Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 151

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

31 066 Belastingdienst

Nr. 151 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2017

Bij de regeling van werkzaamheden op 18 april jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 69, Regeling van werkzaamheden) heeft het lid Leijten (SP) mij verzocht uw Kamer alle mogelijke memo’s en notities betreffende APA’s en ATR’s1 toe te sturen ter voorbereiding op het debat over belastingafspraken met multinationals op donderdag 20 april a.s. Het lid Omtzigt (CDA) heeft meer specifiek gevraagd om de notities die het beleid veranderen en de notities die de Staatssecretaris bereikt hebben. Met deze brief reageer ik op deze verzoeken.

Uw Kamer heeft op grond van artikel 68 van de Grondwet recht op inlichtingen. Ik ben altijd bereid specifieke inlichtingen te verschaffen, spontaan, maar ook wanneer uw Kamer daarom verzoekt. Ik heb de afgelopen jaren uw Kamer ook veelvuldig geïnformeerd over het APA-/ATR-beleid. Het is echter staand beleid van het kabinet om documenten die zijn opgesteld voor intern beraad geen onderwerp te maken van politiek debat. Op de in die documenten opgenomen inlichtingen heeft uw Kamer als gezegd wel recht.

Over beleidswijzigingen die raken aan het APA-/ATR-beleid is uw Kamer naar mijn mening steeds goed geïnformeerd. Zo is uw Kamer ingelicht over de aanscherping van de APA-/ATR-praktijk in 2013,2 de totstandkoming van de aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn op het gebied van hybride financieringen3 en de implementatie daarvan,4 de totstandkoming van internationale afspraken over de uitwisseling van rulings en de implementatie daarvan,5 de totstandkoming van de EU-richtlijn met maatregelen tegen belastingontwijking (ATAD1),6 de EU-richtlijn over hybride mismatches met derde landen (ATAD2)7 en mijn recente toezegging om meer inzage te geven in de rulingpraktijk.8 Zoals ik in mijn brief van 14 april jl. heb uiteengezet heb ik uw Kamer daarnaast door bijvoorbeeld technische briefings geïnformeerd over de APA-/ATR-praktijk.9 Ik heb uw Kamer steeds aangeboden om naar wens specifieke structuren toe te lichten.

Daarnaast kan ik, indien uw Kamer daar prijs op stelt, de huidige, veelvoorkomende rulings, met de daaraan verbonden uitvoeringsaspecten en hun beperkingen meer uitvoerig op papier zetten, zodat uw Kamer meer zicht krijgt op de huidige APA-/ATR-praktijk.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

APA’s: Advance Pricing Agreements; ATR’s: Advance Tax Ruling.

X Noot
2

Brief van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Financiën van 30 augustus 2013, Kamerstuk 25 087, nr. 60.

X Noot
3

Kamerstuk 22 112, nr. 1761 (BNC-fiche).

X Noot
4

Wetsvoorstel wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) en memorie van toelichting, Kamerstuk 34 306, nrs. 2 en 3.

X Noot
5

Kamerstuk 22 112, nr. 1963, Kamerstuk 31 066, nr. 274, Kamerstuk 34 527, nr. 5, Kamerstuk 31 066, nr. 326.

X Noot
6

Kamerstuk 22 112, nr. 2071 (BNC-fiche), Kamerstuk 34 418, nr. 4.

X Noot
7

Kamerstuk 34 604, nr. 3 (BNC-fiche), Kamerstuk 34 604, C; deze brief is in afschrift naar uw Kamer gestuurd.

X Noot
8

Kamerstuk 34 552, nr. 79.

X Noot
9

Brief van 14 april 2017 met beantwoording vragen APA-/ATR-praktijk, Kamerstukken 25 087 en 31 066, nr. 150.