Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2009, 38Wet

Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter uitvoering van het deel van het programma tot herijking van de wet- en regelgeving van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat ziet op de voertuigregelgeving met als doel die wetgeving te herzien en te vereenvoudigen en ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG, een kaderrichtlijn die ziet op de goedkeuring van voertuigen, een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 noodzakelijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel s wordt «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel s door een puntkomma, worden de volgende onderdelen toegevoegd: luidende:

 • t. fabrikant: persoon of instantie die tegenover een goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor alle aspecten van een typegoedkeurings- of toestemmingsprocedure en instaat voor de overeenstemming van de productie met de verleende goedkeuring of toestemming;

 • u. schadevoertuig: voertuig dat ten gevolge van een beschadiging niet langer deugdelijk van bouw en inrichting is.

B

In artikel 2, vierde lid, wordt «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

C

Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. het in het kader van de toelating tot het verkeer op de weg verlenen van typegoedkeuringen voor voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, het verlenen van individuele goedkeuringen voor voertuigen, alsmede het intrekken van typegoedkeuringen,.

2. Onderdeel a1 komt te luiden:

 • a1. het ter uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, verlenen van typegoedkeuringen voor voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers,.

3. Na onderdeel a1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • a2. het verlenen van toestemming om onderdelen of uitrustingsstukken te verkopen, te koop aan te bieden, of het in het verkeer brengen, alsmede het intrekken van toestemmingen,.

4. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het houden van toezicht op het overeenstemmen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers met het type waarvoor de goedkeuring is verleend en op het overeenstemmen van onderdelen en uitrustingsstukken waarvoor een toestemming is verleend met de verleende toestemming,.

5. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b1. het houden van toezicht op het terugroepen van reeds in de handel gebrachte voertuigen, onderdelen of uitrustingsstukken door de fabrikant,.

6. In onderdeel c wordt na «het ongeldigverklaren van kentekenbewijzen» ingevoegd: , het geldig verklaren van kentekenbewijzen.

7. In onderdeel n wordt na «29, tweede lid, » ingevoegd: 30, 31,.

8. In onderdeel n wordt na «106, eerste lid,» ingevoegd: 106a, derde lid, jo. 101, eerste lid, respectievelijk jo. 102, eerste lid,.

D

Artikel 4aa, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de artikelen 71a, 84, eerste lid, en artikel 101, eerste lid,» vervangen door: de artikelen 71a, 84, eerste lid, 101, eerste lid, en 106a, derde lid, jo. 101, eerste lid,.

2. In het eerste lid, wordt «aangewezen onderzoeksgerechtigden »vervangen door: erkende onderzoeksgerechtigden en instellingen,.

3. In het tweede, derde en vijfde lid, wordt «keuringsinstellingen en onderzoeksgerechtigden» vervangen door: keuringsinstellingen, onderzoeksgerechtigden en instellingen.

Da

Artikel 12, derde lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de aanstelling van verkeersregelaars, de verlenging en intrekking van die aanstelling, de afgifte van het bevoegdheidsbewijs aan verkeersregelaars, de schorsing van de aanstelling van verkeersregelaars in gevallen waarin het verkeer in gevaar is of kan worden gebracht, alsmede de aanstelling van verkeersbrigadiers;.

E

Het opschrift van hoofdstuk III komt te luiden:

HOOFDSTUK III. TOELATING EN GOEDKEURING

F

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers dienen te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij ministeriële regeling aan te wijzen productieprocessen van bepaalde categorieën voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers dienen te zijn goedgekeurd alvorens de producten voortkomend uit die productieprocessen worden toegelaten tot het verkeer op de weg.

G

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. die is verleend door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die is verleend overeenkomstig de op het betrokken voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers betrekking hebbende, in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften, of die is verleend door het daartoe bevoegde gezag in Zwitserland indien dit voorvloeit uit de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling (PbEG L 114);.

2. In het derde lid wordt «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

3. Het vierde en vijfde lid komen te luiden:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot in het kader van een typegoedkeuringsprocedure op basis van in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften op de Dienst Wegverkeer of de fabrikant van een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, uitrustingstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers rustende verplichtingen.

 • 5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot op voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, behorende tot een goedgekeurd type, aan te brengen keurmerken, aanduidingen of gegevens.

