Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 46

31 710 Deltaprogramma

Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2016

In februari van dit jaar heeft mijn voorganger u de Natuurambitie Grote Wateren toegestuurd (Kamerstuk 31 710, nr. 36)1. De Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) schetst vergezichten (2050–2100) voor robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote wateren. De NAGW bouwt verder op het streven van het kabinet om het natuurbeleid meer dan voorheen te richten op het scheppen van de juiste condities voor natuur en het ruimte geven aan natuurlijke processen (Rijksnatuurvisie «Natuurlijk verder»).

Op 22 september jl. (Handelingen II 2015/16, nr. 4, item 17) heeft uw Kamer de motie Hachchi-Jacobi (Kamerstuk 31 710, nr. 41) aangenomen die het kabinet verzoekt de doelen uit de NAGW te vertalen in concrete acties en aan te geven hoe deze acties worden gekoppeld aan beleid op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit. Mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu reageer ik als volgt op deze motie.

Het Nationaal Waterplan 2009–2015 (NWP)(bijlage bij Kamerstuk 31 710, nr. 12) heeft «meebewegen met natuurlijke processen waar het kan, weerstand bieden waar het moet en kansen voor welvaart en welzijn benutten» als grondgedachte voor duurzaam waterbeheer.

In dit NWP is ook beleid geformuleerd om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem en ruimtelijk-economische ontwikkelingen in samenhang te ontwikkelen. Dit is onder meer uitgewerkt in reeds uitgevoerde maatregelen zoals de Zandsuppletie Oesterdam en de Zandmotor.

Het Nationaal Waterplan 2016–2021 (NWP2)(bijlage bij Kamerstuk 31 710, nr. 45) expliciteert dat waterbeleid een integrale benadering behoeft, zowel organisatorisch als inhoudelijk, om natuur en andere belangen in samenhang met wateropgaven te ontwikkelen. Opgaven voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening, energie, visserij en natuur kunnen zinvol worden gecombineerd.

Het Deltaprogramma streeft naar een integrale aanpak. Dat biedt kansen voor natuurinclusieve oplossingen voor water- en natuuropgaven. Zo zoeken waterbeheerders in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (Deltaprogramma) al actief in hun omgeving naar mogelijkheden om andere belangen te koppelen aan te ontwikkelen waterveiligheidsmaatregelen.

Overheden en private partijen werken al samen aan robuuste natuur die samengaat met veiligheid en economische ontwikkelingen in en rond de grote wateren. Projecten als Markerwadden en de vismigratierivier in de Afsluitdijk getuigen hiervan. Ook in de projecten Maaswerken en Ruimte voor de Rivier worden maatregelen voor natuur en waterveiligheid in combinatie uitgevoerd.

Voornoemde motie zie ik als steun voor dit integraal waterbeheer.

De Ministeries van IenM en EZ geven met onderstaande acties uitvoering aan de motie:

  • Ambities uit de NAGW worden meegenomen in bestaande en te ontwikkelen integrale gebiedsagenda’s voor de grote wateren gericht op de langere termijn (2050). Het Ministerie van IenM neemt de lead voor deze gebiedsagenda’s waar door Rijk en regio vanuit alle sectoren inclusief natuur aan bijgedragen kan worden. Het kabinet ziet het MIRT als belangrijke bestuurlijke tafel om de uitvoering van integrale agenda’s te borgen.

  • Het Ministerie van EZ ondersteunt actief de gebiedspartners bij vertalingen van de NAGW naar concrete acties om de NAGW te verbinden met wateropgaven voor het Waddengebied, IJsselmeergebied, Rivierengebied en Zuidwestelijke Deltagebied.

  • Vanuit EZ wordt de komende jaren 12 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die de ambities uit de NAGW dichterbij brengen.

Op deze manier wordt natuur structureel gekoppeld aan het waterbeleid. De koppeling van natuur en water aan het bredere ruimtelijke beleid zal plaatsvinden middels de Nationale Omgevingsvisie.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.