Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025124 nr. 104

25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2020

Met mijn brieven aan uw Kamer van 28 januari, 14 februari, 2 maart en 9 april jl. heb ik u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het nieuwe spraaknetwerk C2000 dat op 28 januari jl. in gebruik genomen is.1 Uw Kamer heeft mij verzocht om in aanvulling op het schriftelijk overleg Nationale Veiligheid (Kamerstuk 29 628, nr. 947) en de schriftelijke vragen gesteld door het lid Kuiken (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3044) verder in te gaan op de huidige stand van zaken rond het vernieuwde netwerk.

Zoals ik u in mijn brief van 9 april jl. heb gemeld, is het beeld dat bij de brandweer, de ambulancezorg en Defensie sinds de migratie naar het nieuwe spraaknetwerk over het algemeen goed gewerkt kan worden met het nieuwe spraaknetwerk. Bij de politie was het beeld over de kwaliteit van het nieuwe netwerk echter nog niet positief genoeg. Aan de oproep om klachten te blijven melden is goed gehoor gegeven. Mede op basis daarvan zijn en worden er regelmatig belangrijke landelijke updates in het netwerk doorgevoerd. Het beeld dat ik daarover schetste is consistent: de meeste problemen zijn opgelost en het aantal klachten is sterk gedaald. Waar nog aan gewerkt wordt is restproblematiek met betrekking tot de verbindingen, en de focus van het nazorgteam blijft er dan ook op gericht ook deze resterende problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Om uit te sluiten dat er specifieke problemen met de werking van de noodknop op portofoons zijn, hebben op een aantal dagen in de maand april bovendien uitgebreide tests plaatsgevonden om proefondervindelijk het functioneren van de noodknop vast te stellen. 23 van de 666 gedane testoproepen (3,5%) werkten niet zoals verwacht. Na uitgebreide technische analyse bleek dat er in negen gevallen sprake was geweest van bekende dekkingsproblemen of onjuiste instellingen op het apparaat. De overige veertien gevallen zijn vrijwel zeker te verklaren door de hierboven genoemde verbindingsproblemen: als een portofoon geen verbinding heeft, dan kan een noodoproep ook niet tot stand komen. Uiteraard neemt het nazorgteam deze testresultaten mee in het oplossen van de verbindingsproblematiek.

Operationele maatregelen

In het licht van de resterende verbindingsproblematiek worden ook gedurende de verlengde intensieve nazorgfase, die loopt tot 1 juli 2020, door de politie aanvullende operationele en technische maatregelen getroffen. Daarbij wordt met maatwerk aansluiting gezocht bij lokale en operationele omstandigheden om zo de veiligheid van burgers en hulpverleners te kunnen waarborgen. Een onderdeel van deze aanvullende operationele maatregelen is het breder uitrollen van een Push-To-Talk app binnen de politieorganisatie. Deze app, die wordt geïnstalleerd op een separate smartphone, verzorgt groepscommunicatie en maakt hiervoor gebruik van het reguliere datanetwerk om zo als back-up te kunnen dienen voor het C2000-netwerk. Aan de app wordt een noodknopfunctie toegevoegd om het gebruik ervan meer in lijn de brengen met dat van het C2000-spraaknetwerk. Opdat de telefoon daarbij in de zak kan blijven en bij nood snel gehandeld kan worden, wordt een fysieke knop aangeschaft waarmee die noodknopfunctie bediend kan worden. Op dit moment wordt door de politie uitgebreid getest welk accessoire daarvoor het meest geschikt is voor operationeel gebruik.

Brandstichting C2000-infratructuur

Over het in brand steken van C2000-masten informeer ik uw Kamer samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in de antwoorden op drie sets schriftelijke vragen die tegelijk met deze brief aan uw Kamer zijn verzonden. Ten aanzien van de C2000-masten herhaal ik hier dat die extra beveiligd zullen worden, hoewel ik vanuit veiligheidsoogpunt niet in ga op de specifieke beveiligingsmaatregelen. De maatregelen hebben zowel een preventieve als repressieve werking. Het kost naar verwachting ongeveer drie maanden om alle masten te beveiligen, waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de meest kritieke masten.

Vervolgstappen

Rond het einde van de verlengde intensieve nazorgfase op 1 juli aanstaande zal ik uw Kamer opnieuw informeren over de stand van zaken rond het vernieuwde netwerk. Op dit moment wordt er onder andere door TNO gewerkt aan een aantal onafhankelijke onderzoeken die moeten uitwijzen of er gedurende de verlengde intensieve nazorgfase inderdaad voldoende voortgang is geboekt. Omdat nagenoeg alle problemen met het netwerk zijn opgelost wordt vooralsnog volgens planning toegewerkt naar de overdracht van het beheer aan de Landelijke Meldkamersamenwerking op 1 juli aanstaande.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 25 124, nrs. 100, 101, 102 en 103