H

In artikel 22a wordt «het voertuig, voertuigonderdeel, uitrustingsstuk of de voorziening ter bescherming van een weggebruiker of passagier» vervangen door: het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het uitrustingstuk of de voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

I

In de artikelen 22a, eerste lid, 25a, eerste lid, 145a, en 149b, zevende lid, wordt «bij regeling van Onze Minister» vervangen door: bij ministeriële regeling.

J

Artikel 23, eerste lid, eerste en tweede volzin, komt te luiden:

 • 1. De Dienst Wegverkeer houdt toezicht op het overeenstemmen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, die doorgaan voor goedgekeurd, met het type waarvoor de goedkeuring is verleend. Tot dit toezicht kan behoren het steekproefsgewijs keuren van tot een type waarvoor de goedkeuring is verleend, behorende voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

K

Artikel 25, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. degene aan wie de goedkeuring is verleend een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, uitrustingstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers doet of laat doorgaan voor goedgekeurd, terwijl dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel, die technische eenheid, dat uitrustingstukken of die voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers niet overeenstemt met het type waarvoor de goedkeuring is verleend,.

L

Artikel 25a wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin van het eerste lid wordt «het voertuig, het voertuigonderdeel, het uitrustingsstuk of de voorziening ter bescherming van een weggebruiker of passagier» vervangen door: het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het uitrustingstuk of de voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

2. In de tweede volzin van het eerste lid, wordt «het voertuig, voertuigonderdeel, uitrustingsstuk of de voorziening ter bescherming van de weggebruiker of passagier» vervangen door: het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het uitrustingstuk of de voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «voertuigonderdeel, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van een weggebruik of passagier» vervangen door: systeem, onderdeel of de technische eenheid.

4. In het derde lid wordt «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

5. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot op voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, die zijn vervaardigd overeenkomstig het goedgekeurde productieproces, aan te brengen keurmerken, aanduidingen of gegevens.

M

In artikel 25b, eerste lid, wordt «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

N

In artikel 25c wordt «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij ministeriële regeling.

O

Artikel 25d, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. degene aan wie de goedkeuring is verleend een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, uitrustingstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers doet of laat doorgaan voor vervaardigd volgens een goedgekeurd productieproces, terwijl dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel, die technische eenheid, dat uitrustingsstuk of die voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers niet is vervaardigd overeenkomstig het goedgekeurde productieproces,.

2. In onderdeel b wordt «artikel 22c» vervangen door: artikel 25b.

P

Na artikel 25d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25e

 • 1. Wanneer een fabrikant reeds verkochte, geregistreerde of in het verkeer gebrachte voertuigen, dan wel reeds verkochte onderdelen of uitrustingsstukken, waarvoor een overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften afgegeven typegoedkeuring is verleend, op grond van artikel 21, tweede lid, van de Warenwet dient terug te roepen omdat het voertuig een ernstig gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, de volksgezondheid of het milieu, stelt de fabrikant de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend hiervan onmiddellijk in kennis.

 • 2. De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie maatregelen voor om het in het eerste lid bedoelde gevaar te neutraliseren.

 • 3. De Dienst Wegverkeer houdt toezicht op het terugroepen van voertuigen, onderdelen en uitrustingsstukken.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het tweede lid.

Q

Het opschrift van paragraaf 4 vervalt.

R

Artikel 27 vervalt.

S

Artikel 28 vervalt.

T

Artikel 29 vervalt.

U

Na hoofdstuk III, § 4, wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4a. Toestemming onderdelen en uitrustingstukken.

Artikel 30
 • 1. De toestemming voor een onderdeel of uitrustingsstuk dat op grond van artikel 34 zonder een dergelijk toestemming niet mag worden verkocht of in het verkeer mag worden gebracht, wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het daarvoor door deze dienst vastgestelde tarief door deze dienst verleend indien het onderdeel of uitrustingsstuk waarvoor de toestemming wordt gevraagd, bij een door de dienst verrichte keuring heeft voldaan aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen. Deze eisen kunnen betrekking hebben op het proces volgens hetwelk de aanvrager zijn werkzaamheden met betrekking tot de productie van het onderdeel of uitrustingsstuk verricht.

