Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 168

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2014

Op een pluimveebedrijf in Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) is op 20 november jl. een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H5 variant vastgesteld. AI virus van het type H5 is bestrijdingsplichtig volgens Europese regelgeving.

Met deze brief bericht ik u over deze besmetting en de maatregelen die ik heb getroffen.

Monitoring en early warning

In Nederland bestaat een systematiek waarbij dierenartsen bij bepaalde ziekteverschijnselen, die kunnen wijzen op vogelgriep, monsters inzenden voor onderzoek (early warning). Voor vogelgriep geldt een meldplicht bij een verdenking.

Afgelopen woensdag 19 november jl. zijn van een pluimveebedrijf in Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) monsters ingestuurd, omdat de kippen ziekteverschijnselen hadden die mogelijk wezen op vogelgriep. Vanmorgen, 20 november, werd na laboratoriumonderzoek duidelijk dat het vogelgriepvirus op dit bedrijf van het type H5 is.

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse op zijn vroegst morgen aan het eind van de dag beschikbaar komen

Maatregelen

Het gaat om een legpluimveebedrijf met stallen met in totaal rond 43.000 legkippen. In een stal werden sterfte van pluimvee waargenomen. Vandaag, donderdag 20 november, is met de ruiming van het bedrijf begonnen. De kippen zullen op het bedrijf worden gedood en worden afgevoerd ter destructie.

De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit voorzorg worden voor de mensen die betrokken zijn bij de ruiming beschermende maatregelen getroffen.

Vanwege de recente uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Hekendorp worden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg geldt vanaf donderdag 20 november 2014, 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur.

Tevens is de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte voor deze periode van maximaal 72 uur opnieuw ingesteld. Voor bedrijfsmatige pluimveehouderijen geldt deze plicht al tot minimaal 18 december 2014. Hierover heb ik u geïnformeerd in mijn brief van 19 november jl.

In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte.

De Europese regelgeving schrijft voor dat er een 3 en 10 kilometer gebied wordt ingesteld (beschermings- en toezichtsgebied). Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook worden contacten van het besmette bedrijf onderzocht.

Vanzelfsprekend zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma