30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2019

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij per brief d.d. 24 januari 2019 om een reactie gevraagd op het onlangs door Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) voor de BES-eilanden ingediende verzoek met betrekking tot een solide natuurbeleidsplan voor de drie eilanden. Hierbij doe ik u mijn reactie, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), toekomen.

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is een belangrijke prioriteit het verbeteren van het economisch perspectief. Het kabinet ondersteunt daarbij en investeert onder meer in infrastructuur en landbouw. Daarnaast worden diverse stappen gezet om de sociaaleconomische levensomstandigheden voor de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

Het kabinet is zich bewust dat de natuurlijke omgeving een basis vormt voor welzijn, ondernemerschap en de werkgelegenheid op de eilanden. Tijdens mijn werkbezoeken in de regio is die boodschap door zowel natuurbeheerders als ondernemers afgegeven. De Minister van LNV onderschrijft met mij het belang van een natuurbeleidsplan.

De Minister van LNV heeft toegezegd uw Kamer in 2019 te informeren over een nieuw natuurbeleidsplan. In dat kader is door de Minister van LNV ook een rapport opgesteld over de staat van instandhouding van de natuur, dat ik u hierbij doe toekomen1. Dit rapport zal een belangrijke bouwsteen zijn om te komen tot een integraal natuurbeleidsplan voor de eilanden voor de periode 2020–2025. Belangrijk aandachtspunt in het plan zal de bescherming van het koraal zijn, mede vanwege het belang voor de lokale economie en natuurbeheer. Met de verzending van dit rapport wordt ook voldaan aan de toezegging uit het AO Natuur van 12 februari jl. om uw Kamer binnenkort te informeren over het onderzoek naar de staat van instandhouding van het koraal in Caribisch Nederland.

In overleg en in nauw contact met de openbare lichamen zullen de Minister van LNV en ikzelf het belang van natuur en alles wat dit Caribisch Nederland brengt, blijven behartigen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven