33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 32 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, de aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016–2021 (hierna: Ontwerp-Rijksstructuurvisie), aan2.

Op 1 juli 2016 (Kamerstuk 33 561, nr. 30) heeft het kabinet het besluit omtrent de ontwerp-rijksstructuurvisie genomen. Hierbij is aangegeven dat vanwege de zomervakantie de ter inzage periode zal lopen van 19 augustus tot en met 29 september 2016.

Op 14 juli 2016 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: Commissie mer) haar voorlopig advies uitgebracht op de ontwerp RSV. De aard van de opmerkingen en de start van de inspraakperiode op 19 augustus a.s. gaven de gelegenheid, om in de periode tot de ter inzage legging, een aanvulling te maken op de PlanMER en een herziening van de Passende Beoordeling.

Normaal gesproken start de zienswijzenprocedure kort na het besluit van het Kabinet en kunnen dergelijke wijzigingen pas bij het definitieve besluit worden gepubliceerd. Er is dan echter geen mogelijkheid meer om via een formele zienswijzenprocedure hierop in te spreken. Het later starten van de inspraakperiode gaf echter de mogelijkheid om de aanbevelingen mee te nemen. Het kabinet hecht waarde aan een zorgvuldige besluitvorming en het nu ter inzage legging van het totaalpakket inclusief de bijgevoegde stukken en de mogelijkheid ook een zienswijze in te dienen op de aanvullende stukken draagt hieraan bij.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

I.v.m. abusievelijke vermelding van een termijntekst.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven