Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 169

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 169 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2014

Voor de vijfde keer deze week ben ik genoodzaakt u te informeren in verband met uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) in Nederland. Inmiddels zijn 6 bedrijven direct getroffen als gevolg van (preventieve) ruimingen. Voor de agrarische ondernemers, hun dieren en hun gemeenschappen, is deze uitbraak ronduit verschrikkelijk. Families en gezinnen die vaak decennialang aan hun bedrijf hebben gebouwd, zijn in één klap al hun dieren kwijt, met alle emoties van dien. Gemeenschappen leven mee met buren, vrienden en kennissen.

De gevolgen van de huidige uitbraak van vogelgriep zijn zeer ernstig. Ik heb daarom begin vorige week een ingrijpend pakket maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. De gehele pluimveesector wordt hierdoor geraakt, daar ben ik mij zeer van bewust. Ik vind het echter noodzakelijk om, in het belang van de ondernemers en hun dieren, al het mogelijke in het werk te stellen om een grotere uitbraak te voorkomen.

In vervolg op mijn brieven van 161, 182, 203 en 214 november jl. informeer ik u over de stand van zaken van de uitbraak en de maatregelen.

Vogelgriep Kamperveen

Onderzoek heeft inmiddels vastgesteld dat de vogelgriep op het vleeskuikenouderdierenbedrijf in Kamperveen het hoogpathogene H5N8 type betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp en het bedrijf in Ter Aar.

In het gebied met een straal van 1 km rond het besmette bedrijf in Kamperveen liggen nog twee pluimveebedrijven. Uit voorzorg is besloten de twee bedrijven preventief te ruimen. De ruiming wordt vandaag afgerond. Bij één van de bedrijven zijn klinische verschijnselen bij eenden aangetroffen die passen bij vogelgriep. Inmiddels is vastgesteld dat het ook bij dit eendenbedrijf om een H5-variant van de vogelgriep gaat. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat.

Tussen het 1 km en het 10 km gebied liggen daarnaast nog 32 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Naar verwachting zijn morgen aan het eind van de dag de resultaten bekend.

Preventieve ruiming Barneveld

In Barneveld wordt vandaag een bedrijf met ca 8.000 eenden uit voorzorg geruimd. Uit onderzoek is gebleken dat dit bedrijf is bezocht door een vrachtwagen die eerder op het besmette eendenbedrijf in Kamperveen was geweest. Gezien de ligging van het eendenbedrijf in het pluimveerijke gebied van Barneveld wil ik geen enkel risico nemen ten aanzien van mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus.

Er zijn op dit moment geen verdenkingen van vogelgriep in Barneveld.

Maatregelen

Zoals gisteren aangegeven in mijn brief zijn in de straal van 10 km rond het getroffen bedrijf in Ter Aar geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen. De ruiming van het getroffen bedrijf, alsmede van het eerder getroffen bedrijf in Hekendorp, is inmiddels afgerond.

De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmet pluimvee. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep, over het algemeen verloopt vogelgriep bij mensen mild.

De op donderdag 20 november jl. afgekondigde maatregelen blijven in stand. Ik verwijs u hiervoor naar mijn brief van 20 november jl. over Vogelgriep Ter Aar.

Op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep staan de meest gestelde vragen en antwoorden, alsmede een link naar de relevante regelgeving. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen contact opnemen met RVO.nl via het call center (088 042 42 42) die ook vandaag en morgen van 08.30 uur tot 22.00 uur te bereiken is.

Onderzoek oorzaak vogelgriep

Vandaag heb ik contact gehad met mijn Duitse collega, de Minister van Landbouw. In de omgeving van het kalkoenenbedrijf in Mecklenburg-Vorpommern (Duitsland) waar eveneens het hoogpathogene H5N8 type werd gevonden, is een koppel van 6 wilde eenden onderzocht op AI. Van de 6 eenden zijn er 3 negatief bevonden, is bij 2 eenden laagpathogene vogelgriep aangetroffen en is 1 eend positief bevonden op het hoogpathogene H5N8 type.

Nederland en Duitsland werken nauw samen om de oorzaak van de vogelgriep te achterhalen. Samen met Duitsland zal ik de Europese Commissie vragen om ondersteuning van dit onderzoek, ook in financieel opzicht.

Dierenwelzijnscommissie

Bij een grotere uitbraak van een besmettelijke ziekte, waarbij maatregelen worden genomen op het gebied van huisvesting en/of ruiming, wordt een commissie ingesteld die toezicht houdt op de uitvoering van maatregelen die worden genomen in het kader van dierenwelzijn. Deze commissie stelt vast of dit op een verantwoorde wijze wordt gedaan. De commissie is ingesteld, onder leiding van de voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Dierenambulance

In verband met het welzijn van dieren heb ik besloten dat het personeel van dierenambulances is toegestaan om zieke vogels, indien deze zich in een levensbedreigende situatie bevinden, te vervoeren naar een dierenarts. Deze uitzondering in de regelgeving is alleen van toepassing op vervoer van wilde vogels en voor vogels van hobbydierhouders buiten de beschermings- en toezichtsgebieden van 3, respectievelijk 10 km rondom de besmette bedrijven.

In verband met het op 23 november a.s. aflopen van de periode van maximaal 72 uur standstill zal ik u morgen nader informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstuk 28 807, nr. 166

X Noot
2

Kamerstuk 28 807, nr. 167

X Noot
3

Kamerstuk 28 807, nr. 168

X Noot
4

Kamerstuk 28 807, nr. 170