Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232450 nr. 11

32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 februari 2012

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

1

In deel A, artikel I (Algemene wet bestuursrecht), wordt onderdeel CCCCC (bijlagen) gewijzigd als volgt:

Bijlage 1 (Regeling rechtstreeks beroep) wordt gewijzigd als volgt:

1. De zinsnede met betrekking tot de Vreemdelingenwet 2000 komt te luiden:

Vreemdelingenwet 2000:

a. de artikelen 54, tweede lid, 56 en 59

b. een aanwijzing als bedoeld in de artikelen 55, eerste lid, 57 of 58

c. een kennisgeving als bedoeld in artikel 62a, eerste lid

d. de afdelingen 3 en 5 van hoofdstuk 7

2. De zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht komt te luiden:

Wet op het financieel toezicht:

a. hoofdstuk 5.1 en de artikelen 5:77, eerste lid, en 5:81, derde lid

b. een besluit terzake van het ingevolge artikel 5:76, tweede lid, of 5:80b, vijfde lid, bepaalde, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80

Bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1 (Geen beroep) komt de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht te luiden:

Wet op het financieel toezicht:

a. de artikelen 1:30, 1:33, 1:34, 3:159h, eerste lid, en 3:159u

b. de artikelen 6:1 en 6:2, voor zover het betreft een weigering om een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit

2. In artikel 2 (Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) wordt aan de zinsnede met betrekking tot de Wet milieubeheer een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. artikel 15.50

3. Artikel 4 (Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven) wordt gewijzigd als volgt:

a. Aan het slot van de eerste volzin wordt een punt geplaatst.

b. De zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht komt te luiden:

Wet op het financieel toezicht:

a. hoofdstuk 5.1 en de artikelen 5:77, eerste lid, en 5:81, derde lid

b. een besluit terzake van het ingevolge artikel 5:76, tweede lid, of 5:80b, vijfde lid, bepaalde, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80

4. Artikel 7 (Beroep bij de rechtbank te Rotterdam) wordt gewijzigd als volgt:

a. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

Bankwet 1998: artikel 6a

b. De zinsnede met betrekking tot de Pensioenwet komt te luiden:

Pensioenwet

c. De zinsnede met betrekking tot de Wet inzake de geldtransactiekantoren komt te luiden:

Wet inzake de geldtransactiekantoren, voor zover die wet nog van toepassing is op grond van artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2012

d. De zinsnede met betrekking tot de Wet op de kansspelen vervalt.

e. De zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht komt te luiden:

Wet op het financieel toezicht, met uitzondering van:

a. hoofdstuk 5.1 en de artikelen 5:77, eerste lid, en 5:81, derde lid

b. een besluit terzake van het ingevolge artikel 5:76, tweede lid, of 5:80b, vijfde lid, bepaalde, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80

f. De zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht accountantsorganisaties komt te luiden:

Wet toezicht accountantsorganisaties

g. De zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht financiële verslaggeving komt te luiden:

Wet toezicht financiële verslaggeving

h. De zinsnede met betrekking tot de Wet verplichte beroepspensioenregeling komt te luiden:

Wet verplichte beroepspensioenregeling

5. In artikel 9 (Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, met schorsende werking) wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet milieubeheer: artikel 15.50

6. Artikel 11 (Hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven) wordt gewijzigd als volgt:

a. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

Bankwet 1998: artikel 6a

b. De zinsnede met betrekking tot de Pensioenwet komt te luiden:

Pensioenwet

c. De zinsnede met betrekking tot de Wet inzake de geldtransactiekantoren komt te luiden:

Wet inzake de geldtransactiekantoren, voor zover die wet nog van toepassing is op grond van artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2012

d. De zinsnede met betrekking tot de Wet op de kansspelen vervalt.

e. De zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht komt te luiden:

Wet op het financieel toezicht, met uitzondering van:

a. hoofdstuk 5.1 en de artikelen 5:77, eerste lid, en 5:81, derde lid

b. een besluit terzake van het ingevolge artikel 5:76, tweede lid, of 5:80b, vijfde lid, bepaalde, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80

f. De zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht accountantsorganisaties komt te luiden:

Wet toezicht accountantsorganisaties

g. De zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht financiële verslaggeving komt te luiden:

Wet toezicht financiële verslaggeving

h. De zinsnede met betrekking tot de Wet verplichte beroepspensioenregeling komt te luiden:

Wet verplichte beroepspensioenregeling

2

Deel B (Wijziging van andere wetten) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel XLVI (Wet inzake de geldtransactiekantoren) vervalt.

B

Artikel XLIX komt te luiden:

ARTIKEL XLIX

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1:3a komt te luiden:

Artikel 1:3a

Op het toezicht op de naleving en de handhaving van de artikelen 7, 8, 17, 24, 27, 29, 36 en 37 van de uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten zijn van overeenkomstige toepassing:

a. dit hoofdstuk en de hoofdstukken 1.3, 1.4 en 1.5;

b. het in de bijlagen 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de Wet op het financieel toezicht bepaalde.

2. Artikel 1:45 en afdeling 1.6.3 vervallen.

C

Artikel LXVII (Wet op de kansspelen) vervalt.

D

In artikel CLIX (Wet milieubeheer), onderdeel F (artikel 20.4), wordt «waarop hoofdstuk 18 van toepassing is» vervangen door: waarop hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is.

3

Deel Ba (Samenloop met andere wetswijzigingen) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel VI (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) wordt «eerder in werking treedt dan» vervangen door: eerder in werking is getreden of treedt dan.

B

In artikel VIII (Warmtewet), onder c, wordt de komma na «Warmtewet» vervangen door een dubbele punt.

C

Na artikel XV worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVI (WET OP HET ACCOUNTANTSBEROEP, 33 025)

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 september 2011 ingediende voorstel van wet, houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep, 33 025) tot wet is of wordt verheven en:

a. artikel 57 van die wet op dezelfde datum in werking treedt als, of eerder in werking treedt dan deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

1. In deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, bijlage 2, artikel 4, vervallen de zinsneden met betrekking tot de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet op de registeraccountants en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet op het accountantsberoep

2. Deel B, artikel XLV, komt te luiden:

ARTIKEL XLV

Paragraaf 8.2 van de Wet op het accountantsberoep vervalt.

3. Deel B, artikel XLVII, vervalt.

b. artikel 57 van die wet later in werking treedt dan deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. Paragraaf 8.2 vervalt.

2. Na artikel 58 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 58a

In artikel 4 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht vervallen de zinsneden met betrekking tot de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet op de registeraccountants en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet op het accountantsberoep

ARTIKEL XVII (WET BEKOSTIGING FINANCIEEL TOEZICHT, 33 057)

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 oktober 2011 ingediende voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht, 33 057) tot wet is of wordt verheven en:

a. die wet op dezelfde datum in werking treedt als, of eerder in werking treedt dan deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van deze wet, wordt deze wet gewijzigd als volgt:

1. Deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, bijlage 2, wordt gewijzigd als volgt:

1°. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

a. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

Wet bekostiging financieel toezicht: de artikelen 2, 5, 6 en 13, derde lid

b. In de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht vervalt: 1:30, 1:33, 1:34,.

c. De zinsneden met betrekking tot de Pensioenwet, de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vervallen.

2°. In de artikelen 7 en 11 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet bekostiging financieel toezicht

2. Deel B wordt gewijzigd als volgt:

1°. Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIIA

De artikelen 28 en 29, tweede lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht vervallen.

2°. Artikel XLIX, tweede lid, komt te luiden:

2. Afdeling 1.6.3 vervalt.

b. die wet later in werking treedt dan deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. De artikelen 28 en 29, tweede lid, vervallen.

2. Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

a. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

Wet bekostiging financieel toezicht: de artikelen 2, 5, 6 en 13, derde lid

b. In de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht, onderdeel a, vervalt: 1:30, 1:33, 1:34,.

c. De zinsneden met betrekking tot de Pensioenwet, de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vervallen.

2. In de artikelen 7 en 11 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet bekostiging financieel toezicht

ARTIKEL XVIII (WET BIJZONDERE MAATREGELEN FINANCIËLE ONDERNEMINGEN, 33 059)

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 oktober 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere bevoegdheden in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen, 33 059) tot wet is of wordt verheven en:

a. artikel I, onderdeel AB, van die wet op dezelfde datum in werking treedt als, of eerder in werking treedt dan deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van deze wet, wordt deze wet gewijzigd als volgt:

1. Deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, bijlage 2, wordt gewijzigd als volgt:

1°. In artikel 4 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet op het financieel toezicht: de artikelen 6:1 en 6:2

2°. In de artikelen 7 en 11 wordt aan de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. de artikelen 6:1 en 6:2

2. Aan deel B, artikel XLIX, worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

3. In artikel 6:1, vierde lid, wordt «onverminderd artikel 6:6» vervangen door: onverminderd het in artikel 2 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de Wet op het financieel toezicht bepaalde.

4. Artikel 6:6 komt te luiden:

Artikel 6:6

1. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tien dagen.

2. In afwijking van artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn binnen welke de bijschrijving of storting van het verschuldigde griffierecht dient plaats te vinden, twee weken. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een kortere termijn stellen.

5. Artikel 6:7 wordt gewijzigd als volgt:

1°. Het eerste lid komt te luiden:

1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt de zaak met toepassing van afdeling 8.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Afdeling 8.2.4 van die wet blijft buiten toepassing.

2°. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot tweede tot en met vierde lid.

b. artikel I, onderdeel AB, van die wet later in werking treedt dan deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. Artikel I, onderdeel AB, wordt als volgt gewijzigd:

1°. In artikel 6:1, vierde lid, wordt «onverminderd artikel 6:6» vervangen door: onverminderd het in artikel 2 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de Wet op het financieel toezicht bepaalde.

2°. Artikel 6:6 komt te luiden:

Artikel 6:6

1. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tien dagen.

2. In afwijking van artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn binnen welke de bijschrijving of storting van het verschuldigde griffierecht dient plaats te vinden, twee weken. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een kortere termijn stellen.

3°. Artikel 6:7 wordt gewijzigd als volgt:

a. Het eerste lid komt te luiden:

1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt de zaak met toepassing van afdeling 8.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Afdeling 8.2.4 van die wet blijft buiten toepassing.

b. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot tweede tot en met vierde lid.

2. Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 4 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet op het financieel toezicht: de artikelen 6:1 en 6:2

B

In de artikelen 7 en 11 wordt aan de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. de artikelen 6:1 en 6:2

ARTIKEL XIX (WIJZIGING ELEKTRICITEITSWET 1998 EN GASWET, 32 814)

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 juni 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (32 814) tot wet is of wordt verheven en artikel XX van die wet in werking is getreden of treedt, wordt in de artikelen 7 en 11 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet van ... tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. ..., ...): artikel XX

Toelichting

Deze derde nota van wijziging bevat juridisch-technische correcties. Zij wordt uitgebracht mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een belangrijk deel van de wijzigingen houdt verband met de afstemming van het onderhavige wetsvoorstel met een drietal wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten, te weten het wetsvoorstel voor de Wet op het accountantsberoep (Kamerstukken 33 025), het wetsvoorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht (Kamerstukken 33 057) en het wetsvoorstel voor de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (Kamerstukken 33 059).

Toelichting bij enkele andere wijzigingen:

  • Vreemdelingenwet 2000: Deze wijziging is nodig vanwege een recente wijziging van artikel 75 (toevoeging van een verwijzing naar artikel 62a, tweede lid; zie artikel I, onder Hc, van de Wet van 15 december 2011, Stb. 2011, 663). Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om de opsomming te verduidelijken.

  • Wet op de kansspelen: Deze wijzigingen zijn nodig vanwege de wet van 22 december 2011, Stb. 2012, 11, tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit.

  • Wet milieubeheer (artikel 15.50): Door deze wijziging wordt de rechtsgang voor besluiten op grond van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS-regeling) aangepast aan de rechtsgang voor besluiten op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS-regeling). De TNS-regeling is complementair aan de TAS-regeling. Deze wijziging leidt ertoe dat voor beide regelingen gaat gelden dat beroep openstaat bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Deze wijziging sluit aan bij de beantwoording door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van vragen van Tweede Kamerlid Jansen van de SP (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 188, antwoord op vraag 4).

  • Wet inzake de geldtransactiekantoren: Genoemde wet wordt per 1 juli 2012 ingetrokken. De aanvankelijk in deel B, artikel XLVI, opgenomen wijziging van die wet kan daarom vervallen. Wel worden, met een kleine aanpassing, de vermeldingen van die wet in bijlage 2 gehandhaafd. Dit vanwege het overgangsrecht in de Wijzigingswet financiële markten 2012.

  • Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Kamerstukken 32 814): met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat tegen handhavingsbesluiten op grond van artikel XX van deze wijzigingswet dezelfde beroepsgang openstaat als tegen handhavingsbesluiten op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven