Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182018D00705

2018D00705

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2018

Op 16 november 2017 ontving ik het verzoek om een reactie op de aan uw Kamer aangeboden petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland. Hierbij voldoe ik aan dit verzoek.

Ik onderschrijf het belang van kunst- en cultuuronderwijs in een multiculturele context. Dit onderwerp staat al langere tijd op de agenda van het Ministerie van OCW.

De petitie sluit aan op verschillende programma’s en regelingen die kunst en cultuur binnen en buiten het onderwijs stimuleren.1 Ik licht er hier twee uit:

  • OCW financiert Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek voor de ondersteuning van bibliotheken bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school creëert de bibliotheek een aantrekkelijke leesomgeving op scholen met een gevarieerde, doelgroepgerichte collectie boeken en materialen, adviseert de bibliotheek de school over leesplezier en worden er allerlei activiteiten op school georganiseerd die leesplezier en taalontwikkeling stimuleren. Daarnaast worden leerkrachten opgeleid tot leescoördinator. Eind 2016 deed 85% van de bibliotheken mee aan de Bibliotheek op school en werden er 562.500 kinderen bereikt op basisscholen.2

  • Dit jaar is de stimuleringsregeling Cultuurbegeleider gestart. Deze regeling is een subsidie voor leerkrachten om zich te kunnen bijscholen tot Cultuurbegeleiders om het cultuuronderwijs te professionaliseren en te optimaliseren. Deze regeling kent een looptijd van 4 jaar waarbij er ongeveer 700 leerkrachten kunnen worden gestimuleerd de opleiding te volgen.

Enkele thema’s uit de petitie zijn ook benoemd in moties, die door uw Kamer zijn ingediend tijdens de behandeling van de cultuurbegroting. Het gaat hierbij om de volgende aangenomen moties: de motie over het terugdringen van laaggeletterdheid 3 van de leden Rog en Bergkamp, de motie over zicht krijgen op de niet-bezoeker bij culturele voorstellingen4 van het lid Bergkamp, de motie over bibliotheektoegang voor iedereen5 van het lid Asscher, de motie over muziek voor iedereen6 van de leden Asscher en Bergkamp en de motie over toegankelijkheid van monumenten7 van de leden Ellemeet en Dik-Faber.

In mijn cultuurbrief, die uw Kamer in het eerste kwartaal van 2018 zal ontvangen, zal ik nader ingaan op de genoemde onderwerpen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Denk hierbij bijv. aan Cultuureducatie met Kwaliteit, Meer muziek in de klas, Cultuurbudget per kind en verschillende culturele instellingen die kennismaking met kunst & cultuur stimuleren en hiervoor vanuit rijksoverheid financiering ontvangen, zoals de Schrijverscentrale, Stichting Lezen en het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast werken de PABO’s met de kennisbases Beeldend Onderwijs, Dans & Drama, Muziek en Nederlands. Elke PABO verwerkt deze kennisbases in het curriculum van de opleiding.

X Noot
2

Recent is de tussenevaluatie van Tel mee met Taal (bijlage bij Kamerstuk 28 760, nr. 69) naar de Tweede Kamer gestuurd.

X Noot
3

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 33

X Noot
4

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 26

X Noot
5

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 27

X Noot
6

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 28

X Noot
7

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 22