33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

I/ Nr. 37 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 8 december 2016.

De wens dat over de structuurvisie overleg gewenst wordt kan door of namens één van de Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 2 februari 2017.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2016

Hierbij bied ik u op grond van artikel 2.3 Wet ruimtelijke ordening, mede namens de Minister van Economische Zaken, de vastgestelde Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna: de Rijksstructuurvisie) aan2. De Rijksstructuurvisie geldt tevens als partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016–2021. U ontvangt deze conform eerdere afspraken gemaakt in de routekaart (Kamerstuk 33 561, nr. A/11) en bevestigd in het Nationaal Waterplan 2016–2021 (Kamerstuk 31 710, nr. 45).

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld. Daarmee zijn de aanvullende windenergiegebieden tussen 10 en 12 nautische mijl voor de Hollandse Kust aangewezen. De Rijksstructuurvisie gaat vergezeld van een milieueffectrapport (planMER) inclusief de aanvulling daarop en de Passende Beoordeling; deze zijn bijgevoegd. Ook wordt aangegeven hoe is omgegaan met de zienswijzen op de Ontwerp-Rijksstructuurvisie in het Reactiedocument.

De Rijksstructuurvisie is de uitwerking en nadere invulling van een breed georiënteerd proces waarbij in overleg met betrokkenen op diverse voorafgaande momenten keuzes en afspraken zijn gemaakt. Daar hebben mijn ambtsgenoot van Economische Zaken en ik uw Kamer nauw bij betrokken. Tenslotte zijn de bestuurders op verschillende momenten geconsulteerd, laatstelijk nog op 15 november 2016. Op 17 november heb ik met uw Kamer gesproken over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie (Kamerstuk 33 561, nr. 36).

Twee gebieden voor de Hollandse Kust zijn, middels een formele procedure tot (partiële) herziening van het Nationaal Waterplan 2016–2021, nader onderzocht. Besloten is om een strook tussen de 10 en 12 nautische mijl toe te voegen in aansluiting op de reeds aangewezen windenergiegebieden buiten de 12-mijlszone. Op 1 juli 2016 en op 18 augustus 2016 heeft uw Kamer de Ontwerp-Rijksstructuurvisie ontvangen (Kamerstuk 33 561, nrs. 30 en 32).

Advies Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: de Commissie) heeft advies uitgebracht op het planMER en de Passende Beoordeling behorende bij deze Rijksstructuurvisie. De Commissie is van oordeel dat met de aanvulling op het planMER alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de termijntekst.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven