentekenreglement en het Besluit personenvervoer 2000 op een meer inhoudelijk punt aangepast.

In de onderdelen f, h en o tot en met r genoemde besluiten is de verwijzing naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door een verwijzing naar richtlijn 2007/46/EG.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Artikel 1a van het RVV 1990 is aangepast. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst behalve naar EG-richtlijnen ook dynamisch te verwijzen naar zogenaamde VN/ECE reglementen. VN/ECE-reglementen komen tot stand op basis van de Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorvoertuigen. Dit verdrag is tot stand gekomen in het kader van de divisie transport, voertuigreglementen, van de «United Nations Economic Commission for Europe» (UNECE). Een verdragspartij mag een motorvoertuig, uitrustingsstuk of onderdeel alleen van een goedkeuring op basis van het verdrag voorzien indien deze voldoet aan de technische voorschriften. De technische eisen waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen om een typegoedkeuring te verkrijgen zijn per onderwerp neergelegd in aparte reglementen, de zogenaamde ECE-reglementen.

Kentekenreglement

Indien een wijziging in de constructie van een voertuig heeft plaatsgevonden waardoor de gegevens op het kentekenbewijs moeten worden aangepast, dan wordt aan de houder van het voertuig een nieuw ketekenbewijs (deel IA) verstrekt. In een dergelijk geval wordt een ontvangstbewijs voor het oude kentekenbewijs afgegeven en treedt het ontvangstbewijs voor het deel IA van het kentekenbewijs in de plaats zolang geen nieuw deel is afgegeven. Een bepaling met deze strekking was voorheen opgenomen in het Voertuigreglement. Deze bepaling is in de voertuigregelgeving komen te vervallen en omgezet naar het Kentekenreglement. Gelet op de inhoud van de bepaling is het Kentekenreglement beter geschikt om deze bepaling in op te nemen.

Besluit personenvervoer 2000

In het kader van Beter Geregeld worden de technische eisen waaraan taxi’s en bussen moeten voldoen om te worden gebruikt op de weg samengevoegd onder de Wvw 1994. Ten gevolge hiervan vervallen de artikelen 28 en 29 van de Wvw 1994 waarin werd verwezen naar de Wet personenvervoer 2000. Voor een toelichting bij deze wijziging van de Wvw1994 wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting bij het in paragraaf 1 genoemde wetsvoorstel. Door middel van de onderhavige wijziging is de verwijzing naar de artikelen 28 en 29 van de Wvw 1994 in artikel 80 van het Besluit personenvervoer 2000 aangepast.

3. Handhaving en uitvoering

De voertuigregelgeving wordt primair gehandhaafd en uitgevoerd door de RDW, het OM en de politie. Deze partijen zijn dan ook betrokken geweest bij het opstellen van het onderhavige besluit.

Met betrekking tot de in het besluit opgenomen onderwerpen worden geen inhoudelijke eisen gewijzigd. Het besluit brengt dan ook geen verandering in de lasten die samenhangen met de handhaving van deze bepalingen.

4. Bedrijfseffecten, nalevingskosten en administratieve lasten

Het onderhavige besluit veroorzaakt op zichzelf geen administratieve lasten of andere nalevingskosten. Dit hangt samen met het gegeven dat met betrekking tot de in het besluit opgenomen onderwerpen geen inhoudelijke eisen worden gewijzigd.

5. Voorhang

Het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur is oa. overeenkomstig artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 voorgehangen bij beide Kamers der Staten Generaal. Dit heeft niet geleid tot reacties.

6. Invoering

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit tijdstip zal samenvallen met de inwerkingtreding van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616) en de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38).

Deze nota van toelichting is opgesteld mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Justitie, Economische zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

II Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel I bevat enkele wijziging van het Kentekenreglement. Een tweetal verwijzingen naar het Voertuigreglement is vervangen door verwijzingen naar de Regeling voertuigen. Daarnaast is artikel 18, eerste lid, gewijzigd en zijn een tweetal verwijzingen naar het Voertuigreglement vervangen door een verwijzing naar het nieuwe artikel 18, eerste lid. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 36, eerste lid, 50, vijfde lid, en 60, eerste lid, van de Wvw 1994.

