31 066 Belastingdienst

Nr. 754 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2020

Bijgevoegd treft u de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag1. Hierin zijn opgenomen de antwoorden op de gestelde vragen tijdens het AO Belastingdienst van 2 december jl. Hierbij zend ik u tevens de antwoorden op de vragen van het lid Omtzigt (CDA) over de hersteloperatie (ingezonden 23 november 2020). Als onderdeel van de pilot naar het vergroten van de vindbaarheid van de naleving van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet, bied ik u hierbij ook de toelichting2 aan op het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag, dat ik samen met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ingezet. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de doelen, beleidsinstrumenten, doeltreffendheid, doelmatigheid en financiële consequenties van het Verbetertraject. Daarnaast zult u nog dit jaar door de Staatssecretaris van SZW geïnformeerd worden over de voortgang op dit traject.

Tevens wil ik uw Kamer ook, mede namens de Staatssecretaris van SZW informeren over een vertraging van het Uitvoeringsbesluit Awir. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verbetering uitvoerbaarheid toeslagen heeft uw Kamer een amendement aangenomen (Kamerstuk 35 574, nr. 14), waarmee een voorhangbepaling is toegevoegd aan de desbetreffende AMvB. Op donderdag 3 december jl. heb ik het advies van de Raad van State bij deze AMvB ontvangen. Gelet op de toegevoegde voorhangbepaling is het niet meer mogelijk om de AMvB per 1-1-2021 in werking te laten treden. Het gevolg hiervan is dat de bepaling betreffende de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties ook pas in de loop van 2021 in werking kan treden. Kinderopvangorganisaties zullen hierover worden geïnformeerd. Op dit moment bestudeer ik het advies van de Raad van State en zal ik in het kader van de voorhangprocedure het ontwerpbesluit, het advies van de Raad van State en het nader rapport vier weken aan de Staten-Generaal voorhangen. Mijn voornemen is om dit in week 51, voor het kerstreces, met uw kamer te delen. Daarbij zal ik uiteraard het kerstreces in acht nemen.

Ter informatie treft u onderstaand een overzicht van de heden gezonden documenten.

Overzicht brieven en documenten

 • 1. Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer

  • a. Onderbouwing en evaluatie Verbetertraject3 Kinderopvangtoeslag (CW 3.1)

 • 2. Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag4

  • a. Lijst 1 afgeronde toezeggingen

  • b. Lijst 2 openstaande toezeggingen

  • c. Lijst 3 afgeronde moties

  • d. Lijst 4 openstaande moties

  • e. Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS

  • f. Afschrift brief aan de Nationale ombudsman d.d. 4 december 2020

 • 3. Antwoorden op vragen van het lid Omtzigt (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1006)

  • a. Informatievergaringskader (vraag 6)

  • b. Memo Introductiedossier DG 19 januari 2017 (vraag 22)

 • 4. Brief rappeltermijnen (Kamerstuk 31 066, nr. 752)

  • a. Bijlage visueel overzicht van de reactietermijnen

 • 5. Brief Verzoek van het lid Omtzigt om twee documenten en toelichting conceptadvies Landsadvocaat 2009 (Kamerstuk 31 066, nr. 753)

  • a. Bijlage documenten

 • 6. Brief Kamervraag Omtzigt met betrekking tot rol OM in CAF (Kamerstuk 31 066, nr. 748)

 • 7. Brief Verzoek om nadere aangifte Kinderopvangtoeslagaffaire (Kamerstuk 31 066, nr. 749)

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven