32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 februari 2012

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) rapporteerden mij eind vorig jaar over geconstateerde knelpunten en risico’s in pensioenwetgeving vanuit toezichtsoptiek (zie de bijlage bij deze brief). In deze brief geef ik aan hoe ik hier mee omga in het kader van mijn planning en prioriteiten.

DNB geeft in zijn wetgevingsbrief aan zorgen te hebben over het pensioenakkoord, specifiek over het communiceren van te hoge ambities, de communicatie, de disconteringsvoet, het invaren en de complexiteit van de transitie naar een nieuw systeem.

De AFM geeft aan dat het nodig is de deelnemer in staat te stellen tijdig keuzes te maken in verband met zijn pensioen. Zij vindt het daarom van belang dat een digitaal dashboard wordt ontworpen en voorgeschreven en dat elke pensioenuitvoerder een pensioenbijsluiter beschikbaar stelt.

DNB en AFM stippen naast bovengenoemde hoofdpunten ook diverse andere knelpunten aan in hun wetgevingsbrieven. Ze gaan onder meer in op het financieel crisisplan van fondsen, de governance, explicitering van het ongedaan maken van korting en de premiepensioeninstelling.

De signalen van DNB en de AFM sluiten aan op de aanpak die ik gebruik in mijn streven te komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel. Mijn aanpak bestaat uit de volgende drie prioritaire trajecten:

  • 1. Uitwerking van het pensioenakkoord;

  • 2. Versterking van de governance van pensioenfondsen;

  • 3. Zorgen voor Europese regelgeving waarin het Nederlands pensioenstelsel optimaal kan functioneren

De invulling hiervan licht ik hieronder toe. De signalen van DNB en AFM neem ik mee in de verschillende trajecten. In bijlage 1 geef ik per signaal aan op welke wijze ik daarmee omga. Bovendien ga ik in op andere pensioenonderwerpen die mijn aandacht vragen. Dit vat ik voor uw overzicht samen in een planningsoverzicht.

Prioritaire trajecten

Uitwerken van het pensioenakkoord

Het kabinet is in juni 2011 met sociale partners het pensioenakkoord overeen gekomen (Kamerstukken II 2010/11, 30 413, nr. 157). In april ontvangt u ter uitwerking van het pensioenakkoord een hoofdlijnennotitie over het Financieel Toetsingskader (FTK). Ik heb dit proces meer in detail toegelicht in mijn brief van 16 februari jongstleden (Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 101).

In de hoofdlijnennotitie laat ik zien hoe de afspraken uit het pensioenakkoord vorm zullen krijgen. De resultaten van de invaaronderzoeken en de wijze waarop ik daarmee om zal gaan, komen daarin ook aan bod.

Spoedig daarna ontvangt u een brief met de bouwstenen die ik zal hanteren voor de aanpassing van de informatiebepalingen van de pensioenregelgeving. Aanpassing van de informatiebepalingen heeft tot doel de deelnemer overzicht en inzicht te verschaffen in de hoogte van het te verwachten pensioen en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Op basis van deze twee notities hoop ik met u van gedachten te wisselen. In de eerste helft van 2013 verwacht ik u vervolgens een wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwet te kunnen sturen.

Versterking van de governance van pensioenfondsen

Het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen is inmiddels bij u aanhangig gemaakt. Het streven is dat de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen in januari 2013 in werking treedt.

Europese regelgeving (IORP-richtlijn), waarin het Nederlands pensioenstelsel optimaal kan functioneren.

Derde prioriteit voor 2012 is te borgen dat het Nederlandse pensioenstelsel binnen het Europees pensioenkader mogelijk blijft, inclusief de oplossingen die in het pensioenakkoord worden beschreven.

