Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834845-A nr. 2

34 845 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2

       

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3

       

2.

De producten

4

 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

5

 

2.2

De productartikelen

6

 

2.3

Bijlagen

22

   

A. Verdiepingsbijlage

22

   

B. Projectoverzichten

42

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van het Infrastructuurfonds verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers

Artikel (onderdeel)

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke Ministers

Opmerking

12

Hoofdwegennet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

13

Spoorwegen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

15

Hoofdvaarwegennet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

18.16

Reservering omgevingswet

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de tweede suppletoire begroting.

 • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

  Norm bij te verklaren verschillen

  Omvang begrotingsartikel

  (stand ontwerpbegroting

  in € miljoen)

  Beleidsmatige mutaties

  (ondergrens in € miljoen)

  Technische mutaties

  (ondergrens in € miljoen)

  < 50

  1

  2

  => 50 en < 200

  2

  4

  => 200 < 1000

  5

  5

  => 1000

  5

  5

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

 • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017/2018, 34 775 A, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

Stand vastgestelde begroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

6.139,4

6.139,4

         

– Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 360,2

– 360,2

– Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2017

Alle

– 19,2

– 16,4

2.

Overboekingen naar PF/GF/BCF:

     
 

– Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14

– 45,0

– 45,0

 

– Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

13

– 21,2

– 21,2

 

– Rotterdamsebaan

14

– 11,1

– 11,1

 

– Beter Benutten

12/13

– 9,1

– 9,1

 

– Vleuten-Geldermalsen

13

– 4,2

– 4,2

 

– Parallelstructuur Gouweknoop

14

– 2,0

– 2,0

 

– Overig

13

– 0,4

– 0,4

3.

Afloop subsidieregeling GSM-R

13

12,3

12,3

4.

Vaststelling bijdrage IJ-tram

13

7,8

7,8

5.

Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

15

7,5

7,5

6.

Eenvoudig Beter

18

– 4,5

– 4,5

 

Overig

Div.

5,5

5,5

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

5.695,6

5.698,4

Toelichting

1. Saldo 2017

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 2,8 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 19,2 miljoen aan lagere uitgaven en € 16,4 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen), Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 9,1 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen) en overige overboekingen (€ 0,4 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

3. Afloop subsidieregeling GSM-R

In 2014 is de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie gepubliceerd. Hiertoe is destijds € 15 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen bijgedragen aan de subsidieregeling.

Op de subsidieregeling zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het IenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). In afwachting van de eindafrekening is bij de eerste suppletoire begroting 2017 het aandeel van het Ministerie van Economische Zaken op artikel 99 van de begroting Hoofdstuk XII geplaatst.

4. Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.

5. Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 7,5 miljoen overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

6. Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

3.296.674

3.387.411

– 159.049

– 91.873

3.136.489

Uitgaven

2.365.030

2.511.373

– 219.790

– 31.571

1.643.465

Waarvan juridisch verplicht

 

94%

   

100%

12.01 Verkeersmanagement

3.638

3.638

42

818

4.498

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.638

3.638

42

818

4.498

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

609.164

590.618

23.757

– 10.317

604.058

12.02.01 Beheer en onderhoud

524.863

522.963

20.160

0

543.123

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

524.863

522.963

20.160

0

543.123

12.02.04 Vervanging

84.301

67.655

3.597

– 10.317

60.935

12.03 Aanleg

641.536

760.278

– 266.956

– 28.196

465.126

12.03.01 Realisatie

619.413

675.623

– 236.505

– 1.592

437.526

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.280

30.400

350

0

30.750

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

22.123

84.655

– 30.451

– 26.604

27.600

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.052

11.202

– 1.186

285

10.301

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

561.811

609.455

9.466

4.149

623.070

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

548.881

547.384

13.901

1.975

563.260

12.06.01 Apparaatskosten RWS

441.387

441.464

11.218

1.965

454.647

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

441.387

441.464

11.218

1.965

454.647

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

107.494

105.920

2.683

10

108.613

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

93.294

91.720

2.683

10

94.413

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

126.245

139.264

6.925

– 5.422

140.767

12.09.01 Ontvangsten

126.245

139.264

6.925

– 5.422

140.767

12.09.02 Topopgave

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

 • A1 Apeldoorn – Azelo (€ 146,9 miljoen): de verplichtingen voor dit project worden in 2017 verlaagd om deze in lijn te brengen met de gewijzigde planning. De planning is gewijzigd naar aanleiding van een onlangs afgegeven partieel uitvoeringsbesluit.

 • A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (68,6 miljoen): de lagere verplichtingen op dit project worden met name veroorzaakt door het uitblijven van risico’s en een vertraging op het deelproject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet, technische onderzoeken en verlegging van kabels en leidingen meer tijd vergen dan gepland. Deze worden nu in 2018 voorzien.

 • Programma Aansluitingen (€ 64,0 miljoen): in 2017 is minder verplichtingbudget benodigd omdat de gunning van de projecten A15-N3 en A16-N3 vertraagt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de bestemmingsplanprocedures en de afstemming met ProRail meer tijd vragen.

 • Suurhoffbrug (€ 30,6 miljoen): de lagere verplichtingenrealisatie in 2017 wordt veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7).

 • A16 Rotterdam (€ 25,9 miljoen): op dit project is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd omdat een aantal vastgoedaankopen vertragen. De onderhandelingen met derden verlopen minder voortvarend dan voorzien. Een gevolg hiervan is dat een aantal werkzaamheden eveneens vertragen.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

 • A24 Blankenburgverbinding (€ 323,8 miljoen): eind 2017 wordt de contract-close van het DBFM-contract verwacht. Vanwege het langjarige karakter van een DBFM-contract is aanvullend verplichtingenbudget benodigd.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 10,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere kasuitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 28,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 18,5 miljoen), overboekingen voor de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 9,0 miljoen), en overige mutaties (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 45,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 63,5 miljoen minder gerealiseerd. Dit leidt tot een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

 • A4 Delft-Schiedam (€ 15,5 miljoen): om de tunnel op dit traject volgens planning veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen.

 • A2 passage Maastricht (€ 12,7 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat aanvullende afspraken zijn gemaakt met de aannemer over de bijkomende werkzaamheden bij de ingebruikname van de tunnel.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

 • Beter Benutten (€ 21,8 miljoen): de lagere realisatie wordt onder andere veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van Beter Benutten I meer tijd vergt dan verwacht vanwege de uitloop van enkele projecten.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 15,6 miljoen): naar aanleiding van afspraken over de gunning van het project heeft een financiële herijking plaatsgevonden. De herijking heeft meer tijd gekost waardoor de uitvoering een half jaar later start.

 • Bereikbaarheid Lelystad Airport (€ 13,0 miljoen): een betaling ten behoeve van de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A6 vindt niet meer in 2017 plaats. Het bedrag wordt daarom naar 2018 geschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte openstelling van het project.

 • A4/A44 Rijnlandroute (€ 11,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat de bijdrage van IenM aan de provincie Zuid-Holland voor de BTW-afdracht nog bepaald moet worden. Er wordt nog bezien welke uitgaven van het project onder welk BTW-tarief vallen dan wel uitgesloten zijn van BTW-afdracht. De bijdrage vindt niet meer in 2017 plaats.

 • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,5 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat dit jaar minder risico’s zijn opgetreden dan verwacht.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 9,0 miljoen verlaagd, met name door:

 • Diverse overboekingen vanuit het op het Infrastructuurfonds gereserveerde budget naar de regionale uitvoerders via het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor de programma’s Talking Traffic, multimodale haven, en iCentrale (€ 7,8 miljoen).

 • Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verhoging van € 4,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,0 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

 • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 16,3 miljoen): het deelproject A1/A6 is sneller uitgevoerd dan verwacht waardoor een deel van de uitgaven reeds in 2017 plaatsvinden. De uitgaven betreffen onder meer de financiële afwikkeling van de wisselbaan en aquaduct.

 • N18 Varsseveld-Enschede (€ 12,3 miljoen): dit betreft een aanpassing als gevolg van de regionale bijdrage aan het prijspeil 2017 (€ 4 miljoen). Daarnaast verloopt de uitvoering van het optimaliseren van de bestaande N18 sneller dan voorzien (€ 8 miljoen).

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein (– € 24,9 miljoen): als gevolg van een verlaging van € 9,4 miljoen door een opgelegde boete aan de aannemer in verband met een mechanische storing en door een vertraging in de werkzaamheden uit de raakvlakovereenkomst met ProRail (€ 15,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 5,4 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 6,7 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,3 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,7 miljoen. De per saldo lagere ontvangsten in 2017 worden onder meer veroorzaakt door een vertraging op het programma Aansluitingen (€ 6,7 miljoen) en een verrekening van het aanbestedingsresultaat met de gemeente Haarlemmermeer voor het project A9 Badhoevedorp (€ 3,5 miljoen). Daarnaast leiden diverse mutaties tot per saldo € 3,5 miljoen hogere ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

2.011.156

2.769.959

– 321.676

– 97.812

2.350.471

Uitgaven

2.218.915

2.453.768

– 307.125

12.525

2.159.168

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.245.661

1.276.615

26.583

68.728

1.371.926

13.03 Aanleg

735.505

923.072

– 272.012

– 42.738

608.322

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

556.087

719.603

– 220.619

35.611

534.595

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

50.097

59.541

– 1.365

– 29.948

28.228

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

126.178

131.985

– 46.479

– 43.275

42.231

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer

3.143

11.943

– 3.549

– 5.126

3.268

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

158.806

193.558

– 17.770

– 13.465

162.323

13.07 Rente en aflossing

48.362

16.597

0

0

16.597

13.08 Investeringsruimte

30.581

43.926

– 43.926

0

0

13.08.01 Programmaruimte

30.581

43.926

– 43.926

0

0

13.08.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

13.09 Ontvangsten

185.262

249.039

– 3.343

496

246.192

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

 • Programma Hoogfrequentie Spoor (PHS) (€ 59,4 miljoen): de planuitwerking van diverse PHS-projecten vergt meer tijd dan ingeschat waardoor in 2017 minder verplichtingenbudget nodig is.

 • Programma Toegankelijkheid Stations (€ 50,1 miljoen): binnen het programma blijkt voor 2017 voldoende verplichtingenruimte aanwezig voor het aangaan van nieuwe verplichtingen van projecten.

 • Opstellen Reizigerstreinen: Korte termijn (€ 38,3 miljoen): de uitwerking van het optimale pakket aan maatregelen om extra capaciteit te realiseren voor het opstellen van treinen is nog niet afgerond. Oorzaak hiervan is onder meer de beperkte geluidsruimte op veel emplacementen en het (hierdoor) bepalen waar maatregelen het best inpasbaar zijn.

 • Vervolgfase Beter en Meer (€ 32,4 miljoen): studies over treindiensten op en rond de PHS-corridors zijn nog niet afgerond, waardoor de beschikbare verplichtingenruimte voor dit programma niet meer in 2017 benodigd is.

 • Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 27,6 miljoen): de verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van het project.

 • Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (€ 21,7 miljoen): de besluitvorming bij decentrale overheden over uit te voeren projecten neemt meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

 • Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 70,6 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

 • Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 68,7 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 68,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 70,1 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 70,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen. Het nadelig saldo wordt in 2018 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen). De onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte vallen lager uit dan waar eerder rekening mee was gehouden. Dit leidt tot lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staat een ontvangst van ProRail van € 0,5 miljoen. IenM compenseert ProRail het BTW-aandeel van de gebruikersvergoeding van de vervoerders. Doordat de gebruikersvergoeding lager is uitgevallen, betaalt ProRail een deel van de BTW-compensatie terug aan IenM.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 42,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds voor Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 3,1 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 67,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 90,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

 • OV-SAAL korte termijn (€ 19,7 miljoen): de lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij het deelproject OV-SAAL cluster A werkzaamheden voor geluidsmaatregelen naar 2018 verschuiven. Tevens is er bij het deelproject OV SAAL cluster C sprake van een meevaller die ook effect heeft op de geprognosticeerde uitgaven in 2017.

 • PHS: Doorstroomstation Utrecht (€ 12,7 miljoen): eerder is aan uw Kamer gemeld dat bij het project een meevaller wordt verwacht (Kamerstukken II 2016–2017 32 404 nr.80). De exacte omvang van de meevaller kan pas worden vastgesteld na volledige afronding van het project in 2018. Een effect van deze verwachte meevaller is dat de uitgaven in 2017 lager uitvallen.

 • PHS: Spooromgeving Geldermalsen (€ 8,4 miljoen): de aanbesteding van het deelproject PHS Spooromgeving Geldermalsen is vertraagd omdat eerst eventuele beroepen op het Tracébesluit worden afgewacht. Dit levert minder risico’s op voor het project. De uitgaven verschuiven hierdoor deels naar 2018. Dit heeft geen effect op de datum voor indienststelling van het project.

 • Beter en Meer: Verbeteraanpak Trein op corridor Amsterdam-Eindhoven (€ 7,5 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft opgeleverd die benodigd is om een deel van de in 2017 uitgevoerde maatregelen te kunnen declareren.

 • Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 6,5 miljoen): in de oorspronkelijke raming was rekening gehouden met een afdracht aan het BTW-compensatiefonds. Bij de opdracht hoeft echter geen BTW in rekening te worden gebracht.

 • OV-Terminal stationsgebouw Utrecht (€ 5,8 miljoen): de planning en scope van een door de gemeente Utrecht uitgevoerd deelproject is gewijzigd. Het uitgavenritme is hierop aangepast.

 • Geluidssaneringsprogramma spoorwegen (€ 5,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 zijn deels een gevolg van een aanpassing van het doelmatigheidscriterium dat wordt gebruikt voor het bepalen van de maatregelen (Staatscourant 2016, nr. 31077). Daarnaast vallen de uitgaven in 2017 lager uit als gevolg van onvolkomenheden in het geluidsregister waardoor de wettelijk vastgelegde foutenherstelprocedure wordt doorlopen.

 • Ontsnippering (€ 5,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden met name verklaard doordat een aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft geleverd. Daarnaast wordt een tweetal aanbestedingen later gegund dan gepland vanwege een gerechtelijke uitspraak en een nog lopende bestemmingsplanprocedure.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

Dit betreft een overboeking van € 21,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Limburg voor de realisatie van het Logistiek multimodaal knooppunt in Venlo.

Provinciefonds: Vleuten-Geldermalsen

Dit betreft een overboeking van € 4,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Utrecht voor de knooppuntontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn en overige stations in Utrecht.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen). Hieraan ligt met name een hogere ontvangst voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua ten grondslag (€ 1,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed, doordat diverse nog af te rekenen posten doorschuiven naar 2018. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,5 miljoen. De verlaging betreft de verwerking van het saldo 2017 (€ 8,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen van het artikelonderdeel als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 0,9 miljoen) en de vaststelling van de bijdrage voor de IJ-tram (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 8,2 miljoen. De lagere ontvangsten in 2017 worden met name veroorzaakt doordat de HSL-heffing 2015–2016 nog niet definitief vastgesteld kan worden en de afrekening hiervoor doorschuift naar 2018 (€ 9,7 miljoen). Dit geldt eveneens voor bijdragen van provincies aan diverse (aanleg)projecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast kan de compensatie van NS voor de treindiensten naar Antwerpen in 2016 nog niet worden vastgesteld, waardoor de concessievergoeding in 2017 hoger uitvalt (€ 3,3 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.

Bijdragen derden

De per saldo hogere ontvangsten van € 0,9 miljoen zijn voornamelijk een gevolg van de bij artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging vermelde lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (– € 1,8 miljoen), een aanvullende ontvangst van ProRail vanwege de lagere gebruikersvergoeding (€ 0,5 miljoen), en de bij artikelonderdeel 13.03 Aanleg vermelde hogere bijdrage voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua (€ 1,8 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

52.695

137.225

6.352

– 35.713

107.864

Uitgaven

216.332

218.344

– 16.294

35.199

237.249

Waarvan juridisch verplicht

 

60%

   

80%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

132.863

126.116

36.977

– 13.411

149.682

14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.

23.750

498

0

– 497

1

14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.

109.113

125.618

36.977

– 12.914

149.681

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

83.469

92.228

– 53.271

48.610

87.567

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

33.563

42.322

– 37.065

270

5.527

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen

33.700

33.700

0

48.340

82.040

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.206

16.206

– 16.206

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

 • Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 22,5 miljoen): ter uitvoering van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt € 45,0 miljoen aan verplichtingenruimte overgeheveld naar het Provinciefonds. Hiervoor was in 2017 € 22,5 miljoen extra verplichtingenruimte benodigd, waardoor per saldo sprake is van € 22,5 miljoen lagere verplichtingen.

 • Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan is € 11,1 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 13,4 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het BTW- compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen) en A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 0,3 miljoen).

BTW- compensatiefonds: Rotterdamsebaan

Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

BTW- compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

Dit betreft een overboeking van € 2,0 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 48,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt opgehoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 93,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een overboeking naar het Provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 93,6 miljoen. De hogere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat met de noordelijke provincies is overeengekomen betalingen met betrekking tot Regionaal Economisch Programma (REP) (€ 45,0 miljoen) en het Regionale Mobiliteitsfonds (RMf) (€ 48,3 miljoen) eerder plaats te laten vinden. Zowel het REP als het RMf zijn onderdeel van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP), onderdeel Regionaal Economisch Programma.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

802.092

1.597.478

60.782

112.486

1.770.746

Uitgaven

872.578

984.370

– 88.565

9.540

905.345

Waarvan juridisch verplicht

 

87%

   

95%

15.01 Verkeersmanagement

8.428

8.428

97

0

8.525

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.428

8.428

0

0

8.428

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

366.969

367.350

– 29.642

– 8.517

329.191

15.02.01 Beheer en onderhoud

277.635

277.303

1.105

10.426

288.834

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.959

270.867

0

0

270.867

15.02.04 Vervanging

89.334

90.047

– 30.747

– 18.943

40.357

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.457

8.442

0

0

8.442

15.03 Aanleg

186.361

274.102

– 68.344

5.655

211.413

15.03.01 Realisatie

150.668

233.293

– 69.412

27.714

191.595

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

35.693

40.809

1.068

– 22.059

19.818

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.090

1.590

0

0

1.590

15.04 Geïntegreerde contractvormen

10.904

34.935

– 219

11.614

46.330

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

299.916

299.555

9.543

788

309.886

15.06.01 Apparaatskosten RWS

272.771

272.996

7.882

788

281.666

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.771

272.996

0

0

272.996

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

27.145

26.559

1.661

0

28.220

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.145

26.559

0

0

26.559

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

15.09 Ontvangsten

93.675

96.716

– 1.980

– 2.148

92.588

Verplichtingen

De hogere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 88,8 miljoen): de planning van het project is gewijzigd naar aanleiding van een Vlaams besluit, hetgeen leidt tot het eerder aangaan van een verplichting.

 • Vervanging en Renovatie (€ 31,8 miljoen): de verplichtingenruimte is benodigd vanwege een eerdere start van de realisatiefase van het project Waalbrug Nijmegen.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 17,0 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat op het renovatieproject Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) op basis van de reeds geboekte voortgang de risicoreservering neerwaarts is bijgesteld. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

EZ: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 6,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verhoging van € 5,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,5 miljoen) en een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 21,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 18,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een nadelig saldo van € 3,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

 • Verruiming vaarwegen Eemshaven – Noordzee (€ 14,4 miljoen): de hogere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat uit onderzoek is gebleken dat op meer locaties vermoedelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn dan verwacht.

 • Vaarweg Meppel-Ramspol (€ 4,0 miljoen): op dit project vinden in 2017 hogere uitgaven plaats vanwege onvolkomenheden in de areaalgegevens en extra kosten in de uitvoering voor onder andere het afvoeren van slib.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

 • Vaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 18,9 miljoen): De lagere uitgaven op dit project worden veroorzaakt door een wijziging in de planuitwerking. Vanwege een aanvaring en het inmiddels verrichte noodzakelijke herstel van de eerder beoogde brug Skulenboarch, is in overleg met de regio besloten om de Gerrit Krolbrug als eerste aan te pakken. Voor de Gerrit Krolbrug moeten echter nog een aantal planologische en juridische procedures worden doorlopen, waardoor de realisatie pas later start.

 • Verruiming Twentekanalen fase 2 (€ 10,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 op dit project worden veroorzaakt doordat na de voorlopige gunning meer afstemming nodig is om met de voorziene aannemer tot uitvoering van het contract over te gaan.

 • Wilhelminakanaal Tilburg (€ 5,3 miljoen): op dit project wordt minder gerealiseerd in 2017 doordat een deel van de reeds ingepaste tegenvaller in 2018 wordt betaald. Als gevolg van geohydrologische problematiek is tussentijdse ingebruikname van de nieuwe Sluis III en het kanaalpand voor klasse II scheepvaart benodigd.

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 15,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 15,5 miljoen. De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat op het project Zeetoegang IJmond uitgaven voor onder andere de conditionering van Middensluiseiland en de Wegomlegging Noordersluis eerder plaatsvinden dan geraamd (€ 10,1 miljoen). Daarnaast worden er ook op het project Lekkanaal 3e Kolk Beatrixsluis eerder uitgaven gedaan voor conditionering (€ 5,5 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 0,8 miljoen).

EZ: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 0,8 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties

 

(1)

(2)

 

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

1.318.102

1.519.081

– 35.733

– 103.191

1.380.157

Uitgaven

181.174

263.406

– 86.766

– 45.860

130.780

Waarvan juridisch verplicht

 

41%

   

100%

17.02 Betuweroute

942

7.095

– 4.000

– 2.172

923

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

40.745

46.713

– 40.982

– 5.410

321

17.03.01 Realisatie HSL-Zuid

40.745

46.713

– 40.982

– 5.410

321

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

6.866

15.085

– 6.089

– 447

8.549

17.07 ERTMS

44.463

81.274

– 37.992

– 22.000

21.282

17.08 Zuidasdok

88.158

113.239

2.297

– 15.831

99.705

17.09 Ontvangsten

22.661

37.839

– 3.030

645

35.454

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

 • HSL-Zuid (€ 87,1 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Daarnaast wordt € 16,6 miljoen aan verplichtingen doorgeschoven naar 2018 als gevolg van een onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid die nog niet is afgerond.

