24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 704 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2017

Op 7 februari 2017 heeft toenmalig Staatssecretaris Dijkhoff het incidentonderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) De Woenselse Poort aan uw Kamer gestuurd.1 De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna Inspecties) voeren in 2017 een vervolgonderzoek uit. Hierbij toetsen de Inspecties in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan van FPK De Woenselse Poort worden doorgevoerd en of deze leiden tot een verbetering van het leef- en werkklimaat. In de brief van 7 februari heeft toenmalig Staatssecretaris Dijkhoff aangegeven uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Op respectievelijk 3 april, 19 juni en 4 september 2017 zijn de eerste drie schriftelijke terugkoppelingen van de Inspecties aan uw Kamer gestuurd.2 Hierbij bied ik u de vierde schriftelijke terugkoppeling aan.

Bevindingen Inspecties

De Inspecties concluderen dat FPK De Woenselse Poort op schema ligt met de acties die bijdragen aan het verbeteren van het leef- en werkklimaat. De meeste acties zijn doorgevoerd en hebben betrekking op de formatie, het ziekteverzuim, opleiding en training van het personeel en interne veiligheid. Het leidinggevend kader is inmiddels weer in positie gebracht. De afdelingen zijn allemaal operationeel en het is nagenoeg gelukt alle vacatures in te vullen. Er wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van het personeel. De Inspecties constateren dat elk team zich in een verschillende fase van ontwikkeling bevindt. Met name het ontwikkelen van forensische scherpte en het terugdringen van handelingsverlegenheid zijn onderwerpen die continue aandacht vragen en waar actief op gestuurd dient te worden.

De Inspecties troffen tijdens hun twee bezoekdagen medewerkers die met enthousiasme en motivatie hun werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft ook een positieve weerslag op de sfeer op het merendeel van de afdelingen die de Inspecties bezochten. Deze constatering verstrekt het vertrouwen dat de Inspecties hebben in de verdere aanpak van het verbetertraject.

Reactie

Ik heb waardering voor de grondige manier waarop de Inspecties monitoren in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan worden doorgevoerd door FPK De Woenselse Poort. Dit betreft de laatste tussenrapportage. Ik hecht eraan in mijn beleidsreactie het eindrapport van de Inspecties te betrekken zodat een volledig beeld ontstaat van de afwikkeling van het incidentenonderzoek. Een beleidsreactie zal ik uw Kamer dan ook doen toekomen op het moment dat de Inspecties het vervolgonderzoek volledig hebben afgerond en hun eindrapport hebben opgeleverd.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 24 587, nr. 673

X Noot
2

Kamerstuk 24 587, nrs. 680, 695 en 697

Naar boven