Een toekomstbestendig pensioenstelsel is alleen mogelijk wanneer dit ook binnen de Europese kaders gerealiseerd kan worden. In mijn brief van juni 2011 heb ik aangegeven te toetsen hoe de in het Uitvoeringsmemorandum van de Stichting van de Arbeid beschreven koers zich verhoudt tot de toezichtseisen die in EU-verband worden gesteld (Kamerstukken II 2010/11, 30 413, nr. 157) De resultaten van deze toets ontvangt u gelijktijdig met de hoofdlijnennotitie van het FTK.

Tegelijkertijd maak ik mij zorgen over de effecten van de plannen van de Europese Commissie op het Nederlands pensioenstelsel. Het recent verschenen Witboek pensioenen van de Europese Commissie en het advies van EIOPA wijzen er op dat de Europese Commissie denkt aan een Solvency II-achtig kader voor pensioenfondsen. Solvency II kent een hogere zekerheidseis (99,5%) dan het huidige Nederlandse Financieel Toetsingskader (97,5%). Wanneer Nederlandse pensioenfondsen aan een zekerheidseis van 99,5% moeten voldoen, zullen de buffers voor het Nederlandse tweede pijler pensioen met circa 11%, moeten toenemen. Dit leidt tot onnodige premieverhogingen en indexatieuitstel, en mogelijk ook tot nieuwe kortingen.

Ik zet mij actief in in Brussel om de Nederlandse zorgen kenbaar te maken en de Commissie te bewegen de herziening op een andere, voor Nederland niet schadelijke manier vorm te geven. Hierbij zoek ik ook steun van andere lidstaten. Als de plannen van de Europese Commissie meer concreet vorm krijgen, zal ik u hierover nader informeren.

Andere pensioenonderwerpen

Naast de prioritaire trajecten vragen ook diverse andere pensioenonderwerpen mijn aandacht. Het betreft:

  • Fundamentele herziening waardeoverdracht

  • Onderzoek naar de doorsneepremie;

  • Het pensioen van zelfstandigen;

  • Algemene Pensioeninstelling;

  • Uitbesteding en toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties;

  • Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen;

Fundamentele herziening waardeoverdracht

Fundamentele herziening van de waardeoverdracht is nodig. Het belang van deelnemers bij waardeoverdracht vermindert door recente ontwikkelingen op pensioengebied zoals de massale overgang van eind- naar middelloon en het pensioenregister. Bovendien blijkt waardeoverdracht in de praktijk nadelige gevolgen te kunnen hebben en kunnen waarderingsverschillen tussen oude en nieuwe contracten de waardeoverdracht tegenwerken en zo de arbeidsmobiliteit tegengaan. Daarnaast zullen deelnemers steeds meer moeite hebben om een goede keuze te maken rondom waardeoverdracht. Het leidt ook regelmatig tot uitvoeringstechnisch complexe en langdurige trajecten.

De relatie met de nieuwe pensioencontracten maakt dat ik vaart zet achter de herziening van de waardeoverdracht. Ik zal de Stichting van de Arbeid daarom binnenkort vragen om een advies over waardeoverdracht. Ik verwacht dat zij dit advies rond de zomer van 2012 zullen geven. Ik stuur uw Kamer vervolgens in de tweede helft van 2012 mijn plan van aanpak over waardeoverdracht naar aanleiding van het advies van de StvdA.

Onderzoek naar de doorsneepremie

De doorsneepremie houdt in dat iedere werkende met hetzelfde werk en loon, hetzelfde bedrag aan pensioen betaalt. Dus ongeacht leeftijd of geslacht. Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer laten weten dat het van belang is om de voor- en nadelen van de doorsneepremie te inventariseren (Kamerstukken II 2009/10, 30 413, nr. 142). Ik ben voornemens hier medio 2012 mee te starten. Afhankelijk van de andere trajecten zal ik u eind 2012 dan wel begin 2013 de resultaten van dit onderzoek sturen.

Het pensioen van zelfstandigen

Ik heb een breder onderzoek aangekondigd naar de pensioenopbouw van zelfstandigen. In dit onderzoek inventariseer ik waarom bestaande mogelijkheden tot pensioenopbouw niet of onvoldoende worden benut. Aan de hand van deze inventarisatie wil ik bezien of het aanbod van pensioenvoorzieningen en -producten aansluit bij de vraag. Vervolgens wil ik bezien of er belemmeringen zijn voor deelname en waar deze eventueel opgelost kunnen worden. Ik verwacht uw Kamer dit voorjaar te kunnen informeren over de onderzoeksresultaten.

Algemene pensioeninstelling (API)

Doelstelling van de introductie van een algemene pensioeninstelling is Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor het bedienen van de internationale pensioenmarkt. De API moet dan ook concurrerend kunnen zijn ten opzichte van buitenlandse pensioeninstellingen. Verder kan de API een uitkomst bieden voor ondernemingspensioenfondsen die op zoek zijn naar mogelijkheden voor vergaande onderlinge samenwerking dan wel het laten samensmelten van die fondsen (Kamerstukken II 2007/08, 30 413, nr. 106).

De vormgeving van het API hangt nauw samen met de uitwerking van de governance. Om die reden zal ik de brief over de API direct na het wetsvoorstel versterking bestuur governance aan de Kamer sturen.

Uitbesteding en toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties

Veel pensioenfondsen besteden hun pensioenuitvoering uit aan een derde partij: de pensioenuitvoeringsorganisatie. In de brief over de «Brede aanpak pensioenvraagstukken» (Kamerstukken II 2008/09, 30 413, nr. 127) heeft mijn ambtsvoorganger u aangegeven tegen de achtergrond van de financiële crisis te willen bekijken of aanpassing van het toezicht op door pensioenfondsen uitbestede werkzaamheden noodzakelijk is. Ik doe dat in samenspraak met de toezichthouder (DNB) en de minister van Financiën. U kunt mijn brief hierover medio 2012 verwachten.

Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen

In mijn prioritering voor 2011 ging ik in op de problematiek van baanwisseling bij arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen (Kamerstukken II 2010/11, 32 043, nr. 22). In de afgelopen tijd is over een regeling op dat terrein tussen de pensioenuitvoerders overeenstemming bereikt. Over de gelijke behandelingsaspecten die aan die regeling verbonden zijn, heeft de Commissie gelijke behandeling op 9 december 2011 advies uitgebracht. Dat advies wordt thans beoordeeld. Vervolgens zal de Kamer medio 2012 over de uitkomst daarvan per brief worden geïnformeerd.

Planning

Ten behoeve van uw overzicht heb ik de planning op de verschillende prioriteiten en andere pensioenonderwerpen in tabel gezet.

Planning prioritaire trajecten

Onderwerp

Concrete producten

Planning

Uitwerking van het pensioenakkoord

Financieel toetsingskader

Hoofdlijnennotitie FTK

April 2012

Communicatie

Brief met bouwstenen

Spoedig na de hoofdlijnennotitie FTK

 

Indiening wetsvoorstel

Eerste helft 2013

       

Governance van pensioenfondsen

Indiening wetsvoorstel

Februari 2012

In werking treden wet

Januari 2013

     

Beïnvloeden Europese regelgeving (IORP-richtlijn)

Hoofdlijnennotitie FTK

April 2012

Brief over plannen van de Europese Commissie en standpunten andere lidstaten

Nadat de plannen van de Europese Commissie concreet vorm hebben gekregen (naar verwachting in januari 2013)

Planning overige pensioenonderwerpen

Onderwerp

Concrete producten

Planning

Fundamentele herziening van de waardeoverdracht

Plan van aanpak naar aanleiding van het advies van de Stichting van de Arbeid

Tweede helft 2012

Doorsneepremie

Resultaten onderzoek

Eind 2012, begin 2013

Het pensioen van zelfstandigen

Resultaten onderzoek

Voorjaar 2012

Algemene Pensioeninstelling

Brief

Eerste kwartaal 2012

Uitbesteding en toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties

Brief

Medio 2012

Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen

Brief

Medio 2012

Tot slot

Het kabinet vindt het van belang zorgvuldig maar snel te komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel. Dit vergt grote inzet van diverse partijen. De voortgang van een aantal andere pensioenonderwerpen komt hierdoor onontkoombaar onder druk. Ik geef hieraan in verband met de beschikbare capaciteit van mijn organisatie daarom noodgedwongen lagere prioriteit. Ik ga ervan uit dat uw Kamer hiervoor begrip heeft.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Bijlage 1. Reactie op toezichtssignalen DNB en AFM

Thema/signaal DNB

Reactie Minister SZW

Pensioenakkoord

 

Punten van zorg ten aanzien van het pensioenakkoord:

– Het risico op een verwachtingskloof als gevolg van het communiceren van hoge ambities;

– De uitleg van nieuwe pensioencontracten aan de deelnemer;

– De prikkel die het rekenen met een verwacht rendement creëert met als resultaat een onevenredige herverdeling tussen generaties;

– De zorgvuldige behandeling van eigendomsrechten bij invaren van rechten, en;

– De complexiteit van de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel

Ik deel deze punten van zorg. Ze krijgen aandacht bij het uitwerken van het pensioenakkoord. Concreet zal op deze punten van zorg worden ingegaan in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader en in de brief met de bouwstenen voor de aanpassing van de informatiebepalingen in pensioenregelgeving.

Een heldere en uniforme disconteringsvoet in de nieuwe contracten

Ik ga hierop in in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader. Deze stuur ik april 2012 naar de Kamer.

Ook in het nieuwe contract risicogebaseerd toezicht hanteren

Ik ga hierop in in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader. Deze stuur ik april 2012 naar de Kamer.

Ook in het nieuwe contract een verplichte egalisatiereserve alsmede de omvang daarvan

Ik ga hierop in in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader. Deze stuur ik april 2012 naar de Kamer.

Een nadere invulling van de prudent-person-regel: de regel in de Pensioenwet die voorschrijft dat fondsen als een voorzichtige huisvader met de hen toevertrouwde gelden moet omgaan

De prudent-personregel is een algemene regel die fondsen dwingt als een «voorzichtige huisvader» te handelen. Het ligt in de rede deze regel ook in het nieuwe FTK te continueren. De DNB kan op basis van de prudent-personregel fondsen aanspreken wanneer er door de wetgever onvoorziene situaties optreden. Dat laat onverlet dat explicitering van wetgeving in diverse te voorziene situaties in de rede kan liggen. Ik ben hierover in gesprek met DNB. In het wetsvoorstel naar aanleiding van de hoofdlijnennotitie zal ik aangeven hoe ik dit punt nader uitwerk.

Financieel toetsingskader huidige contracten

 

Expliciteren crisisplan in actuariële en bedrijfstechnische nota

Dit zal in de eerstvolgende wijziging van lagere pensioenregelgeving worden gedaan.

Het pensioenfondsbestuur moet de bevoegdheid krijgen een doorgevoerde korting ongedaan te maken

Ik neem dit punt mee in het wetsvoorstel dat het nieuwe financieel toetsingskader zal invoeren. Planning is dit begin 2013 aan de Kamer te sturen.

Governance

 

Zittende bestuurders van fondsen moeten de mogelijkheid krijgen de bestuursfunctie van een nieuwe toetreder te weigeren

Dit signaal is betrokken bij het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Deze heb ik inmiddels bij uw Kamer aanhangig gemaakt.

Het intern toezicht van fondsbesturen moet verder verstevigd worden.

Dit signaal is betrokken bij het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Deze heb ik inmiddels bij uw Kamer aanhangig gemaakt.

Expliciteren regels

 

De pensioenaanspraak mag niet afhankelijk zijn van de omstandigheid of de premie is voldaan

Hierover zal ik in overleg gaan met de toezichthouder.

Toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties

 

Onder toezicht brengen pensioenuitvoeringsorganisaties

Hierop kom ik terug in de brief over pensioenuitvoeringsorganisaties, die medio 2012 aan de Kamer wordt gezonden.

Verplichting openbaarmaking

 

Deelnemers tijdig informeren over relevante omstandigheden en gebeurtenissen betreffende het pensioenfonds

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal spoedig na de hoofdlijnennotitie FTK een brief versturen met daarin de bouwstenen tot aanpassing van de informatiebepalingen van de pensioenregelgeving.

Drempels schaalvergroting wegnemen

 

Onnodige drempels voor schaalvergroting wegnemen

De minister van Financiën heeft mij laten weten dat naar aanleiding van Kamervragen over fiscale belemmeringen bij het fuseren van pensioenfondsen de juridische fusiefaciliteit in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer inmiddels is aangepast (Stb. 2011, 677).

Thema/signaal DNB

Reactie Minister SZW

Pensioenakkoord

 

Punten van zorg ten aanzien van het pensioenakkoord:

– Het risico op een verwachtingskloof als gevolg van het communiceren van hoge ambities;

– De uitleg van nieuwe pensioencontracten aan de deelnemer;

– De prikkel die het rekenen met een verwacht rendement creëert met als resultaat een onevenredige herverdeling tussen generaties;

– De zorgvuldige behandeling van eigendomsrechten bij invaren van rechten, en;

– De complexiteit van de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel

Ik deel deze punten van zorg. Ze krijgen aandacht bij het uitwerken van het pensioenakkoord. Concreet zal op deze punten van zorg worden ingegaan in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader en in de projectgroep over de communicatie rondom het nieuwe contract. Beide stuur ik in april 2012 aan de Kamer.

Een heldere en uniforme disconteringsvoet in de nieuwe contracten

Ik ga hierop in in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader. Deze stuur ik april 2012 naar de Kamer.

Ook in het nieuwe contract risicogebaseerd toezicht hanteren.

Ik ga hierop in in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader. Deze stuur ik april 2012 naar de Kamer.

Ook in het nieuwe contract een verplichte egalisatiereserve alsmede de omvang daarvan

Ik ga hierop in in de hoofdlijnennotitie over het financieel toetsingskader. Deze stuur ik april 2012 naar de Kamer.

Een nadere invulling van de prudent-person-regel: de regel in de Pensioenwet die voorschrijft dat fondsen als een voorzichtige huisvader met de hen toevertrouwde gelden moet omgaan.

De prudent-personregel is een algemene regel die fondsen dwingt als een «voorzichtige huisvader» te handelen. Het ligt in de rede deze regel ook in het nieuwe FTK te continueren. De DNB kan op basis van de prudent-personregel fondsen aanspreken wanneer er door de wetgever onvoorziene situaties optreden. Dat laat onverlet dat explicitering van wetgeving in diverse te voorziene situaties in de rede kan liggen. Ik ben hierover in gesprek met DNB. In het wetsvoorstel naar aanleiding van de hoofdlijnennotitie zal ik aangeven hoe ik dit punt nader uitwerk.

Financieel toetsingskader huidige contracten

 

Expliciteren crisisplan in actuariële en bedrijfstechnische nota

Dit zal in de eerstvolgende wijziging van lagere regelgeving worden gedaan.

Het pensioenfondsbestuur moet de bevoegdheid krijgen een doorgevoerde korting ongedaan te maken

Ik neem dit punt mee in het wetsvoorstel dat het nieuwe financieel toetsingskader zal invoeren. Planning is dit begin 2013 aan de Kamer te sturen.

Governance

 

Zittende bestuurders van fondsen moeten de mogelijkheid krijgen de bestuursfunctie van een nieuwe toetreder te weigeren.

Dit signaal is betrokken bij het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Deze heb ik inmiddels bij uw Kamer aanhangig gemaakt.

Het intern toezicht van fondsbesturen moet verder verstevigd worden.

Dit signaal is betrokken bij het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Deze heb ik inmiddels bij uw Kamer aanhangig gemaakt.

Expliciteren regels

 

De pensioenaanspraak mag niet afhankelijk zijn van de omstandigheid of de premie is voldaan

Hierover zal ik in overleg gaan met de toezichthouder.

Toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties

 

Onder toezicht brengen pensioenuitvoeringsorganisaties

Hierop kom ik terug in de brief over pensioenuitvoeringsorganisaties, die medio 2012 aan de Kamer wordt gezonden.

Verplichting openbaarmaking

 

Deelnemers tijdig informeren over relevante omstandigheden en gebeurtenissen betreffende het pensioenfonds

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

Drempels schaalvergroting wegnemen

 

Onnodige drempels voor schaalvergroting wegnemen

De minister van Financiën heeft mij laten weten dat naar aanleiding van Kamervragen over fiscale belemmeringen bij het fuseren van pensioenfondsen de juridische fusiefaciliteit in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer zal worden aangepast (Aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 1243). Deze maatregel loopt mee met het Verzamelbesluit 2012.

Thema/signaal AFM

Reactie SZW

Communicatie

 

De deelnemer dient de stelselwijziging te kunnen begrijpen

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

Het pensioendashboard moet wettelijk verankerd worden

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

De startbrief moet omgevormd worden naar een pensioenbijsluiter

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

Juridische drempels voor elektronische communicatie moeten weggenomen worden

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

Fondsen moeten verplicht worden deelnemers adequaat en tijdig te informeren over bijvoorbeeld het korten van de aanspraak

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

De wetgever moet ervoor zorgen dat de kosten van pensioenuitvoerders transparant worden

Ik neem dit mee in het project communicatie. Dat is oktober 2011 gestart. Ik zal in april 2012 het plan van aanpak van dit project aan de Kamer doen toekomen.

Governance

 

Versterking van het intern toezicht en professionalisering fondsbesturen

Dit signaal is betrokken bij het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Deze heb ik inmiddels bij uw Kamer aanhangig gemaakt.

Zorgen over PPI

 

Er zijn zorgen over de vermogensscheiding en vermogenseisen van de PPI

Zoals de AFM zelf aangeeft, is de PPI de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De Minister van Financiën heeft in zijn reactie op de wetgevingsbrieven van DNB en AFM aangegeven dat op ambtelijk niveau overleg is opgestart over de risico’s die DNB en AFM tegenkomen en de redenen waarom deze met de huidige regelgeving onvoldoende kunnen worden geadresseerd. Als uit het overleg en consultatie van overige belanghebbenden noodzaak tot wijziging van regelgeving blijkt, dan zal de Minister van Financiën daartoe overgaan.

(Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr 59).

Definitie «pensioen»

 

Het verschil in reikwijdte en normen uit de pensioenwet moet niet leiden tot onevenwichtigheden

Daar ben ik het mee eens. Wanneer mij concrete casussen worden voorgelegd waarui blijkt dat dit het geval is, dan zal ik daar gericht actie op ondernemen. Het begrip «pensioen» heeft evenwel nationaal en

internationaal een brede betekenis . Wettelijke

restricties op het gebruik van het begrip «pensioen» passen niet in dat kader.

Drempels schaalvergroting

 

Onnodige drempels voor schaalvergroting moeten weggenomen worden

De minister van Financiën heeft mij laten weten dat naar aanleiding van Kamervragen over fiscale belemmeringen bij het fuseren van pensioenfondsen de juridische fusiefaciliteit in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer zal worden aangepast (Aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 1243). Deze maatregel loopt mee met het Verzamelbesluit 2012.

Toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties

 

Onder toezicht brengen pensioenuitvoeringsorganisaties

Hierop kom ik terug in een brief over pensioenuitvoeringsorganisaties, die in het eerste kwartaal van 2012 aan de Kamer wordt gezonden.

Naar boven