 • ERTMS (€ 15,0 miljoen): een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Hierdoor is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen verlagingen van in totaal € 5,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,7 miljoen) en overige mutaties (€ 1,7 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid nog niet is afgerond, waardoor de maatregelen doorschuiven naar de periode 2018–2020. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 22,0 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 24,2 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit de begroting Hoofdstuk XII in het kader van ERTMS (€ 2,2 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,2 miljoen. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: ERTMS

De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven voor ERTMS doen zich – met name op externe inhuur – vertragingen voor. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget (€ 2,2 miljoen) wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds zodat het budget voor ERTMS in stand blijft.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt door een actualisatie van de kasreeksen naar aanleiding van de gunning van het contract voor het project ZuidasDok. Hiermee zijn de kasreeksen in lijn gebracht met de aannemersplanning. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

84.239

57.900

8.361

– 63.451

2.810

Uitgaven

24.292

– 291.867

358.361

– 63.451

3.043

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

89%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

4.723

3

0

0

3

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

18.06 Externe veiligheid

4.568

6.705

35

– 3.700

3.040

18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

32.507

0

– 32.507

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

32.507

0

– 32.507

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

– 350.000

350.000

0

0

18.15.01 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

18.15.02 Kasschuif

– 60.000

– 350.000

350.000

0

0

18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

18.918

8.326

– 27.244

0

18.09 Ontvangsten

0

32.507

0

0

32.507

18.09.01 Ontvangsten

0

32.507

0

0

32.507

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

550.802

0

0

550.802

Verplichtingen

De lagere verplichtingen hangen samen met de hieronder omschreven mutaties.

18.06 Externe veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Het budget op artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II 2005–2006 30 373, nr. 2). Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder kwetsbare objecten worden aangekocht en gesaneerd dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,5 miljoen. Bij de Eerste suppletoire begroting 2017 is het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen) afgedragen aan IenM. Deze middelen worden niet meer in 2017 aangewend. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.16 Reservering Omgevingswet

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter (€ 4,5 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is de reservering opgenomen voor het programma Eenvoudig Beter. De lagere uitgaven in 2017 worden onder meer veroorzaakt doordat het wetgevingstraject vertraagt, waardoor voor het programma Eenvoudig Beter minder middelen worden overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 A, nr.1). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties

 

(1)

(2)

 

(4)

(5)= (2+3+4)

Ontvangsten

5.450.478

5.033.227

– 358.751

– 74.357

4.600.119

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.450.478

5.033.227

– 358.751

– 74.357

4.600.119

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Extrapolatie 2031

3.636

                           

3.636

Prijsbijstelling 2017

630

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Mutaties Miljoenennota 2018

 

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3.678

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

Beter Benutten: Connecting Mobility

135

135

                           

Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

183

183

                           

Sim Smart Mobility en Community

500

500

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

4.498

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 18.546

350

2.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

590.618

632.342

619.643

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

– 2.200

         

– 2.200

                 

Afspraken SLA BenO

0

 

48.665

– 3.959

– 52.030

89.555

– 11.638

– 23.548

– 27.708

– 13.361

– 10.904

– 4.647

– 3.475

6.525

6.525

 

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

– 1.004

   

– 370

– 370

– 264

                   

Bruggen A27

– 389.000

           

– 119.000

– 90.000

– 90.000

– 90.000

         

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14

– 1.564

         

– 626

– 938

               

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 50.284

   

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 23.864

   

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.836

DBFM SAA A6 Almere

– 39.828

     

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

Extrapolatie 2031

465.920

                           

465.920

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

2.787

– 56.593

6.691

33.620

88.319

– 177.560

– 21.282

– 22.350

– 22.737

2.612

34.691

43.934

43.934

43.934

 

Nalevingskosten SWUNG

56.127

14.065

13.919

13.919

13.919

305

                   

Omzetting payrollers

– 240

– 80

– 80

– 80

                       

Prijsbijstelling 2017

120.087

6.985

7.340

7.535

6.066

6.639

5.328

5.353

5.353

5.640

5.640

5.640

5.735

5.850

35.133

5.850

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

64.590

               

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

 

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

32.800

                     

8.200

8.200

8.200

8.200

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

– 334.000

         

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 30.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

23.757

13.251

18.032

– 7.818

175.531

– 233.719

– 206.437

– 181.727

– 156.716

– 128.910

– 573

18.137

28.251

65.534

470.947

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

614.375

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 10.317

10.317

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 10.317

10.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

604.058

655.910

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

128.742

– 1.488

– 11.229

– 4.565

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

760.278

814.141

1.078.951

1.195.979

1.342.145

1.561.952

1.543.032

1.400.106

1.228.153

898.620

653.755

473.046

217.210

217.210

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

2.200

         

2.200

                 

Afspraken SLA BenO

0

 

– 64.228

– 5.593

41.778

– 101.878

16.826

28.799

33.459

19.361

16.904

10.647

7.975

– 2.025

– 2.025

 

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

1.004

   

370

370

264

                   

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

– 104

– 104

                           

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

– 1.221

   

– 1.221

                       

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                         

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 8.509

   

– 15.490

   

6.981

                 

Bruggen A27

389.000

           

119.000

90.000

90.000

90.000

         

BZK: eID

0

 

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

12.048

– 1.524

Connecting Mobility

– 3.900

– 1.300

– 1.300

– 1.300

                       

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

73.042

                       

36.521

36.521

 

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14

1.564

         

626

938

               

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 246.195

– 121.974

– 23.842

– 8.117

– 3.510

             

– 88.752

     

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 207.477

– 126.519

– 9.963

– 47.346

– 9.117

             

– 14.532

     

DBFM SAA A6 Almere

– 232.119

– 35.541

– 62.165

– 86.037

– 5.435

– 42.941

                   

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 805

– 3.242

– 3.643

– 3.939

– 3.666

– 3.261

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

38.756

– 2.840

Eenvoudig Beter

0

37

2.463

– 2.500

                       

Extrapolatie 2031

36.521

                           

36.521

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                           

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

– 400

                           

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

28.944

39.391

– 34.682

– 41.561

– 1.259

109.477

39.045

– 21.432

23.045

– 22.620

– 175.804

– 102.246

– 102.233

261.935

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 983

– 4.257

312

363

338

297

7.747

943

158

323

180

– 5.421

     

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 69.617

3.450

   

17.011

49.156

                 

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

70.000

105.000

45.000

   

– 305.000

 

25.000

30.000

30.000

         

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 2.300

                     

– 2.300

     

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

5.000

                         

5.000

 

Nalevingskosten SWUNG

– 56.127

– 14.065

– 13.919

– 13.919

– 13.919

– 305

                   

OCW: Beter Benutten

500

500

                           

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 12.000

 

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

                   

Omzetting payrollers

– 1.170

– 390

– 390

– 390

                       

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 4.280

– 5.350

– 5.350

– 5.082

– 3.173

               

23.235

 

Prijsbijstelling 2017

142.830

11.050

13.999

14.155

17.140

16.355

21.479

16.333

22.319

5.286

36.460

21.023

17.765

17.243

– 95.497

7.720

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 22.249

64

173

 

– 6.400

 

11.532

 

26.086

   

277.607

 

– 231.311

– 100.000

 

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

0

– 1.063

– 1.481

– 1.553

– 2.317

– 3.184

– 3.184

             

12.782

 

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

         

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

695.000

                     

245.000

300.000

150.000

 

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

0

               

– 10.765

– 10.765

– 10.765

53.825

– 10.765

– 10.765

 

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

– 32.800

                     

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

 

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                   

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

– 7.136

 

– 1.699

– 1.699

– 1.699

– 2.039

                   

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 266.956

– 32.551

– 173.846

– 38.448

– 129.229

– 89.748

212.505

177.018

157.728

140.945

123.531

103.757

– 127

327.790

35.677

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

493.322

781.590

905.105

1.157.531

1.212.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

BCF: Beter Benutten

– 751

– 751

                           

BCF: SmartwayZ.NL

– 77

– 77

                           

Beter Benutten: Connecting Mobility

– 135

– 135

                           

Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

– 183

– 183

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

206

206

                           

GF: Beter Benutten

– 204

– 204

                           

HXII: Anders Benutten

25

25

                           

HXII: Beter Benutten

– 853

– 853

                           

HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20

– 8

– 8

                           

HXII: Verrekening interne dienstverlening

– 16

– 16

                           

PF: Beter Benutten

– 6.839

– 6.839

                           

PF: SmartwayZ.NL

– 364

– 364

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 18.497

18.497

                         

Sim Smart Mobility en Community

– 500

– 500

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 28.196

18.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

465.126

800.087

905.105

1.157.531

1.212.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

47.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

609.455

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

1.221

   

1.221

                       

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 7.140

 

– 7.140

                         

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

168.370

                       

84.299

84.071

 

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

201.035

7.942

9.739

31.116

20.065

15.735

12.342

12.173

12.014

11.852

11.691

11.532

11.375

11.283

11.158

11.018

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

226.362

13.256

26.195

58.527

20.154

9.069

8.939

8.811

8.715

8.611

8.501

8.393

22.819

8.214

8.126

8.032

DBFM SAA A6 Almere

265.839

7.013

9.105

8.782

41.888

58.092

14.941

14.734

14.530

14.372

14.193

14.004

13.817

13.634

13.455

13.279

Extrapolatie 2031

294.234

                           

294.234

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 25.783

27.765

18.493

– 8.049

– 34.452

45.753

– 23.325

25.829

1.053

20.861

141.113

58.312

58.299

– 305.869

 

Prijsbijstelling 2017

65.982

7.038

6.605

5.178

5.238

4.665

4.311

3.734

3.666

3.698

3.841

3.369

3.242

4.041

– 155

7.511

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 308.998

 

– 173

 

6.400

 

– 11.532

 

– 26.086

   

– 277.607

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.466

72.096

123.317

85.696

53.109

74.754

16.127

38.668

39.586

59.087

– 99.196

109.565

179.770

– 189.214

334.074

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

618.921

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.108

1.108

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

3.041

– 3.041

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

4.149

– 3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

623.070

577.989

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 1.497

– 516

– 568

– 509

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

547.384

531.112

526.635

527.144

517.520

505.208

511.490

503.588

505.048

505.482

504.003

510.809

510.809

510.809

0

ABP pensioenpremie

35.958

2.414

2.409

2.402

2.405

2.390

2.382

2.393

2.393

2.397

2.398

2.391

2.396

2.396

2.396

2.396

Afspraken SLA BenO

0

 

15.563

9.552

10.252

12.323

– 5.188

– 5.251

– 5.751

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 4.500

– 4.500

– 4.500

 

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                           

Connecting Mobility

3.900

1.300

1.300

1.300

                       

Extrapolatie 2031

506.309

                           

506.309

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

634

634

634

634

549

141

– 84

– 926

– 1.361

– 855

         

Loonbijstelling 2017

77.452

4.274

5.516

5.429

5.429

5.290

5.124

5.151

5.144

5.154

5.156

5.141

5.161

5.161

5.161

5.161

KNMI offerte 2017

– 216

– 40

– 20

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

Omzetting payrollers

1.410

470

470

470

                       

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Prijsbijstelling 2017

40.443

2.398

2.975

2.876

2.886

2.879

2.630

2.636

2.640

2.645

2.644

2.642

2.648

2.648

2.648

2.648

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

13.200

1.481

1.481

1.553

2.317

3.184

3.184

                 

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                         

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

7.136

 

1.699

1.699

1.699

2.039

                   

Mutaties Miljoenennota 2018

 

13.901

32.977

25.853

25.560

28.592

8.211

4.783

3.438

2.773

3.281

4.112

5.643

5.643

5.643

516.452

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

561.285

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

BZK: De Bouwagenda

– 160

– 160

                           

BZK: Strategisch Leveranciersmanagement

49

49

                           

HXII: Arbeidsbeperkten

1.816

1.816

                           

HXII: Implementatie BRO RWS

300

300

                           

HXII: Programma Aanpak Stikstof

– 130

– 130

                           

HXII: Talentvolle vluchtelingen

100

100

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

1.975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

563.260

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.954

305.961

293.827

0

Calamiteiten opstelplaats

– 1.200

                     

– 1.200

     

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

88.752

                     

88.752

     

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

                     

400

     

Meerjarenprogramma Geluidsanering

2.300

                     

2.300

     

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

– 30.000

                         

– 30.000

 

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

– 5.000

                         

– 5.000

 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

331.311

                       

231.311

100.000

 

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

– 12.782

                         

– 12.782

 

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

– 695.000

                     

– 245.000

– 300.000

– 150.000

 

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

– 64.590

                     

– 64.590

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 219.338

– 68.689

– 97.782

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN

2.511.373

2.490.167

2.561.183

2.639.353

2.675.001

3.214.329

3.205.816

3.030.587

2.862.468

2.498.557

2.341.418

2.386.268

1.987.439

1.975.305

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN

2.291.583

2.575.982

2.554.581

2.704.385

2.803.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HWN

2.260.012

2.601.755

2.554.581

2.704.385

2.803.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

13.019

4.547

0

0

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

139.264

85.947

79.498

105.493

95.748

143.635

58.982

77.360

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 15.649

 

– 7.140

– 15.490

   

6.981

                 

Extrapolatie 2031

38.534

                           

38.534

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

6.582

11.197

– 8.864

– 15.356

53.157

– 22.189

– 5.646

– 18.879

 

– 2

         

Prijsbijstelling 2017

7.168

279

398

199

364

9

1.113

9

597

 

1

       

4.199

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

64

64

                           

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

         

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Mutaties Miljoenennota 2018

 

6.925

4.455

– 24.155

– 14.992

53.166

– 10.095

– 1.637

– 14.282

4.000

3.999

4.000

4.000

4.000

4.000

46.733

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

146.189

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.314

1.314

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 6.736

6.736

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 5.422

6.736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

140.767

97.138

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

30.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.276.615

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                           

Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten

2.250

         

2.250

                 

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

299.608

                       

149.793

149.815

 

Extrapolatie 2031

1.366.926

                           

1.366.926

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

21.598

– 3.956

– 2.956

23.148

31.548

– 22.356

– 20.000

4.000

– 31.026

 

– 63.000

63.000

     

Overdracht Hoekse Lijn

– 18.679

– 18.679

                           

Prijsbijstelling 2017

214.585

14.325

14.108

13.709

13.952

13.980

13.881

13.914

13.695

14.140

14.129

14.204

14.277

15.275

15.276

15.720

Programma aanpak suïcide

– 4.235

 

– 1.400

– 1.400

– 1.435

                     

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

291

291

                           

Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging

542.000

7.260

9.680

37.110

44.370

44.370

73.910

73.910

73.920

44.330

44.330

44.330

44.480

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

26.583

18.432

46.463

80.035

89.898

67.685

67.824

91.615

27.444

58.459

– 4.466

121.757

165.068

165.091

1.382.646

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.303.198

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Bijdragen derden Spoorwegen

– 1.375

– 1.375

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

70.103

– 70.103

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

68.728

– 70.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.371.926

1.175.155

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

187.567

– 2.118

– 513

– 659

– 710

– 626

– 250

– 250

– 250

0

0

0

0

3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

923.072

672.465

675.732

705.116

768.870

480.748

339.426

304.198

469.662

262.030

237.502

83.743

229.463

294.125

0

Aanvullend budget programma NABO

25.000

 

5.000

5.000

7.500

7.500

                   

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                           

ATB Vv

68.000

1.000

11.000

10.000

10.000

15.000

15.000

6.000

               

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                         

Bodemsanering station Groningen

4.200

     

4.200

                     

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                           

Bureau Sanering Verkeerslawaai

2.100

             

2.100

             

BZK: eID

0

 

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

7.764

 

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 594

– 2.393

– 2.690

– 2.908

– 2.707

– 2.408

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

26.517

 

Dekking budgetspanning PHS

84.000

                       

70.000

14.000

 

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

40.000

                         

40.000

 

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                           

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 250.000

60.000

190.000

                       

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 80.000

   

80.000

                     

Intercity Dordrecht Breda

0

380

                       

– 380

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

2

80.208

– 20.317

– 67.170

– 74.384

– 92.010

– 45.471

72.168

49.328

54.717

2.893

– 29.120

251.232

– 81.043

– 101.029

 

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 40.991

83.337

– 16.610

– 20.947

– 1.323

– 1.239

– 2.227

               

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

55.412

46.014

8.241

– 49.284

– 57.065

– 17.464

32.076

– 28.238

76.430

3.567

64.439

– 62.563

– 37.188

– 34.377

 

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

 

– 80.000

– 165.000

– 60.000

50.000

255.000

                 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

2.000

         

2.000

                 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 41.400

               

– 41.400

           

Multimodale Knoop Schiphol

250.000

             

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

     

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 3.160

– 3.950

– 3.950

– 3.753

– 2.342

               

17.155

 

Prijsbijstelling 2017

74.151

5.107

6.252

7.419

6.005

8.972

9.899

13.223

11.437

30.686

– 348

12.579

14.560

14.128

– 65.768

 

Programma aanpak suïcide

14.235

2.500

3.900

3.900

3.935

                     

Risicoreservering naar BOV

0

22.070

19.650

8.970

710

25.710

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.110

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 93.841

– 34.640

– 23.797

– 17.288

– 12.066

   

– 6.050

               

SpoDo regeling

– 29.193

– 20.555

– 8.638

                         

Spooraansluiting VDL Nedcar

5.000

                         

5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 272.012

93.808

– 39.825

– 111.639

– 48.912

203.670

101.712

71.149

156.955

42.634

84.420

239.641

– 36.581

– 91.118

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

651.060

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 97

– 97

                           

Bijdragen derden Spoorwegen

2.249

2.249

                           

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

1.724

1.724

                           

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

2.700

2.700

                           

PF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 1.216

– 1.216

                           

PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

– 21.150

– 21.150

                           

PF: Vleuten-Geldermalsen

– 4.215

– 4.215

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 22.733

22.733

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 42.738

22.733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

608.322

789.006

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

34.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 181.904

                       

– 90.952

– 90.952

 

Extrapolatie 2031

38.590

                           

38.590

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

230

230

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 18.000

10.500

7.500

                       

Rentemeevaller Infraspeed

– 60.000

 

– 7.750

– 22.000

– 12.500

– 9.000

– 8.750

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 17.770

2.750

– 14.500

– 12.500

– 9.000

– 8.750

0

0

0

0

0

0

– 90.952

– 90.952

38.590

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

175.788

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 13.465

13.465

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 13.465

13.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.323

175.723

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Extrapolatie 2031

16.597

                           

16.597

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.345

– 4.045

– 45

– 1.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

43.926

59.537

51.184

52.147

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

308.977

0

Aanvullend budget programma NABO

– 25.000

 

– 5.000

– 5.000

– 7.500

– 7.500

                   

ATB Vv

– 68.000

– 1.000

– 11.000

– 10.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 6.000

               

Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten

– 2.250

         

– 2.250

                 

Bodemsanering station Groningen

– 4.200

     

– 4.200

                     

Bureau Sanering Verkeerslawaai

– 2.100

             

– 2.100

             

Dekking budgetspanning PHS

– 84.000

                       

– 70.000

– 14.000

 

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

– 40.000

                         

– 40.000

 

Extrapolatie 2031

200.224

                           

200.224

Intercity Dordrecht Breda

380

                         

380

 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 65.450

– 51.270

– 11.497

27.424

26.805

41.108

– 12.076

24.238

– 45.404

– 3.567

– 1.439

– 437

37.188

34.377

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

– 2.000

         

– 2.000

                 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

41.400

               

41.400

           

NSP Arnhem

– 424

– 424

                           

Ontvangst SBNS

600

600

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                           

Prijsbijstelling 2017

5.386

 

78

105

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Programma aanpak suïcide

– 10.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                     

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                         

Rentemeevaller Infraspeed

60.000

 

7.750

22.000

12.500

9.000

8.750

                 

Risicoreservering naar BOV

– 542.000

– 29.330

– 29.330

– 46.080

– 45.080

– 70.080

– 62.910

– 62.910

– 62.920

– 33.330

– 33.330

– 33.330

– 33.370

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

93.841

34.640

23.797

17.288

12.066

   

6.050

               

SpoDo regeling

29.193

20.555

8.638

                         

Spooraansluiting VDL Nedcar

– 5.000

                         

– 5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 43.926

– 59.537

– 35.684

– 16.985

– 56.451

– 31.958

– 74.579

– 40.413

– 36.458

– 36.459

– 34.331

– 33.369

– 32.374

– 23.805

200.662

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

HXII: Subsidieregeling GSM-R

12.327

12.327

                           

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

– 2.700

– 2.700

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 17.418

17.418

                         

Vaststelling bijdrage IJ-tram

7.791

7.791

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

17.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

17.418

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.453.768

2.134.933

2.097.701

2.156.120

2.256.480

1.955.179

1.817.563

1.734.359

1.947.245

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen

2.146.643

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.159.168

2.173.899

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

63.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

249.039

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                           

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                           

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                         

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                           

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

2.496

                       

1.237

1.259

 

Extrapolatie 2031

201.505

                           

201.505

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 6.440

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

                 

Ontvangst SBNS

600

600

                           

Prijsbijstelling 2017

5.744

 

257

284

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.343

– 58

1.572

1.593

1.612

1.632

357

369

876

438

438

438

1.675

1.697

201.943

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

245.696

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Bijdragen derden Spoorwegen

875

875

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 8.170

8.170

                         

Vaststelling bijdrage IJ-tram

7.791

7.791

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

496

8.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

246