Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033576 nr. 190

33 576 Natuurbeleid

26 407 Biodiversiteit

Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2020

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020–2030 aan. We zijn verheugd uw Kamer een integraal plan aan te bieden voor land en water in de Cariben. Een goede milieukwaliteit is noodzakelijk voor een gezonde natuur, in het bijzonder voor koraal. Het Natuur- en milieubeleidsplan is tot stand gekomen met veel betrokkenheid van de eilanden en houdt rekening met de lokale wensen en omstandigheden.

Zoals ik uw Kamer in 2019 heb gemeld, is de staat van instandhouding van de natuur in Caribisch Nederland niet goed (Kamerstuk 30 825, nr. 218). Ook geeft de rapportage van de laatste Convention on Biological Diversity (CBD) (Kamerstuk 26 407, nr. 128) aan dat de mondiaal afgesproken biodiversiteitsdoelstellingen in het bijzonder in de Cariben niet gehaald worden. Met name het koraal staat onder grote druk. Uw Kamer heeft daarom verzocht een koraalherstelplan op te stellen (Kamerstuk 33 576, nr. 147). Zoals toegezegd maakt het koraalherstelplan integraal onderdeel uit van het Natuur- en milieubeleidsplan.

Het doel van het plan is om de rijke natuur van Caribisch Nederland te behouden, te beschermen en op duurzame wijze te benutten. Een gezonde natuur draagt bij aan de economische ontwikkeling van de eilanden. Goed ruimtelijk beleid is daarbij essentieel. Het Natuur- en milieubeleidsplan is het startpunt voor het opstellen van uitvoeringsagenda’s per eiland en biedt de strategie en het kader aan waarmee ieder eiland, samen met het Rijk, de komende jaren aan de slag kan. Voor de uitvoering van het totale Natuurbeleidsplan heeft het kabinet € 7,2 miljoen extra middelen vrijgemaakt voor de periode 2020 tot en met 2024.

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft ook vragen gesteld over de ondersteuning van Nationale Parken in Caribisch Nederland. Dit maakt ook een onderdeel uit van het Natuur- en milieubeleidsplan. Voor de Nationale Parken in Caribisch Nederland is er de komende vijf jaar jaarlijks € 0,1 miljoen gealloceerd voor de verbetering van de kwaliteit.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten