Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933576 nr. 147

33 576 Natuurbeleid

Nr. 147 MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN BROMET

Voorgesteld 7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onder(water)natuur de economische motor van het Caribisch deel van Nederland is;

overwegende dat tal van factoren, zoals het ontbreken van riolering, loslopend vee en erosie, daar leiden tot aantasting van het koraal;

overwegende dat het Ministerie van LNV de eindverantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering en implementatie van een zevental internationale natuurbeschermingsverdragen voor de eilanden;

overwegende dat Wageningen Marine Research recentelijk heeft geconcludeerd dat de staat van de natuur matig tot zeer ongunstig is en dat de huidige aanpak van de bedreigingen niet voortvarend genoeg is;

overwegende dat het Ministerie van LNV al eind 2017 een natuurbeleidsplan had moeten opstellen en dat het Ministerie van l&W tot nu toe geen milieubeleidsplan heeft opgesteld;

verzoekt de regering, om uiterlijk najaar 2019 te komen met een integraal reddingsplan voor het koraal in het Caribisch deel van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Bromet