Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733990 nr. 60

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

33 992 (R2034) Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 20 december 2016

Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992 (R2034) (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 15 en Handelingen II 2015/16, nr. 36, item 10) zijn diverse moties aangenomen. Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken, voor zover de moties nog niet zijn afgedaan bij brief van 28 juni 2016, Kamerstukken 33 990 en 33 992 (R2034), nr. 59. Uw Kamer ontvangt separaat, gelijktijdig met deze brief, een brief waarin ik toelicht op welke wijze uitwerking is gegeven aan de motie Volp (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 95) inzake het besluit toegankelijkheid. Het gewijzigde ontwerpbesluit treft u bij die brief aan.

Motie van de leden Bergkamp en Van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden waarin wordt verzocht de publiekscampagne op te zetten in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en in de campagne aandacht te besteden aan het belang van assistentiehonden (Kamerstukken 33 990 en 33 992 (R2034), nr. 50).

In de deelcampagne over het VN-verdrag van de campagne «Zet een streep door discriminatie» zal het belang van assistentiehonden aan bod komen. Bij de ontwikkeling van de campagnemiddelen zijn ook ervaringsdeskundigen betrokken, die gebruik maken van assistentiehonden. Genoemde deelcampagne wordt naar verwachting begin 2017 gelanceerd onder de titel «Meedoen met een handicap».

Motie van het lid Bergkamp over doorbreken van het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking waarin wordt verzocht deze inspanning te leveren en daartoe in overleg met organisaties als Rutgers WPF, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de GGD’en en Ieder(in) te komen tot een plan van aanpak dat erop gericht is om de terughoudendheid weg te nemen en het taboe te doorbreken (Kamerstukken 33 990 en 33 992 (R2034), nr. 51).

In het actieplan voor de implementatie van het VN-verdrag waaraan op dit moment nog wordt gewerkt, zal uitvoering worden gegeven aan deze motie. Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben een veel grotere kans op problemen met seksualiteit of seksuele gezondheid dan de algemene bevolking.

Er is onder andere sprake van kwetsbaarheid in de zin van grensoverschrijdend gedrag en ten aanzien van de gezondheid in relatie tot seksualiteit. Seksuele gezondheid is overigens een breed begrip en omvat aspecten van reproductieve gezondheid, het vrij zijn en blijven van seksueel overdraagbare ziekten, seksuele disfuncties en blijvende gevolgen van geweld of genitale mutilatie, maar ook het hebben van de mogelijkheid om plezierige en seksuele ervaringen op te doen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Een aantal organisaties is actief op dit onderwerp. Zo heeft de VGN een voorlichtings- en trainingsprogramma en is de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS), werkgroep Revalidatieseksuologie actief op het vergroten van de aandacht en openheid voor de seksualiteitsvragen van mensen met een chronische ziekte of beperking. De kwartiermaker verkent samen met Rutgers, de NVVS-werkgroep Revalidatie Seksuologie en Disability Studies in Nederland, de mogelijkheid tot een inspanningsverplichting om de bespreekbaarheid te vergroten en de drempel tot seksuologen te verlagen. Het thema seksualiteit wordt ook meegenomen in de inventarisatie en ontwikkeling van bewustwordingsactiviteiten in het kader van het VN-verdrag.

Motie van lid Van Gerven inzake het spoedig ondertekenen van het facultatief protocol (Kamerstukken 33 990, en 33 992 (R2034), nr. 38).

Over de uitvoering van deze motie wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Het hiertoe benodigde overleg is nog niet afgerond.

Motie van lid Van Dijk, waarin wordt verzocht om te stimuleren dat overheidsinformatie toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een beperking (Kamerstukken 33 990 en 33 992 (R2034), nr. 40).

De regering heeft de toepassing van de standaard Webrichtlijnen voor de toegankelijkheid van Websites als Open standaard verplicht gesteld voor de overheid. De richtlijnen voor toegankelijkheid bepalen hoe websites beter toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een beperking. Deze richtlijnen maken websites ook beter bruikbaar voor ouderen met verminderde functionele mogelijkheden en verbeteren vaak de gebruiksvriendelijkheid voor gebruikers in het algemeen.

Om de toepassing van de standaard te bevorderen, bereidt de Minister van BZK wettelijke maatregelen voor. De voorgenomen wettelijke regeling van de verplichte toegankelijkheid van overheidswebsites, zal meegenomen worden in de eerste tranche van het voorstel van wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI) die in december dit jaar in consultatie gaat. Vooruitlopend op de adoptie van een Europese standaard voor mobiele applicaties (apps), heeft de Minister van BZK bij het Forum Standaardisatie verzocht om aan te geven welke standaarden of richtlijnen nu al gehanteerd kunnen worden voor deze niet webgebaseerde apps en hoe het gebruik daarvan bevorderd kan worden. Met het verplicht stellen van de standaard voor toegankelijke overheidswebsites en mobiele applicaties wordt ook invulling gegeven aan de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn voor toegankelijke overheidswebsites (EN 301 549).

Motie van de leden Van Dijk en Voortman over het opnemen van concrete doelstellingen en tijdpad in het plan van aanpak (Kamerstukken 33 990 en 33 992 (R2034), nr. 39).

De kwartiermaker voor de implementatie van het VN-verdrag bereidt momenteel een actieplan voor in overleg met partijen in het veld. Hierin wordt verdere uitwerking en concretisering van het plan van aanpak gerealiseerd. Dit plan zal naar verwachting begin 2017 aan uw Kamer worden toegezonden.

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over de positie van mensen met een handicap in Caribisch Nederland, waarin wordt verzocht om, op basis van de uitkomsten van de inventarisatie een plan van aanpak op te stellen voor Caribisch Nederland om de positie van mensen met een beperking te verbeteren (Kamerstukken 33 990 en 33 992 (R2034), nr. 42).

Bijgevoegd treft u de rapportage aan van het onderzoek VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland. De kabinetsreactie naar aanleiding van dit onderzoek, met de voorziene aanpak, vergt brede afstemming en zal u begin volgend jaar worden toegezonden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn