Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 857

29 628 Politie

Nr. 857 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2019

Naar aanleiding van de motie van de leden Van der Graaf (CU) en Van Dam (CDA)(Kamerstuk 29 628, nr. 794) heb ik uw Kamer in het halfjaarbericht politie van 14 november 20181 geïnformeerd over de vorm, inrichting en capaciteit van een structurele professionele voorziening op het terrein van geestelijke verzorging binnen de politie. Via deze brief bied ik de Tweede Kamer het implementatieplan geestelijke verzorging politie aan2.

Implementatieplan Geestelijke verzorging

Politiewerk brengt voor de politiemedewerkers ingrijpende situaties en daaruit voortvloeiende morele afwegingen met zich mee. Diverse onderzoeken, zoals het onderzoek «Onder je pet praten» (Simone de Wit) en het onderzoek «ZIN in politiewerk» (Rijksuniversiteit Groningen)3 hebben de wenselijkheid van professionele geestelijke verzorging bij de politie verkend en aangetoond.

Het korps heeft, conform het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie 2018–2020 (Kamerstuk 29 628, nr. 817), een implementatieplan ontwikkeld om geestelijke verzorging structureel in te bedden in de politieorganisatie.

Bij de inrichting van deze structurele voorziening zijn de uitgangspunten van de door de politie vastgestelde visie op geestelijke verzorging gevolgd. Geestelijke verzorging bij de politie vertrekt vanuit het politievakmanschap en richt zich op de ethische en existentiële vragen die opkomen in- en door het politiewerk. De geestelijk verzorger sluit in de begeleiding aan bij het levensverhaal en de levensbeschouwelijke achtergrond van de collega, zoals de beroepsstandaard ook stelt. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de diversiteit binnen het korps. Zo wordt in het aanbod gestreefd naar een adequate mix van de verschillende levensbeschouwelijke sectoren passend bij de achtergronden van de medewerkers.

Het beroepsprofiel, de kwaliteitsstandaard, de beroepscode van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ), het kwaliteitsregister geestelijk verzorgers (SKGV) en Register voor Geestelijk Verzorgers met Zending bij de Overheid (RGVZO) vormen de professionele standaard bij de inrichting van geestelijke verzorging bij de politie.

De capaciteit, die is ingericht voor geestelijke verzorging, wordt uitgebreid tot 15 fulltime-equivalenten (fte). Gezien de gewenste toegankelijkheid voor iedere medewerker betreft dit tenminste 1 fte per eenheid. De geestelijk verzorgers maken deel uit van de Veilig en Gezond Werken teams in de politieorganisatie.

De werving van de korps geestelijk verzorger zal spoedig van start gaan. De korps geestelijk verzorger zal na aanstelling en conform het implementatieplan vervolgens een rol spelen in de werving en selectie van de overige 14 fte.

Het aanbod van geestelijke verzorging wordt onder de aandacht gebracht van alle politiemedewerkers en binnen de opleiding voor aspiranten. De structurele voorziening voor geestelijke verzorging wordt een jaar nadat in alle eenheden geestelijke verzorging beschikbaar is, geëvalueerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 825.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 29 628, nr. 633.