Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025124 nr. 101

25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2020

In mijn brief van 28 januari 2020 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat in de nacht van 27 op 28 januari de migratie naar het vernieuwde spraaknetwerk van C2000 heeft plaatsgevonden.1 In die nacht zijn ongeveer 600 zendmasten omgezet en is nieuwe radioapparatuur aangezet. Ik wil benadrukken dat dit een grootschalige operatie was die minutieus is voorbereid en volgens plan is verlopen. In een unieke operatie is in één nacht een vernieuwd communicatienetwerk landelijk uitgerold en in gebruik genomen. Het vernieuwde netwerk bedient sindsdien ongeveer 90.000 randapparaten, en heeft de operationele druk als gevolg van bijvoorbeeld de storm Ciara goed doorstaan.

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zijn op 11 december 2019 tijdens een besloten technische briefing geïnformeerd over de migratie naar het vernieuwde spraaknetwerk van C2000. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer heeft mij verzocht uw Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van het vernieuwde netwerk.

Zoals ik u in mijn brieven van 10 oktober 2019 en 28 januari 2020 meldde, heeft een nieuw netwerk dat zo omvangrijk is als het vernieuwde C2000-spraaknetwerk enige tijd nodig voordat het volledig ingeregeld is.2 Daarmee is in de huidige fase van het eerste gebruik rekening gehouden. Deze fase is zorgvuldig voorbereid in afstemming met politie, veiligheidsregio’s, brandweer, ambulancediensten en Defensie. Aangezien C2000 de communicatieve life line van de hulpdiensten is, is de veiligheid van burgers en hulpverleners hierbij leidend geweest.

Inmiddels presteert het vernieuwde netwerk goed. Zo’n 90.000 portofoons en mobilofoons, 11.000 gespreksgroepen, 600 zendmasten, 480 bedienposities op de meldkamers en twee rekencentra zijn sinds de nacht van 27 op 28 januari jl. volop in bedrijf. In de eerste periode na migratie hebben zich, zoals verwacht, aanloopproblemen voorgedaan rondom het netwerk die alleen bij intensief dagelijks gebruik, en niet in een testomgeving, naar voren komen. Daarop was geanticipeerd door een nazorgteam in te richten van specialisten van het meldkamerdienstencentrum, het programmateam Implementatie Vernieuwd C2000 en de leveranciers. Bovendien hebben de hulpdiensten van tevoren besproken maatregelen getroffen om continuïteit van de communicatie te waarborgen. Die maatregelen voor alternatieve communicatie hebben zich al in de migratienacht en de nazorgfase bewezen.

Het Interdepartementaal Multidisciplinair Overleg (IMO), waarin ook de operationele partijen zijn vertegenwoordigd, voert regie op de nazorg. Het IMO draagt daarbij niet alleen zorg voor de besluitvorming op nationaal niveau over de migratie van het spraaknetwerk van C2000 maar richt zich ook op de effecten van de migratie voor de operationele activiteiten van de hulpdiensten. Daarmee heeft de continuïteit van de noodhulpcommunicatie en de veiligheid van de hulpverlener een centrale plaats in de nazorg. Ik sta in rechtstreeks contact met het IMO.

Het oplossen van deze aanloopproblemen, die van verschillende aard zijn, heeft voor mij, maar natuurlijk ook voor de hulpverleningsdiensten, de hoogste prioriteit. Gezamenlijk streven wij ernaar het werk van de operationele partijen optimaal te ondersteunen. Het nazorgteam werkt daarom voortdurend aan optimalisatie en verbetering van het vernieuwde netwerk. Dit gebeurt in nauwe en intensieve samenwerking met de lokaal beheerders van de meldkamers, de hoofden meldkamer, de politie-eenheden, de brandweer- en veiligheidsregio’s, ambulancediensten en Defensie.

Er zijn intussen meerdere updates aan het netwerk doorgevoerd die al tot een sterk verbeterde situatie hebben geleid. Ik constateer dat het daarvoor ingerichte nazorgteam een hoge snelheid van analyse en oplossen heeft. Toch blijft het belangrijk dat de gebruikers van het netwerk alle vragen of klachten blijven melden. Iedere melding draagt bij aan een beter (technisch) beeld, en daarom analyseert het nazorgteam, en later de beheerder, iedere melding. Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nazorgteam en gebruikers komt het vernieuwde C2000 snel op een steeds hoger kwaliteitsniveau. Aldus wordt er toegewerkt naar een situatie waarin het vernieuwde netwerk steeds meer «normaal» in beheer genomen kan worden. Ook voor een al ingeregeld netwerk van de omvang van het huidige spraaknetwerk van C2000 geldt overigens dat er zich regelmatig technische issues voordoen die vervolgens ook weer opgelost dienen te worden. Elke melding van dekkingsproblemen wordt serieus genomen, en er zijn extra teams ingericht om klachten met metingen te verifiëren en analyseren.

Ik wil ook nogmaals benadrukken dat het verbeteren van het netwerk de hoogste prioriteit heeft, en dat de veiligheid van burgers en hulpdiensten daarbij voorop staat.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 25 124, nr. 100.

X Noot
2

Kamerstuk 25 124, nrs. 97 en 100.