31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2014

Informatie is, nu meer dan ooit, van levensbelang voor Defensie. Informatie moet altijd en overal beschikbaar zijn. Toen de problemen in de informatievoorziening aan het licht kwamen, heb ik de opdracht gegeven direct alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de beschikbaarheid te garanderen. De meest dringende maatregelen zijn meteen genomen. Om te zorgen dat de problemen permanent tot het verleden behoren, zijn bovendien maatregelen voor de toekomst nodig.

De motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 31 125, nr. 30) van 3 juli jl. verzoekt mij om een plan van aanpak voor de IV/ICT-problematiek. De maatregelen in deze brief vormen samen dat plan van aanpak. Al deze maatregelen zijn in gang gezet.

Continuïteitsmaatregelen voor de korte termijn

De risico’s voor de continuïteit van de centrale IV/ICT-infrastructuur zijn geïnventariseerd en door een externe partij gevalideerd. Daarbij is vastgesteld dat, om de continuïteit van de dienstverlening op korte termijn te waarborgen, een aantal risico’s weggenomen moet worden.

De drie meest urgente risico’s zijn:

 • 1. onvoldoende specialistisch personeel;

 • 2. storingen in datacentra;

 • 3. onvoldoende dataopslagcapaciteit.

Om deze risico’s weg te nemen zijn de volgende maatregelen genomen:

 • 1. In het vierde kwartaal van 2014, en ook in 2015, worden specialisten ingehuurd om kennis- en capaciteitstekorten aan te vullen. De kosten hiervan bedragen circa € 5,5 miljoen.

 • 2. De koeling en stroomvoorziening van één van de datacentra zijn verouderd en moeten worden vervangen. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 7,5 miljoen. Deze vervanging zal in juni 2015 zijn voltooid. Voor de tussenliggende periode zijn noodvoorzieningen aangelegd om de continuïteit van de koeling en de stroomvoorziening te garanderen.

 • 3. De dataopslagapparatuur en -programmatuur worden gemoderniseerd. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 3,7 miljoen. De modernisering zal in maart 2015 zijn voltooid. In de tussenliggende tijd is op locaties, waar dat nodig is, extra dataopslagapparatuur geplaatst en wordt de juiste werking van oude apparatuur extra bewaakt.

Met bovenstaande maatregelen zijn de continuïteitsrisico’s voor de korte termijn zo goed mogelijk afgedekt. De kosten van de inhuur worden gedekt binnen de apparaatsbegroting van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De investeringen in het datacentrum en dataopslag apparatuur worden ingepast in het reguliere investeringsplan van het agentschap DMO/OPS.

Maatregelen voor de toekomst

Verbeteren van de besturing van de IV/ICT-keten

 • Om de besturing van de IV/ICT-keten te versterken is de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering (HDBV), die tevens de rol van Chief Information Officer (CIO) vervult, opgenomen in de Bestuursraad. De Bestuursraad is het hoogste ambtelijke orgaan van het Ministerie van Defensie. Hiermee is permanente aandacht voor IV/ICT op het hoogste bestuurlijke niveau gegarandeerd.

 • De HDBV/CIO en de directeur DMO werken intensief samen bij de besturing van de IV/ICT-keten, maar ieder met een eigen verantwoordelijkheid. De HDBV/CIO formuleert de IV/ICT-visie en geeft richtlijnen (kaders). De directeur DMO stuurt vervolgens binnen die kaders de uitvoeringsorganisaties aan. De CDS, ten slotte, formuleert als behoeftesteller de klantvraag.

 • Er is een IT Governance Board (ITGB) ingesteld. In de ITGB komen kaderstelling (HDBV/CIO), aanbod (DMO) en vraag (CDS) bij elkaar. De ITGB geeft richting aan IV/ICT, zorgt voor het nodige draagvlak, en stemt vraag en aanbod op elkaar af.

 • Er is overleg gevoerd met het topmanagement van de IV/ICT-uitvoeringsorganisaties. Gezamenlijk is geconcludeerd dat het verstandig is de benodigde veranderingen door een nieuw team te laten uitvoeren. De werving van het nieuwe topmanagement van DMO/OPS en DMO/JIVC is intussen in gang gezet. Het selectietraject zal naar verwachting in oktober worden voltooid.

Vernieuwing IV/ICT-infrastructuur

 • Om de continuïteit in de toekomst te kunnen waarborgen is een vernieuwing van de IV/ICT-infrastructuur nodig. Die vernieuwing wordt in stappen gerealiseerd.

 • Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een IV/ICT-visie die ik op korte termijn naar de Kamer zal sturen, zoals gevraagd in de motie-Eijsink c.s. (Kamerstuk 31 125, nr. 31). Deze visie zal richtinggevend zijn voor zowel de nieuwe IV/ICT-infrastructuur als voor de herijking van de huidige aanpak van de IV/ICT-uitbesteding.

 • Nog dit jaar worden, op grond van bovengenoemde visie, verschillende scenario’s uitgewerkt om tot een nieuwe infrastructuur te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die operaties en bedrijfsvoering stellen. Hetzelfde geldt voor de eisen van de Navo, overeenkomstige activiteiten van de rijksoverheid en de laatste ontwikkelingen in de industrie.

 • Omdat de exacte kosten van de nieuwe infrastructuur pas na de ontwerpfase zijn te bepalen, heb ik een reservering van € 40 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting 2015. Zodra de scenario’s voor de nieuwe infrastructuur voltooid zijn, zal er meer duidelijkheid zijn over de exacte kosten en de detailplanning van de realisatiefase. Ik zal de Kamer voor het eind van het jaar over de stand van zaken per brief informeren.

Gevolgen van de geconstateerde tekortkomingen voor operaties

De uitgevoerde inventarisatie van de risico’s voor de continuïteit heeft vooral betrekking op de centrale IV/ICT-infrastructuur. Op dit moment wordt een vergelijkbare inventarisatie uitgevoerd op de lokale IV/ICT-infrastructuur. Deze inventarisatie zal eind deze maand worden voltooid.

Lokale IV/ICT-infrastructuur (onder meer TITAAN) wordt bij missies en oefeningen gebruikt. Hierop draaien de tactische toepassingen, zoals bijvoorbeeld command and control applicaties en tactische email. Deze toepassingen blijven beschikbaar, ook als de centrale IV/ICT-infrastructuur uitvalt.

Tijdens operaties wordt via koppelingen ook gebruikt gemaakt van toepassingen die draaien op de centrale IV/ICT-infrastructuur. Als daarin storingen optreden, zullen deze toepassingen mogelijk tijdelijk niet beschikbaar zijn. Dit werkt uiteraard verstorend, maar het levert niet direct operationele gevaren op, omdat de primaire gevechtsondersteunende toepassingen op de lokale IV/ICT-infrastructuur gewoon doordraaien.

Ten slotte

Om in control te komen hebben de afgelopen maanden vooral in het teken gestaan van het oplossen van urgente problemen en het verbeteren van de besturing. Daarmee is het werk niet gedaan. Nu komt het erop aan om, op basis van een heldere visie, te komen tot toekomstvaste IV/ICT voor Defensie. Hier wordt de komende periode, onder aanvoering van de HDBV/CIO, met man en macht aan gewerkt. Ik zal u op korte termijn nader informeren over de visie.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven