Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531125 nr. 45

31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2014

Aanleiding

De motie-Eijsink c.s. (Kamerstuk 31 125, nr. 31) van 3 juli jl. verzoekt mij de IV/ICT-visie van Defensie voor november 2014 te voltooien, tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in lopende relevante aanbestedingen, met spoed de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de IV/ICT te garanderen en daarbij de kennis en expertise van de markt zoveel mogelijk te gebruiken.

Zoals gemeld in de brief van 16 september jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 41) heeft Defensie, met het oog op de toekomst, maatregelen genomen ter verbetering van de besturing van de IV/ICT-keten en de vernieuwing van de IV/ICT-infrastructuur. Dat betrof onder meer het opnemen van de Chief Information Officer in de Bestuursraad, het instellen van een IT Governance Board, en het aanbrengen van een aantal spoedeisende verbeteringen aan de infrastructuur. Om tot een nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur te komen is een richtinggevende IT-visie nodig. Die bied ik u hierbij aan1.

De visie

Dat informatietechnologie (IT) zich in een razend tempo ontwikkelt, behoeft geen betoog. De gevolgen daarvan ondervinden we elke dag. De beschikbaarheid van de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plaats is voor Defensie letterlijk van levensbelang. Of het nu gaat om inlichtingen, cyber, logistiek of een superieure informatiepositie op het slagveld. IT is niet langer slechts een voorwaarde voor de oorlogsvoering maar een strategische enabler. Een middel dat, mits juist vormgegeven, het verschil maakt tussen winnen of verliezen.

De snelle ontwikkeling van de technologie maakt het onmogelijk een exacte route uit te stippelen voor de ontwikkeling van de IT. Wat vandaag high-tech is, kan morgen achterhaald zijn. Wat nu science fiction lijkt, is overmorgen werkelijkheid. Ondanks dat heeft Defensie behoefte aan houvast bij het maken van keuzes. Een heldere visie helpt daarbij. Niet door een starre routekaart neer te zetten, maar wel door de kernwaarden aan te duiden die overeind blijven, juist als het IT-landschap verandert. Deze kernwaarden kunnen richting geven aan de ontwikkeling van de IT voor Defensie.

Continuïteit, beveiliging en innovatie zijn de kernwaarden die IT voor Defensie uniek maken. Continuïteit, omdat Defensie altijd en overal moet kunnen rekenen op informatie. Beveiliging, omdat die informatie niet in verkeerde handen mag vallen. En innovatie, omdat een flexibele krijgsmacht snel moet kunnen inspelen op een snel veranderende wereld.

Deze kernwaarden vormen de pijlers van de toekomstige IT voor Defensie. In de bijgevoegde visie wordt dit verder onderbouwd en uitgewerkt in concrete aanwijzingen. Samen met aanvullende voorwaarden geven die richting aan toekomstige ontwikkelingen. Zo ontstaat een raamwerk dat een stevige basis vormt voor het maken van keuzes. Keuzes die leiden tot informatietechnologie die is toegesneden op de unieke behoeften van Defensie. Voor nu en voor de toekomst.

Nadat de IT-visie was voltooid, kwam het rapport «Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid» (Kamerstuk 33 326, nr. 5) beschikbaar. Het kabinet zal met een reactie komen op dit rapport. Zonder daarop vooruit te willen lopen, zie ik een aantal overeenkomsten met de IT-visie van Defensie. Dit betreft bijvoorbeeld het aanscherpen van de governance, het versterken van de positie van de CIO, de keuze ICT-deskundigheid in de organisatie te vergroten, en de voorkeur voor open source en open standaarden. Dit sterkt mij in mijn overtuiging dat Defensie de juiste keuzes maakt.

Tot slot

De visie geldt voor alle IT-activiteiten van Defensie, dus ook voor activiteiten waarbij samenwerking met de markt wordt gezocht. Ik heb u eerder gemeld dat een herijking van de huidige aanpak bij de uitbesteding IV/ICT aan de orde is2. Die herijking, waarbij de IT-visie nadrukkelijk wordt betrokken, zal begin 2015 worden voltooid. Over de uitkomsten zal ik u per brief informeren.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Brief over de uitkomsten van de Gateway Review en gevolgen voor sourcing IV/ICT (Kamerstuk 31 125, nr. 35) van 1 juli jl.