Artikel II

Artikel II bevat enkele wijzigingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 13, eerste lid, van de Wvw1994. Een aantal verwijzingen naar het Voertuigreglement is vervangen door verwijzingen naar de Regeling voertuigen. Daarnaast bevat dit artikel een wijziging van artikel 1a van het Kentekenreglement met betrekking tot de implementatie van zogenaamde VN/ECE reglementen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar het algemeen deel van deze nota van toelichting.

Artikelen III tot en met XIII en XV tot en met XVIII

Door middel van artikel III is de verwijzing naar het Voertuigreglement in het Arbeidstijdenbesluit vervoer vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet.

Door middel van artikel IV is de verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit aanwijzing ambtenaren belast met de opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994 vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 159, onderdeel c, en 160, eerste lid, onderdeel a, van de Wvw1994.

Door middel van artikel V is de verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit beheer autobanden vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 10.15 tot en met 10.17 van de Wet milieubeheer.

Door middel van artikel VI is de verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit beheer autowrakken vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. Daarnaast is een verwijzing naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door een verwijzing naar richtlijn 2007/46/EG. De grondslag voor de wijziging van dit besluit is te vinden in de artikelen 10.15 tot en met 10.17 van de Wet milieubeheer.

Door middel van artikel VII is de verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit geluidproduktie bromfietsen vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 2 van de Wet geluidhinder.

Door middel van artikel VIII is een tweetal verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. Daarnaast is een tweetal verwijzingen naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door verwijzingen naar richtlijn 2007/46/EG. De grondslag voor de wijziging van dit besluit is te vinden in artikel 2 van de Wet geluidhinder.

Door middel van artikel IX is een verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit justitiële gegevens vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 9, eerste lid, en 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Door middel van artikel X is een viertal verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 149a, tweede lid, van de Wvw1994. Daarnaast is een omissie in het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten hersteld. De Dienst Wegverkeer dient een aanvraag voor een ontheffing te weigeren indien deze in strijd zou komen met een besluit van één of meer instellingen van de Europese Unie. Om deze weigeringsgrond, die voorheen ontbrak, op te nemen is artikel 5 van het besluit aangepast. Voor de formulering is aansluiting gezocht bij de artikelen 146 en 147 van de Wegenverkeerswet 1994.

Door middel van artikel XI is een verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit rijonderricht motorrijtuigen vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 9 en 21 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Door middel van artikel XII is een verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 13, 15, en 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging.

Door middel van artikel XIII is een verwijzing naar het Voertuigreglement in het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging vervangen door een verwijzing naar de Regeling voertuigen. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 13, 15, en 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging.

Door middel van artikel XV is in het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen de verwijzing naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door een verwijzing naar richtlijn 2007/46/EG. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 10 van de Wet geluidhinder.

Door middel van artikel XVI is in het Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging een drietal verwijzingen naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door verwijzingen naar richtlijn 2007/46/EG. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 13 van de Wet inzake de luchtverontreiniging.

Door middel van artikel XVII is in het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer een tweetal verwijzingen naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door verwijzingen naar richtlijn 2007/46/EG. De grondslag hiervoor is te vinden in de artikelen 8.40 en 8.41 tot en met 8.42a van de Wet milieubeheer.

Door middel van artikel XVIII is in artikel 1 en de bijlage van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s de verwijzing naar richtlijn 70/156/EEG vervangen door een verwijzing naar richtlijn 2007/46/EG. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 6 van de Wet energiebesparing.

Artikel XIV

Artikel XIV bevat enkele wijzigingen van het Besluit personenvervoer 2000. Een aantal verwijzingen naar het Voertuigreglement is vervangen door verwijzingen naar de Regeling voertuigen. Daarnaast is artikel 80 aangepast ten gevolge van een wijziging van de artikelen 28 en 29 van de Wvw 1994. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 104 van de Wet personenvervoer 2000.

Artikel XIX

Enkele besluiten waarin nog geldend overgangsrecht met betrekking tot de kentekening van voertuigen is opgenomen worden ingetrokken.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Richtlijn nr. 2007/46/EG van het Europese parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU L 263).

XNoot
2

Richtlijn nr. 70/156/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEG L 24).

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in de Staatscourant.