Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025124 nr. 102

25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2020

In mijn brief van 14 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de problemen die zijn opgetreden na de migratie van het vernieuwde spraaknetwerk C2000. Ik heb vervolgens tijdens het algemeen overleg politie met de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van 20 februari jl. een brief toegezegd over de stand van zaken en het functioneren van het netwerk tijdens carnaval. Door uw Kamer zijn vragen gesteld door het lid Helder (PVV). Met deze brief informeer ik over de stand van zaken van de verbeteringen van het netwerk. De nazorgfase loopt tot 27 maart. Ik zal u na afloop daarvan per brief informeren.

Zoals ik in mijn brieven van 26 april 2019 en 14 februari 2020 heb aangegeven heeft de veiligheid van de hulpverleners de hoogste prioriteit.1 Ik neem de gemelde problemen daarom uiterst serieus en zet er samen met de korpschef op in deze zo snel mogelijk op te lossen. Ik laat mij dagelijks informeren over het aantal gemelde problemen, de operationele impact daarvan en de voortgang in het oplossen van de geconstateerde problemen. In deze gesprekken vindt ook een technische duiding plaats van de problemen. Tijdens een werkbezoek aan de politie in Amsterdam op dinsdag 25 februari jl. heb ik me ook laten briefen over de ervaringen aldaar met het vernieuwde C2000. Daarbij is mij eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk communicatiemiddelen zijn voor de persoonlijke veiligheid van hulpverleners. Door de eenheid Amsterdam werd op dat moment een aantal situaties met forse verstoringen van verbinding of geluid gemeld. Het netwerk wordt doorlopend gemonitord, waaronder tijdens grote evenementen zoals de UEFA Cup wedstrijd in Amsterdam op 27 februari en tijdens de voetbalwedstrijd in Eindhoven op 1 maart waarbij het netwerk naar tevredenheid heeft gefunctioneerd.

Bij de politie is het beeld anders. De politie meldt verbindingsproblemen bij het gebruik van het nieuwe netwerk. Dat deze problematiek met name bij de politie speelt, lijkt te maken te hebben met de intensiteit waarmee de politie gebruik maakt van het spraaknetwerk van C2000 en de snelheid van verplaatsen.

Politiemensen zijn in die situaties geconfronteerd met het verlies van de verbinding of audiokwaliteit. Goede en betrouwbare verbindingen zijn voor politiemensen van levensbelang. Op het moment dat men daar niet op kan vertrouwen, geeft dat aanleiding tot onzekerheid en onrust. Uiteraard hoort het nieuwe systeem om te kunnen gaan met deze intensiteit van gebruik door de politie en zijn de inspanningen er ook op gericht dit zo snel mogelijk te realiseren. In de tussentijd is binnen de politie voorzien in alternatieve manier van communicatie.

De Centrale Ondernemingsraad van de politie heeft de problematiek per brief indringend bij mij en de korpschef onder de aandacht gebracht en om urgentie bij het oplossen daarvan gevraagd. Bijgaand doe ik u mijn reactie op de brief van de COR toekomen2. Zowel de korpschef als ik hebben benadrukt dat het van groot belang is alle problemen te melden, en aan die oproep is gehoor gegeven. Dat heeft sinds de migratie dagelijks tussen 10 en 100 meldingen opgeleverd die zijn en worden geanalyseerd.

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 14 februari jl. is al in de periode voor de migratie een nazorgteam ingericht van specialisten van het meldkamerdienstencentrum, de Landelijke Meldkamersamenwerking, het programmateam Implementatie Vernieuwing C2000 en de leveranciers.3 Dit team zet zich elke dag maximaal in om het netwerk zo snel mogelijk te verbeteren. Problemen die vanuit het perspectief van de gebruiker – op straat of op de meldkamer – het meest urgent zijn, krijgen daarbij de meeste prioriteit, zoals de melding dit weekeinde van een noodoproep die niet doorkwam. Alhoewel het aantal urgente meldingen terugliep, bleef bij de politie sprake van aanhoudende problematiek. Daarom is het nazorgteam uitgebreid en zijn extra experts ingeschakeld.

Naar het zich nu laat aanzien zijn de afgelopen week voor de problemen met de bezettoon en een groot deel van de verbindingsproblematiek voor de hulpverlener op straat oplossingen gevonden. Daarnaast is een aantal audioproblemen op de meldkamers opgelost. Aan de oplossing van gemelde problematiek wordt de komende weken onverminderd doorgewerkt. De werking van het netwerk en de ontwikkeling in het meldingenpatroon worden de komende weken nog nauwgezet in de gaten gehouden.

Na de stormen Ciara en Dennis, die door het hogere aantal incidenten een test waren voor het nieuwe netwerk, was het carnaval een periode waarin het C2000-spraaknetwerk intensief werd gebruikt. De dagen in aanloop naar carnaval is daarom in de gebieden waar carnaval met name wordt gevierd de dekking van het netwerk gemeten. Daaruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Daarnaast is bij de meldkamers in deze gebieden nagevraagd of zij, vanuit het perspectief van het C2000-netwerk, operationeel gereed waren voor het carnavalsweekend. Het antwoord was in alle gevallen bevestigend. Uiteindelijk hebben zich tijdens carnaval zelf geen grote operationele incidenten voorgedaan die gerelateerd waren aan het vernieuwde C2000.

Overigens merk ik op dat ook als het netwerk stabiel is, er zich situaties kunnen voordoen, waarbij hulpverleners de meldkamer of collega’s niet kunnen bereiken. Dat was zo met het oude netwerk en zal met het nieuwe netwerk ook zo zijn. Dit is inherent aan het gebruik van radionetwerken.

Dit moet echter wel tot een minimum beperkt worden. In de praktijk is men in staat gebleken veel problemen snel op te lossen, maar sommige problemen zoals bijvoorbeeld netwerkdekking nemen meer tijd in beslag. Op het zo snel mogelijk oplossen hiervan zijn alle inspanningen gericht.

Daarmee wil ik niets afdoen aan de problematiek die hulpverleners nog steeds ervaren. Hoewel was voorzien dat er in de nazorgfase problemen zouden optreden en er daarom alternatieve communicatiemiddelen voorhanden zijn, begrijp ik dat dit een grote impact heeft op iedereen voor wie het C2000-netwerk dagelijks de communicatieve life-line is. De korpschef en ik dragen er daarom zorg voor dat al het mogelijke wordt gedaan om de problemen op te lossen, met veel aandacht voor de persoonlijke veiligheid van alle hulpverleners die zich dag en nacht inspannen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 25 124, nrs. 96 en 101.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 25 124, nr. 101.