Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 314

31 066 Belastingdienst

Nr. 314 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2016

Tijdens het mondelinge vragenuur van dinsdag 25 oktober jongstleden (Handelingen II 2016/17, nr. 13, Vragenuur) heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over twee onderwerpen met betrekking tot btw-carrouselfraude. In de eerste plaats heb ik naar aanleiding van de vragen van het lid Omtzigt van de fractie van het CDA toegezegd dat ik in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie zal onderzoeken of ik uw Kamer kan informeren over een bepaalde in de Zembla-uitzending van 24 oktober 2016 besproken Italiaanse zaak. De heer Omtzigt wil graag weten of deze specifieke zaak door de FIOD en het OM wordt onderzocht en of daar door Italië vragen over zijn gesteld. In de tweede plaats heb ik naar aanleiding van de vraag van de heer Groot van de fractie van de PvdA toegezegd uw Kamer te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de door uw Kamer aangenomen motie Groot (Handelingen II 2015/16, nr. 98, item 14), waarin de regering wordt verzocht zich in te spannen Europol toegang te geven tot Eurofisc om zo Europol beter in staat te stellen de organisaties achter grootschalige btw-carrouselfraude aan te pakken.1

Voornoemde toezeggingen kom ik – mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie – graag na. Daarbij beantwoord ik ook de vraag die de heer Omtzigt heeft gesteld tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 oktober 2016 over het aantal onderzoeken naar btw-carrouselfraude met CO2-emissierechten (Handelingen II 2016/17, nr. 13, Vragenuur).

1. Italiaanse zaak

Zowel op nationaal als op internationaal niveau is het kabinet zeer actief bij het tegengaan van terrorismefinanciering. Uw Kamer is hierover geïnformeerd in diverse brieven.2 Daarnaast wordt uw Kamer regelmatig geïnformeerd over de vorderingen in het tegengaan van terrorismefinanciering en ontvangt uw Kamer de voortgangsrapportages inzake de integrale aanpak van jihadisme. Naar aanleiding van de vragen van de heer Omtzigt heb ik op 25 oktober jongstleden aangegeven dat de FIOD in Nederland in 2009 is gestart met strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude met CO2-emissierechten. Daarbij zijn ook in Nederland gevestigde/woonachtige (rechts)personen onderzocht. Het OM zal een vervolgbeslissing nemen over het ingediende proces verbaal. Door de FIOD worden geen andere strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar btw-fraude met CO2-emissierechten in Nederland.

In 2014 is tijdens een bespreking bij Europol meegedeeld dat er in Italië een omvangrijke fraude met CO2-emissierechten in onderzoek was. Daarop heeft de FIOD onderzocht of de FIOD ten behoeve van de Italiaanse autoriteiten over mogelijk relevante informatie beschikte. Er is via de Nederlandse desk bij Europol vervolgens informatie aan Italië verstrekt. De informatie had betrekking op activiteiten van buitenlandse bedrijven, die niet in Nederland waren gevestigd. Er komen geen Nederlandse bedrijven of natuurlijke personen voor in de informatie die door de FIOD aan Italië is verstrekt.

2. Informatie-uitwisseling tussen Eurofisc en Europol

In de brief van 8 juli 2016 (Kamerstuk 31 066, nr. 294) aan uw Kamer heb ik onder onderdeel e toegezegd met de motie Groot rekening te zullen houden bij de beoordeling van eventuele voorstellen van de Europese Commissie op het punt van informatie-uitwisseling tussen Eurofisc en Europol respectievelijk OLAF. De Raadsconclusies over het btw-actieplan die de Ecofin Raad in mei 2016 tijdens het Nederlandse Voorzitterschap heeft aangenomen (bijlage bij Kamerstuk 21 501-07, nr. 1373), liggen nog vers in het geheugen. Het wachten is nu op de voorstellen van de Europese Commissie naar aanleiding van de door de Ecofin Raad aanvaarde Raadsconclusies over deze onderwerpen. Zodra de Europese Commissie voorstellen presenteert, zal ik bij de bepaling van het Nederlandse standpunt over die voorstellen rekening houden met de motie Groot.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 282.

X Noot
2

Kamerstuk 29 614, nr. 39. Kamerstuk 29 754, nr. 361. Kamerstuk 29 614, nr. 50.