24 587 Justitiële Inrichtingen

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 680 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2017

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de schriftelijke terugkoppeling aan van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg1. De Inspecties hebben deze terugkoppeling opgesteld naar aanleiding van hun bezoek aan forensisch-psychiatrische kliniek De Woenselse Poort. Dit bezoek was het eerste bezoek in het kader van het gezamenlijke vervolgonderzoek van de Inspecties. In dit vervolgonderzoek toetsen de Inspecties in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan van De Woenselse Poort worden doorgevoerd en of deze leiden tot een verbetering van het leef- en werkklimaat.

In mijn brief van 7 februari 2017 heb ik aangegeven uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het vervolgonderzoek2. Een beleidsreactie zal ik uw Kamer doen toekomen op het moment dat de Inspecties dit vervolgonderzoek hebben afgerond.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstukken 24 587 en 29 452, nr. 673

Naar boven