31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2014

Tijdens het algemeen overleg over IT bij Defensie van 5 november jl. heb ik toegezegd u te informeren over de maatregelen die ik heb genomen naar aanleiding van de aanbevelingen uit het Forrester-rapport en de Gateway Review. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

Maatregelen

Op basis van het onderzoek naar het IT-domein van Defensie, waar de genoemde aanbevelingen deel van uitmaken, zijn 23 maatregelen genomen op het gebied van continuïteit, visie, besturing, verandering en sourcing 1. Voor elk gebied is een project in het leven geroepen waarin de maatregelen worden uitgevoerd. Vanwege de onderlinge samenhang worden de projecten als programma bestuurd2. De vorderingen worden voorgelegd aan de IT Governance Board (ITGB), die toetst op voortgang, inhoud en kwaliteit. De ITGB rapporteert aan de Bestuursraad.

Voltooide projecten

Het project «besturing» betreft vijf maatregelen. Omdat een goede besturing van doorslaggevende invloed is op alle andere maatregelen is dit project als eerste uitgevoerd.

Het project «visie» bevat één maatregel: het opstellen van een integrale, compacte, en aansprekende visie op informatietechnologie bij Defensie. Omdat de visie richtinggevend is voor de projecten «sourcing» en «continuïteit» is dit project vooraan in de planning opgenomen. Het resultaat is de IT-visie Let’s make IT happen, die ik u op 24 oktober jl. heb gestuurd (Kamerstuk 31 125, nr. 45).

Voortgang lopende projecten

Continuïteit

Dit project bevat de uitvoering van 5 maatregelen. Allereerst zijn de kortetermijnmaatregelen uitgevoerd, hierover heb ik u geïnformeerd in mijn brief van 16 september jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 41). Hierna is begonnen met het opstellen van de business- en continuïteitseisen vanuit het perspectief van de gebruiker. Hiermee kan een infrastructuur worden ontworpen die op haar taak is berekend, en die op elk moment de gewenste beschikbaarheid levert. Deze fase heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk voorzien. Nu de bouwstenen voor het ontwerp zijn voltooid, zullen ze worden samengevoegd tot een integraal infrastructuurontwerp. Dit zal de komende weken zijn beslag krijgen. Begin 2015 laat ik dit ontwerp toetsen door een externe partij door middel van een zogeheten quick scan. Hiermee wil ik zeker stellen dat op basis van de juiste ontwerpcriteria de juiste ontwerpkeuzes zijn gemaakt. Voorts bespreek ik de contouren van het ontwerp met een gecombineerde delegatie van de branchevereniging Nederland ICT en de NIDV.

Omdat infrastructuur en beheerprocessen hand in hand gaan, worden de betreffende maatregelen in samenhang uitgevoerd. De uitvoering van deze maatregelen behelst op hoofdlijnen de volgende activiteiten:

  • Formuleren business- en continuïteitseisen (gereed)

  • Uitvoeren IT-assessment (gereed)

  • Ontwerp infrastructuur, tools en processen (februari 2015 gereed)

  • Toetsing van het ontwerp door middel van een quick scan uitgevoerd door een externe partij (februari 2015)

  • Markt benaderen om kosteninzicht te krijgen (februari 2015)

  • Definitieve keuze infrastructuur, tools en processen (maart 2015)

  • Start aanbesteding infrastructuur (april 2015)

Er zijn twee maatregelen geformuleerd die moeten garanderen dat Defensie in de toekomst kan beschikken over de benodigde kennis. Die maatregelen zijn gericht op capaciteitsmanagement en op de positie van Defensie op de arbeidsmarkt.

Verandering

Als begin volgend jaar de nieuwe directeur van het JIVC aantreedt, is de vernieuwing van de top van de IT-organisaties compleet. De nieuwe directeur van de DMO is voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van de overige 4 verandermaatregelen. De uitvoering van deze maatregelen is een zaak van lange adem en wordt in 2015 voortgezet.

Sourcing

Zoals beschreven in de sourcingmaatregelen is het project IT-sourcing omgevormd tot een programma waarvan de HDBV/CIO de opdrachtgever is. Op dit moment wordt gewerkt aan de herijking van de sourcingsaanpak. Daarbij wordt ook gekeken naar het strategisch belang van het wide area network. Eind eerste kwartaal is deze herijking gereed waarna gerichte keuzes voor de uitvoering van de sourcing van de IT worden gemaakt. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de motie-Knops/Hachchi (Kamerstuk 31 125, nr. 50).

Tot slot

Ik zal u in april 2015 informeren over zowel het ontwerp van de infrastructuur en de bijbehorende kosten, als de herijking van de sourcingsaanpak. Zoals gemeld in mijn brief van 27 november jl. (Kamerstuk 31 460, nr. 50), ontvangt u in februari 2015 tevens een brief met de plannen voor ERP na de voltooiing van de basisimplementatie medio 2015. Hiermee zullen de hoofdlijnen van de IT-ontwikkeling bij Defensie voor de komende jaren zijn vastgelegd.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Zie bijlage 1 voor de 23 maatregelen. Zie bijlage 2 voor de onderliggende aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Om tijdig te kunnen bijsturen wordt gewerkt met een rolling wave plan waarin telkens de volgende twee fasen in detail worden uitgewerkt en goedgekeurd.

Naar boven