24 587 Justitiële Inrichtingen

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 697 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2017

Op 7 februari jl. heb ik het incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over FPK De Woenselse Poort aan uw Kamer gestuurd.1 De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna Inspecties) voeren in 2017 een vervolgonderzoek uit. Hierbij toetsen de Inspecties in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan van FPK De Woenselse Poort worden doorgevoerd en of deze leiden tot een verbetering van het leef- en werkklimaat. In de brief van 7 februari heb ik aangegeven uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Op 3 april en 19 juni heb ik respectievelijk de eerste en tweede schriftelijke terugkoppeling van de Inspecties aan uw Kamer gestuurd.2 Hierbij bied ik u de derde schriftelijke terugkoppeling aan naar aanleiding van het bezoek op 22 juni aan FPK De Woenselse Poort.

Bevindingen Inspecties

De Inspecties concluderen dat FPK De Woenselse Poort acties in gang heeft gezet die bijdragen aan de verbetering van het leef- en werkklimaat. Deze beoogde verbetering wordt echter nog niet door iedereen gezien of ervaren. De effecten van de verbetermaatregelen om de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting op orde te brengen zijn nog onvoldoende zichtbaar. Zo blijkt het moeilijk vacatures opgevuld te krijgen. De Inspecties benadrukken dat het integraal actieplan ook een cultuuromslag behelst die tijd vergt. Motivatie en inzet van medewerkers zijn belangrijke factoren voor het welslagen van het integraal actieplan. Een sterk leidinggevend kader met een facilitaire rol hiervoor is onmisbaar. In hun vervolgonderzoek zullen de Inspecties dan ook spreken met leidinggevenden op verschillende niveaus.

Reactie

Ik dank de Inspecties voor de kritische wijze waarop zij monitoren in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan worden doorgevoerd door FPK De Woenselse Poort. Een beleidsreactie zal ik uw Kamer doen toekomen op het moment dat de Inspecties het vervolgonderzoek hebben afgerond. Verwacht wordt dat het onderzoek eind dit jaar wordt afgerond.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Kamerstukken 24 587 en 29 452, nr. 673

X Noot
2

Kamerstukken 24 587 en 29 452, nrs. 680 en 695

Naar boven