Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels inzake kansspelen te introduceren in verband met de instelling van een kansspelautoriteit;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de kansspelen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

 • 2. Het is verboden te handelen in strijd met de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a.

Ba

In artikel 4, eerste lid, wordt «Onze Ministers van Justitie en van Financiën» vervangen door: Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën.

C

Na artikel 4, wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 4a

 • 1. De houders van vergunningen op grond van deze wet treffen de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om verslaving aan de door hen georganiseerde spelen zoveel mogelijk te voorkomen.

 • 2. De houders van vergunningen op grond van deze wet geven op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm aan wervings- en reclameactiviteiten waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen onmatige deelneming.

 • 3. Onder zorgvuldige en evenwichtige wervings- en reclameactiviteiten als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan dat wervings- en reclameactiviteiten niet misleidend zijn en dat bij deze activiteiten;

  • a. wordt gewezen op de risico’s van onmatige deelneming aan kansspelen;

  • b. aangegeven wordt wat de statistische kans is op het winnen van een prijs, en

  • c. wordt aangegeven of er sprake is van eenmalige deelneming dan wel doorlopende deelneming tot wederopzegging.

 • 4. Wervings- en reclameactiviteiten worden in ieder geval geacht misleidend als bedoeld in het derde lid te zijn indien daarin informatie wordt verstrekt die:

  • a. de indruk wekt dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen, of

  • b. de indruk wekt dat de consument door het verrichten van een bepaalde handeling een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen terwijl daarop slechts een kans bestaat.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste tot en met het vierde lid.

 • 6. De in het vijfde lid bedoelde regels kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • a. de inhoud van wervings- en reclameactiviteiten;

  • b. de doelgroepen waarop zodanige activiteiten zijn gericht;

  • c. de hoeveelheid, de tijdsduur en het tijdstip, en

  • d. de wijze waarop en de plaats waar wervings- en reclameuitingen worden gedaan.

 • 7. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

D

In artikel 6, eerste lid, wordt «Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen stellen» vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld.

E

In artikel 7 vervalt «, of krachtens artikel 5 gesteld,».

Ea

In artikel 7b, zevende lid, wordt «Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken» vervangen door: Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Eb

In artikel 7e, eerste lid, wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

F

In artikel 9, eerste lid, wordt »Onze Minister van Financiën kan, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie,» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan.

G

In artikel 10, eerste lid, wordt «Onze in artikel 9 genoemde Minister verbindt, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie,» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt.

H

In artikel 11 wordt «Onze in dat artikel genoemde Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie,» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

I

Artikel 14b wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:

a. «Onze Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kunnen» wordt vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan.

b. «voor een door hen te bepalen duur» wordt vervangen door: voor een door hem te bepalen duur.

2. Het vierde lid vervalt.

J

Artikel 14c wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Onze in artikel 14b, eerste lid, genoemde Ministers verbinden» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt.

2. Het vierde lid vervalt.

K

In artikel 14e wordt «Onze in artikel 14b, eerste lid, genoemde Ministers» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

L

Artikel 16, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. «Onze Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kunnen» wordt vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan.

2. «voor een door hen te bepalen duur» wordt vervangen door: voor een door hem te bepalen duur.

M

In artikel 21, eerste lid, wordt «Onze in artikel 16 genoemde Ministers verbinden» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt.

N

In artikel 22 wordt «Onze in dat artikel genoemde Ministers» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

O

Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. «Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Justitie kunnen» wordt vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan.

2. «voor een door hen te bepalen tijd» wordt vervangen door: voor een door hem te bepalen duur.

P

In artikel 25, eerste lid, wordt «Onze in artikel 24 genoemde Ministers verbinden» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt.

Q

In artikel 26 wordt «Onze in dat artikel genoemde Ministers» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

R

Artikel 27b, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. «Onze Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kunnen» wordt vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan.

2. «voor een door hen te bepalen duur» wordt vervangen door: voor een door hem te bepalen duur.

S

In artikel 27c, eerste lid, wordt «Onze in artikel 27b genoemde Ministers verbinden» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt.

T

In artikel 27f wordt «Onze in dat artikel genoemde Ministers» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

U

Artikel 27h, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. «Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken kunnen» wordt vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan.

2. «voor een door hen te bepalen duur» wordt vervangen door: voor een door hem te bepalen duur.

V

Artikel 27i wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Onze in artikel 27h, eerste lid, genoemde Ministers verbinden» vervangen door: De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt.

2. In het tweede lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • j. het voorkomen van kansspelverslaving.

W

In artikel 27k wordt «Onze in dat artikel genoemde Ministers» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

X

In de artikelen 30a, tweede lid, 30j, eerste lid, 30o, vijfde lid, en 30aa, eerste lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Y

Artikel 30d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt aan het eind van de tweede volzin na «de in artikel 30h, eerste lid, bedoelde vergunning» de volgende zinsnede toegevoegd: en dat de vergunninghouder zorgdraagt voor een beleid ter voorkoming van kansspelverslaving.

2. In het vierde lid wordt in onderdeel b: «gokverslaving» vervangen door «kansspelverslaving».

3. In het vierde lid wordt na onderdeel b een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. het in het eerste lid gestelde voorschrift over het beleid ter voorkoming van kansspelverslaving.

Z

In artikel 30h, eerste lid, 30l, derde lid, 30m, eerste lid, 30o, eerste lid, 30p, tweede lid, 30q, eerste en derde lid, 30r, eerste en tweede lid, 30s, derde lid, en 30t, eerste, tweede en derde lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a,.

AA

In artikel 30z, eerste lid, wordt «Onze Ministers van Justitie en Economische Zaken» vervangen door: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a.

BB

Titel VA. Speelautomaten wordt gewijzigd als volgt:

1. Het opschrift «§ 6. Beroep» vervalt.

2. Artikel 30v vervalt.

3. Het opschrift «§ 7. Toezicht» vervalt.

4. De artikelen 30w en 30x vervallen.

CC

De titels VI en VIa. vervallen.

DD

Na titel VA. worden vier nieuwe titels ingevoegd luidende:

TITEL VI. DE KANSSPELAUTORITEIT

AFDELING 1. INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 33
 • 1. Er is een kansspelautoriteit.

 • 2. De kansspelautoriteit is gevestigd te ’s-Gravenhage.

 • 3. De kansspelautoriteit heeft rechtspersoonlijkheid.

Artikel 33a

Aan het hoofd van de kansspelautoriteit staat de raad van bestuur.

Artikel 33b

De raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving, het geven van voorlichting en informatie, het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving daarvan.

Artikel 33c
 • 1. De raad van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder een voorzitter.

 • 2. De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar.

Artikel 33d
 • 1. De raad stelt een bestuursreglement vast, waarin in ieder geval regels over de werkwijze en procedures zijn opgenomen.

 • 2. Het bestuursreglement wordt na de goedkeuring van Onze Minister van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt in de Staatscourant.

AFDELING 2. KANSSPELHEFFING
Artikel 33e
 • 1. Onder de naam kansspelheffing legt de kansspelautoriteit een bestemmingsheffing op ter bestrijding en ten hoogste ten bedrage van de geraamde kosten van de kansspelautoriteit in één kalenderjaar van de uitoefening van de in artikel 33b genoemde taken.

 • 2. Deze heffing wordt over het kalenderjaar dan wel naar evenredigheid over het aantal maanden van het kalenderjaar waarin een verleende vergunning geldig is, geheven van:

  • a. degene die op grond van de artikelen 3, 9, eerste lid, 14b, eerste lid, 16, eerste lid, 24 en 27b, eerste lid, een vergunning is verleend, waarbij als grondslag de nominale waarde van de deelnamebewijzen over een kalenderjaar wordt aangehouden.

  • b. degene die op grond van de artikelen 27h, eerste lid, 30h, eerste lid, en 30z, eerste lid, een vergunning is verleend, waarbij als grondslag het aantal speeltafels, het aantal aan die tafels gekoppelde spelersterminals, en het aantal spelersplaatsen van speelautomaten wordt aangehouden.

