Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135574 nr. 14

35 574 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 11 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV, onderdeel J, onder 4, komt het voorgestelde negende lid te luiden:

  • 9. Een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid wordt ten minste vier weken voordat de maatregel wordt vastgesteld, overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal.

    Indien dit ontwerp van de algemene maatregel van bestuur een datum van inwerkingtreding heeft die gelegen is na 1 januari 2021 en als binnen die vier weken door of namens een der kamers of door ten minste een derde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld, wordt in dat geval een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

Door middel van dit amendement wordt een verzwaarde voorhangbepaling aan de algemene maatregel van bestuur («AMvB») toegevoegd, die zal worden opgesteld op basis de voorgestelde wijziging van artikel 38, tweede lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Ten opzichte van de nota van wijziging regelt dit amendement ook dat de initiële AMvB wordt nagehangen.

De wijziging van artikel 38, tweede lid Awir bevat momenteel een ongerichte maatregel, omdat een uitwerking in een AMvB van de informatie die door de Belastingdienst Toeslagen kan worden opgevraagd nog niet beschikbaar is. Zonder deze AMvB te hebben gezien kan de Kamer niet beoordelen of de maatregel zorgvuldig is. Immers, zonder nadere uitwerking zou alle denkbare informatie hier onder kunnen vallen.

De indiener wil door middel van dit amendement daarom een verzwaarde voorhangbepaling toevoegen aan dit artikel. Daarbij kan een derde van elk der Kamers omzetting van de AMvB in wetgeving verzoeken, met het bijbehorende instemmings- en amenderingsrecht.

Omtzigt