24 587 Justitiële Inrichtingen

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 720 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2018

Hierbij bied ik u de afsluitende rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna Inspecties) over forensisch psychiatrische kliniek (FPK) De Woenselse Poort aan1. Op 7 februari 2017 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het incidentonderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de FPK De Woenselse Poort aan uw Kamer gestuurd.2 De Inspecties voerden in 2017 een vervolgonderzoek uit en uw Kamer heeft vier voortgangsrapportages ontvangen.3

In de nu aangeboden afsluitende rapportage constateren de Inspecties dat FPK De Woenselse Poort nagenoeg alle acties uit het actieplan heeft doorgevoerd en dat dit heeft geleid tot een verbetering van het leef- en werkklimaat. De Inspecties constateren een aantal aandachtspunten die nadere uitwerking vragen.

De aandachtspunten zien onder meer op de administratieve werkdruk van de medewerkers. In het brede onderzoek naar kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg laat ik samen met GGZ Nederland onder andere de (administratieve) werkdruk van de medewerkers in kaart brengen. In juni 2018 stuur ik uw Kamer de resultaten van het onderzoek en mijn beleidsreactie.

De Inspecties spreken met dit afsluitende rapport hun vertrouwen uit in het reeds ingezette verbetertraject en het tot nu toe behaalde resultaat dat perspectief biedt voor een stabiele toekomst van De Woenselse Poort.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstukken 24 587 en 29 452, nr. 673

X Noot
3

Kamerstukken 24 587 en 29 452, nrs. 680, 695, 697 en Kamerstuk 24 587, nr. 704

Naar boven