Artikel 33f
 • 1. Het tarief van de heffing bedoeld in artikel 33e, tweede lid, onder a, bedraagt:

  • a. € 1 000, indien de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen hoger is dan € 1 000 000 doch niet hoger is dan € 5 000 000;

  • b. € 10 000, indien de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen hoger is dan € 5 000 000 doch niet hoger is dan € 20 000 000;

  • c. € 50 000, indien de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen hoger is dan € 20 000 000 doch niet hoger is dan € 50 000 000;

  • d. € 50 000 vermeerderd met één vijfhonderste deel van het bedrag waarmee het drempelbedrag overstegen wordt, indien de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen het drempelbedrag van € 50 000 000 overstijgt.

 • 2. Het tarief van de heffing bedoeld in artikel 33e, tweede lid, onder b, bedraagt:

  • a. voor tafelspelen in een speelcasino: € 160 per speeltafel en € 120 per aangekoppelde spelersterminal;

  • b. voor kansspelautomaten bestemd voor opstelling in een speelcasino: € 120 per spelersplaats;

  • c. voor kansspelautomaten bestemd voor opstelling in een speelautomatenhal: € 80 per spelersplaats;

  • d. voor kansspelautomaten bestemd voor opstelling in een hoogdrempelige inrichting: € 40 per spelersplaats;

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de heffing.

 • 4. De kansspelheffing wordt geheven met overeenkomstige toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 • 5. De kansspelheffing wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 6. Voor de toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen treden in de plaats:

  • a. voor het bestuur van ’s Rijksbelastingen en de inspecteur: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a;

  • b. voor de ambtenaren van de rijksbelastingdienst: de ambtenaren die ingevolge artikel 34, eerste lid, belast zijn met het toezicht op de naleving.

 • 7. De kansspelheffing wordt ingevorderd met toepassing van de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen als was deze heffing een rijksbelasting in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Invorderingswet 1990 en geschiedt door de zorg van de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990, alsmede door de overige in die wet genoemde functionarissen.

 • 8. Bij de invordering van de kansspelheffing blijven van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing de artikelen 5, 20, 21, 59, 62 en 69.

 • 9. De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

TITEL VIA. TOEZICHT OP DE NALEVING

Artikel 34
 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van titel VA., paragraaf 2, zijn belast de bij besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit aangewezen ambtenaren en personen.

 • 2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA., paragraaf 2, zijn belast de bij besluit van de burgemeester aangewezen ambtenaren en personen.

 • 3. Van een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 34a

Onder zaak in de zin van 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht wordt mede begrepen de software die gebruikt wordt bij de deelname, de trekking en uitbetaling van een kansspel en de software die de uitkomst van een spel bepaalt.

Artikel 34b

De op grond van artikel 34 aangewezen ambtenaren en personen hebben bij de uitoefening van hun taak toegang tot de elektronische apparatuur, met inbegrip van netwerken, die naar vermoeden gebruikt wordt bij kansspelen.

Artikel 34c
 • 1. Degenen die ingevolge artikel 34 belast zijn met het toezicht op de naleving en degene die ingevolge artikel 33e, eerste lid, bevoegd is tot het opleggen van de kansspelheffing, verstrekken elkaar de gegevens welke zij behoeven voor de uitvoering van hun taak.

 • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan wel de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verstrekt, daartoe noodzaakt.

TITEL VIB. BESTUURLIJKE HANDHAVING

§ 1 Last onder bestuursdwang
Artikel 35

De raad van bestuur kan een last onder bestuursdwang opleggen wegens overtreding van de voorschriften vastgesteld bij of krachtens deze wet, met uitzondering van titel VA., paragraaf 2.

§ 2 Bestuurlijke boete
Artikel 35a
 • 1. De raad van bestuur kan een bestuurlijke boete opleggen wegens overtreding van de voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1, eerste lid, onder a, b en d, tweede lid, 4a, 7, 10, 13, 14, 14c, 14d, eerste lid, 20, eerste lid, 21, 25, 27, 27c, 27e, eerste lid, 27i, 27j, eerste lid, 30h, eerste lid, 30j, eerste lid, 30m, eerste lid, 30q, derde lid, 30r, derde en vierde lid, 30t, eerste, tweede en vijfde lid, 30u, eerste lid, en 30z.

 • 2. De bestuurlijke boete die voor een overtreding als bedoeld in het eerste lid kan worden opgelegd bedraagt ten hoogste het bedrag van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.

 • 3. De berekening van de omzet, bedoeld in het tweede lid, geschiedt op de voet van het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de netto-omzet.

 • 4. De bestuurlijke boete komt toe aan de staat.

Artikel 35b
 • 1. De raad van bestuur kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen wegens overtreding van de voorschriften vastgesteld bij of krachtens artikel 30u, tweede lid.

 • 2. De raad van bestuur kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen wegens overtreding van de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1, onder c, en 7c.

 • 3. De te betalen geldsom van de opgelegde bestuurlijke boete komt toe aan de staat.

 • 4. Bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid is artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 35c
 • 1. De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen wegens overtreding van het voorschrift vastgesteld bij artikel 30g, tweede lid.

 • 2. De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen wegens overtreding van de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voorzover deze vergunning is afgegeven door burgemeester en wethouders.

 • 3. De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen wegens overtreding van de bij of krachtens artikel 7c gestelde voorschriften.

 • 4. De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen wegens overtreding van de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften, bedoeld in de artikelen 30b, eerste lid, en 30d, eerste lid, en wegens overtreding van het voorschrift, vastgesteld bij artikel 30g, eerste lid.

 • 5. De bestuurlijke boete komt toe aan de gemeente.

TITEL VIC. STRAFBEPALINGEN

Artikel 36
 • 1. Gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1, eerste lid, onder a, 30b, eerste lid, 30h, eerste lid, 30m, eerste lid, en 30t, eerste, tweede en vijfde lid, zijn misdrijven, voorzover zij opzettelijk zijn begaan, en overigens overtredingen.

 • 2. Gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1, eerste lid, onder b en d, 7c, tweede lid, 13, 14, en 27 zijn overtredingen.

 • 3. Gedragingen, die in dit artikel als misdrijf of als overtreding zijn aangemerkt, zijn economische delicten in de zin van artikel 1, aanhef en onder 3°, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 36a
 • 1. Overtreding van de verbodsbepaling van artikel 1, eerste lid, onder c , wordt gestraft met geldboete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2. Overtreding van de verbodsbepalingen van de artikelen 30g, tweede lid, en 30u, tweede lid, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 3. De feiten, strafbaar gesteld in het eerste en tweede lid, zijn overtredingen.

Artikel 36b
 • 1. Met de opsporing van de bij artikel 36 strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen ambtenaren en personen. Deze ambtenaren en personen zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.

 • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 3°, Wet op de economische delicten komt de alinea Wet op de kansspelen te luiden:

de Wet op de kansspelen, de artikelen 1, eerste lid, onder a, b en d, 7c, tweede lid, 13, 14, 27, 30b, eerste lid, 30h, eerste lid, 30m, eerste lid, en 30t, eerste, tweede en vijfde lid.

ARTIKEL III

 • 1. Indien een vergunning wordt aangevraagd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing op de behandeling van de aanvraag.

 • 2. Indien een sanctie wordt opgelegd wegens een overtreding die plaatsvond voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

 • 3. Indien een bezwaar- of beroepschrift is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

 • 4. Indien deze wet op een andere datum in werking treedt dan op 1 januari, geldt het op het moment van inwerkingtreding resterende aantal maanden van het lopende kalenderjaar als de eerste periode waarover de kansspelheffing ingevolge artikel 33e van de Wet op de kansspelen naar evenredigheid zal worden geheven.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de zeventiende januari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 264

Naar boven