 • 2. Met een toestemming voor de verkoop of in het verkeer brengen van een onderdeel of uitrustingsstuk wordt gelijkgesteld een toestemming die is verleend door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en is verleend overeenkomstig de op het betrokken onderdeel of uitrustingstuk betrekking hebbende, in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld betreffende de organisatie van de aanvrager, het door de aanvrager van de toestemming ter beschikking stellen van onderdelen en uitrustingsstukken, het door de aanvrager overleggen van bescheiden en verstrekken van inlichtingen alsmede betreffende de wijze waarop de keuring van het onderdeel of uitrustingsstuk wordt verricht.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot op onderdelen en uitrustingsstuken, waarvoor een toestemming is verleend om deze te verkopen of in het verkeer te brengen, aan te brengen keurmerken, aanduidingen of gegevens.

Artikel 31
 • 1. De Dienst Wegverkeer houdt toezicht op het overeenstemmen van onderdelen en uitrustingsstukken waarvoor een toestemming is verleend met de verleende toestemming. Tot dit toezicht kan behoren het steekproefsgewijs of periodiek controleren van de organisatie van degene aan wie de toestemming is verleend alsmede van het productieproces. Degene aan wie de toestemming is verleend, is gehouden aan voor het houden van het toezicht noodzakelijke werkzaamheden medewerking te verlenen.

 • 2. Degene aan wie een toestemming is verleend, is gehouden tot betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door deze dienst ter zake van de kosten van het toezicht vastgestelde tarief.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de wijze waarop het toezicht wordt gehouden en de verplichting tot medewerking daaraan van degene aan wie een toestemming is verleend.

Artikel 32
 • 1. De Dienst Wegverkeer trekt de toestemming voor de verkoop of in het verkeer brengen van een onderdeel of uitrustingstuk in, indien degene aan wie de toestemming is verleend, daarom verzoekt.

 • 2. De Dienst Wegverkeer kan een toestemming intrekken, indien:

  • a. degene aan wie de toestemming is verleend een onderdeel of uitrustingsstuk doet of laat doorgaan als met toestemming verkocht of in het verkeer gebracht, terwijl hiervoor geen toestemming is verleend,

  • b. degene aan wie de toestemming is verleend, de verplichting, vervat in artikel 31, tweede lid, niet nakomt,

  • c. degene aan wie de toestemming is verleend, handelt in strijd met een of meer andere uit de toestemming voortvloeiende verplichtingen, of

  • d. blijkt dat de toestemming ten onrechte is verleend.

V

In paragraaf 5 wordt voor artikel 34 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 33

 • 1. Het is de eigenaar of houder van een voertuig dat ingevolge artikel 21, eerste lid, dient te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg verboden dit voertuig te laten staan op de weg of daarmee over de weg te rijden alsmede de bestuurder daarmee over de weg te laten rijden, indien het voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een voertuig dat ingevolge artikel 21, eerste lid, dient te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg, maar waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven.

W

In artikel 35 wordt «een voertuig, voertuigonderdeel, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van een weggebruiker of passagier, welk voertuig, voertuigonderdeel of uitrusting dan wel welke voorziening» vervangen door: een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, uitrustingstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers, welk voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, uitrustingstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

X

In artikel 35a wordt «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

Y

Na artikel 48 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 48a

De Dienst Wegverkeer brengt aantekeningen aan op dan wel verwijdert aantekeningen van het kentekenbewijs voor zover dat bij of krachtens deze wet is voorgeschreven of mogelijk wordt gemaakt, dan wel voor de goede uitvoering van deze wet wenselijk is.

Z

Artikel 53, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. het voertuig is onderworpen aan een onderzoek dat ten minste een controle inhoudt op de eisen, bedoeld in artikel 75, eerste lid, en.

Aa

Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. indien het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven een schadevoertuig betreft dat voldoet aan bij ministeriële regeling vastgestelde kenmerken, dan wel indien het voertuig na herstel van de schade niet voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen ten aanzien van de wijze waarop de schade is hersteld.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. De Dienst Wegverkeer kan een ongeldig verklaard kentekenbewijs geldig verklaren, dan wel geldig verklaren voor het rijden over de weg, indien de reden voor ongeldigverklaring is komen te vervallen.

Ab

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven een schadevoertuig betreft dat voldoet aan bij ministeriële regeling vastgestelde kenmerken, dan wel indien het voertuig na herstel van de schade niet voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen ten aanzien van de wijze waarop de schade is hersteld.

2. In het derde lid wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij ministeriële regeling.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. De Dienst Wegverkeer geeft het kentekenbewijs of de ingevorderde delen daarvan terug:

  • a. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien ter zake van het voertuig alsnog de verschuldigde belastingen en rechten zijn voldaan;

  • b. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, indien het voertuig ter zake van de eisen waaraan het niet voldeed, alsnog is goedgekeurd;

  • c. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, indien het schadevoertuig is goedgekeurd ingevolge bij ministeriële regeling vastgestelde eisen omtrent de wijze waarop de schade is hersteld;

  • d. in het geval, bedoeld in het tweede lid, indien alsnog wordt voldaan aan de krachtens artikel 52, tweede lid, in het kentekenbewijs vermelde voorschriften.

4. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De Dienst Wegverkeer geeft bij de teruggave van het kentekenbewijs of de ingevorderde delen daarvan tevens een keuringsbewijs voor het betrokken voertuig af, indien:

  • a. het kentekenbewijs is ingevorderd omdat het voertuig niet voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;

  • b. het voertuig is onderworpen aan een onderzoek dat ten minste een controle inhoudt op de eisen, bedoeld in artikel 75, eerste lid; en

  • c. artikel 72 voor dat voertuig geldt en binnen een jaar zal gelden.

5. In het achtste lid wordt «Bij regeling van Onze Minister» vervangen door: Bij ministeriële regeling.

Ac

Artikel 71a komt te luiden:

Artikel 71a

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat:

 • a. het voldoen aan de in artikel 71 bedoelde voorschriften wordt aangetoond door middel van in die regels voorgeschreven apparatuur,

 • b. die apparatuur is goedgekeurd door een door Onze Minister aangewezen keuringsinstelling,

 • c. die apparatuur alleen kan worden goedgekeurd indien de in die regels genoemde technische specificaties van die apparatuur die noodzakelijk zijn om het periodiek onderzoek, bedoeld in onderdeel d, uit te kunnen voeren, op de in die regels aangegeven wijze bekend worden gemaakt,

 • d. die apparatuur met een in die regels vast te stellen periodiciteit is onderzocht door deze keuringsinstelling, dan wel door een door Onze Minister of door deze keuringsinstelling erkende onderzoeksgerechtigde en dat middelen die worden gebruikt om die apparatuur voor gebruik geschikt te maken, zijn gecertificeerd door een door die keuringsinstelling erkende instelling, en

 • e. bij de erkenning van een onderzoeksgerechtigde of instelling als bedoeld in onderdeel d, wordt voldaan aan de in die regels opgenomen voorschriften.

Ad

In artikel 72, tweede lid, onderdeel a, «bij ministeriele regeling» vervangen door: door de Dienst Wegverkeer.

Ae

In artikel 73, eerste lid, onderdeel a, vervalt «onderdeel a,».

Af

Artikel 75, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een keuringsbewijs wordt door degene die ingevolge artikel 78 met de afgifte van keuringsrapporten is belast, afgegeven op aanvraag en tegen betaling op de door deze vastgestelde wijze van het door deze vastgestelde tarief indien het motorrijtuig of de aanhangwagen heeft voldaan aan de eisen die ingevolge artikel 71, onderdeel c, aan dat voertuig worden gesteld, voorzover deze eisen niet ingevolge het tweede lid buiten toepassing blijven. Het hiervoor bedoelde tarief omvat mede een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld bedrag ter zake van het attenderen door deze dienst op de in artikel 72 opgenomen verplichting. Indien degene die met de afgifte van keuringsrapporten is belast een persoon is als bedoeld in artikel 78, eerste lid, onder b, draagt deze dit bedrag af aan de Dienst Wegverkeer op de door deze dienst vastgestelde wijze.

Ag

Aan artikel 84, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat middelen die worden gebruikt om deze apparatuur voor gebruik geschikt te maken zijn gecertificeerd door een door die keuringsinstelling erkende instelling en kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot die erkenning.

Ah

Artikel 86, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. De geldigheid van het keuringsbewijs vervalt indien de eigenaar of houder niet voldoet aan de in het tweede lid bedoelde verplichtingen of indien het motorrijtuig of de aanhangwagen bij de herkeuring niet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 75, eerste lid.

Ai

In artikel 87, tweede lid, onderdelen b en e, vervalt «onderdeel a,».

Aj

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Goedkeuring wordt op aanvraag en tegen betaling op door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het daarvoor door deze dienst vastgestelde tarief door deze dienst verleend, indien de aangebrachte wijziging bij een door deze dienst verrichte keuring heeft voldaan aan de ingevolge hoofdstuk III en hoofdstuk V voor deze goedkeuring vastgestelde eisen. De keuring kan mede omvatten die delen van het voertuig waarvoor de aangebrachte wijziging gevolgen heeft.

2. In het derde lid wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij ministeriële regeling.

Ak

In artikel 100, eerste lid, wordt «de in hoofdstuk III voor de toelating tot het verkeer op de weg gestelde eisen en de geboden waarborgen ten minste gelijkwaardig zijn aan een keuring door de Dienst Wegverkeer» vervangen door: de ingevolge hoofdstuk III en hoofdstuk V voor deze goedkeuring vastgestelde eisen.

Al

Aan artikel 101, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat middelen die worden gebruikt om deze apparatuur voor gebruik geschikt te maken zijn gecertificeerd door een door die keuringsinstelling erkende instelling en kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot die erkenning.

Am

Aan artikel 102 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. De kennisgeving van het verscherpen van het toezicht kan plaatsvinden door middel van datacommunicatie. In dat geval wordt de kennisgeving na daartoe strekkend verzoek van de belanghebbende in een beschikking vastgelegd.

An

Het opschrift van paragraaf 9 komt te luiden:

§ 9. Keuring na ongeldigverklaring of invordering kentekenbewijs

Ao

Artikel 105 komt te luiden:

Artikel 105

Indien het voor een motorrijtuig of een aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs ingevolge artikel 58, tweede lid, onderdeel b of d, ongeldig is verklaard of is ingevorderd ingevolge artikel 60, eerste lid, onderdeel b of c, dient het voertuig alvorens het kentekenbewijs door de Dienst Wegverkeer geldig kan worden verklaard of kan worden teruggegeven, te zijn goedgekeurd.

Ap

Artikel 106, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De goedkeuring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het daarvoor door deze dienst vastgestelde tarief door deze dienst verleend, indien het voertuig bij een door de dienst verrichte keuring heeft beantwoord aan de bij of krachtens deze wet vastgestelde eisen.

Aq

Na paragraaf 9 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 9a. Erkenningsregeling keuring van schadevoertuigen.

Artikel 106a
 • 1. De goedkeuring van een schadevoertuig na ongeldigverklaring of invordering van het kentekenbewijs kan door de Dienst Wegverkeer worden verleend zonder dat de in artikel 106 bedoelde keuring heeft plaatsgevonden, indien door een daartoe door de Dienst Wegverkeer erkende natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt gewaarborgd dat het voertuig voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 106, eerste lid.

 • 2. De erkenning geldt voor de in de erkenning aangegeven werkzaamheden ter zake van voertuigen die behoren tot een in de erkenning aangewezen groep. De erkenning kan gelden voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • 3. De artikelen 100, derde lid, en 101 tot en met 103 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 106b

Het is een ieder aan wie niet een erkenning als bedoeld in artikel 106a is verleend, verboden zich op zodanige wijze te gedragen, dat daardoor bij het publiek de indruk kan worden gewekt, dat zodanige erkenning aan hem is verleend.

Ar

In artikel 145e «Bij regeling van Onze Minister» vervangen door: Bij ministeriële regeling.

As

Artikel 177 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «12, eerste lid,» ingevoegd: 33,.

2. In het tweede lid wordt «66, 70g, 89 en 104» vervangen door: 66, 70g, 89, 104 en 106b.

ARTIKEL II

De wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel H, onder 1, komt te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Een typegoedkeuring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het daarvoor door deze dienst vastgestelde tarief door deze dienst verleend indien het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het uitrustingstuk of de voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers waarvoor de goedkeuring wordt gevraagd, bij een door de dienst verrichte keuring heeft voldaan aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen met betrekking tot de toelating tot het verkeer op de weg. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de technische staat, de specificaties, de prestaties of de uitrusting van het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het uitrustingstuk of de voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

B

In artikel I, onderdeel J, wordt «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij ministeriële regeling.

C

Artikel I, onderdeel M, onder 1, komt te luiden:

 • 1. De zinsnede «bij algemene maatregel van bestuur» wordt vervangen door: bij ministeriële regeling.

D

Artikel I, onderdeel O, komt te luiden:

O

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

 • 1. Het is verboden bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, die niet ingevolge artikel 22, 25a of 26 zijn toegelaten tot het verkeer op de weg, of andere voorzieningen die zijn bestemd om de opsporing van bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde misdrijven of overtredingen te belemmeren, te vervaardigen, in te voeren, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden, af te leveren of te vervoeren.

 • 2. Het is verboden bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën onderdelen en uitrustingsstukken te verkopen, te koop aan te bieden of in het verkeer te brengen, tenzij hiervoor ingevolge artikel 30 toestemming is verleend.

 • 3. Ter uitvoering van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, worden voor verboden als bedoeld in het eerste en tweede lid, de categorieën aangewezen bij ministeriële regeling.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de categorie van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers of de andere voorzieningen die zijn bestemd om de opsporing van bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde misdrijven of overtredingen te belemmeren, waarop het verbod betrekking heeft, de handelingen waarop het verbod betrekking heeft alsmede de uitzonderingen op het verbod.

E

Artikel I, onderdeel Y, komt te luiden:

Y

Artikel 71 komt te luiden:

Artikel 71

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent:

 • a. de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen waarmee over de weg wordt gereden, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende wegen;

 • b. de inrichting van voertuigen die op de weg staan;

 • c. de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen voor de afgifte van een keuringsbewijs;

 • d. de eisen waaraan ter uitvoering van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, moet worden voldaan met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud aan voertuigen.

F

Artikel I, onderdeel Ae komt te luiden:

Ae

In artikel 98 wordt «voorzover zulks bij algemene maatregel van bestuur is bepaald» vervangen door: voorzover dit bij ministeriële regeling is bepaald.

ARTIKEL IIA

De Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 29 en 30 vervallen.

B

In de artikelen 38a en 60a wordt de zinsnede «motorrijtuigen als bedoeld in artikel 9.1 van het Voertuigreglement» telkens vervangen door: bij ministeriële regeling aangewezen motorrijtuigen die zijn ingericht voor het vervoer van een gehandicapte.

ARTIKEL IIB

De Wet wegvervoer goederen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.1 wordt «de bij de vrijstellingsrichtlijn voor het wegvervoer behorende bijlage» telkens vervangen door: de bij de vrijstellingsrichtlijn voor het wegvervoer behorende bijlage I.

B

Artikel 2.5 komt te luiden:

Artikel 2.5

Het is verboden om bij het verrichten van beroepsvervoer anders dan bedoeld in artikel 2.1, tweede, derde, vierde of vijfde lid, in strijd te handelen met artikel 3, eerste lid, artikel 5, vierde lid, of artikel 6, vierde lid, van de marktverordening voor het wegvervoer.

C

In artikel 2.9, derde lid, wordt «en behoeve van de definitieve voortzetting van vervoeractiviteiten» vervangen door: ten behoeve van de definitieve voortzetting van vervoeractiviteiten.

D

Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «voor de toepassing van het vierde lid» vervangen door: voor de toepassing van het zevende lid.

2. In het negende lid wordt «voor de toepassing van het vierde lid» vervangen door: voor de toepassing van het zevende lid.

3. In het tiende lid wordt «document of verklaring als bedoeld in het vierde lid» vervangen door: document of verklaring als bedoeld in het zevende lid.

E

In artikel 4.4, zesde lid, wordt «op eerste dag van het kalenderjaar en op de laatste dag van het voorafgaande kalenderjaar» vervangen door: op de eerste dag van het kalenderjaar en op de laatste dag van het voorafgaande kalenderjaar.

F

Artikel 5.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. Onderdeel c wordt geletterd onderdeel b.

G

Artikel 6.2, tweede lid, komt te luiden:

2. In artikel 1, onder 4° van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

de Wet wegvervoer goederen, de artikelen 2.3, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 2.5, 2.6, 2.7 en 2.13 alsmede – voor zover aangeduid als strafbare feiten – artikel 2.3, vierde lid;.

H

Artikel 8.4, onderdeel C, komt te luiden:

C

In artikel 11, eerste lid, onderdeel a, wordt zowel de zinsnede «uit de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 10,», als de zinsnede «uit de accountantsverklaring» vervangen door: uit de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, onderscheidenlijk uit de verantwoordingsinformatie.

ARTIKEL III

In artikel 1, onder 3, van de Wet op de economische delicten wordt «de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 34, eerste lid, en 35;» vervangen door: de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 34, eerste tot en met vierde lid, en 35;.

ARTIKEL IIIA

In onderdeel B van de bijlage behorende bij de Algemene douanewet wordt «Wet goederenvervoer over de weg» vervangen door: Wet wegvervoer goederen.

ARTIKEL IV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de vijfde februari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 562