22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1637 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2013

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij tien fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling groene infrastructuur (Kamerstuk 22 112, nr. 1635)

Fiche 2: Mededeling deelname van de EU aan de wereldtentoonstelling 2015 in Milaan (Kamerstuk 22 112, nr. 1636)

Fiche 3: Mededeling wetgevingspakket voor gezondere dieren en planten en een veiligere voedselketen

Fiche 4: Diergezondheidsverordening (Kamerstuk 22 112, nr. 1638)

Fiche 5: Verordening teeltmateriaal (Kamerstuk 22 112, nr. 1639)

Fiche 6: Controleverordening levensmiddelen- en diervoeder, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen. (Kamerstuk 22 112, nr. 1640)

Fiche 7: Verordening beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij Planten (Kamerstuk 22 112, nr. 1641)

Fiche 8: Richtlijn inzake toegankelijkheid van betaaldiensten (Kamerstuk 22 112, nr. 1642)

Fiche 9: Verslag EU-burgerschap 2013 en overzicht «vordering op weg naar een echt EU-burgerschap 2011–2013» (Kamerstuk 22 112, nr. 1643)

Fiche 10: Verordening markttoegang havendiensten en financiële transparantie van havens (Kamerstuk 22 112, nr. 1644)

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Mededeling wetgevingspakket voor gezondere dieren en planten en een veiligere voedselketen

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. Gezondere dieren en planten en een veiligere voedselketen. Een gemoderniseerd rechtskader voor een meer concurrerende EU.

Datum ontvangst Commissiedocument

6 mei 2013

Nr. Commissiedocument

COM (2013) 264

Pre-lex

http://ec.Europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=202631

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld voor de mededeling. Er zijn impact assessments opgesteld voor de voorstellen in dit wetgevingspakket (zie de betreffende BNC-fiches).

Behandelingstraject Raad

Landbouw- en Visserijraad

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken

2. Essentie voorstel

De mededeling begeleidt een omvangrijk pakket met voorstellen voor een nieuw wettelijk kader voor diergezondheid, plantgezondheid en de zaaizaadwetgeving. Dit pakket bestaat uit:

  • Diergezondheidverordening

  • Plantgezondheidverordening

  • Verordening voor teeltmateriaal (inclusief zaaizaad)

  • Verordening voor de officiële controles op voedselveiligheid, dier- en plantgezondheid (Controleverordening)

Later zal nog volgen:

  • Verordening voor financiering voor de voedselketen en dier- en plantgezondheid.

Gezien de complexiteit is ervoor gekozen om voor elk voorstel een separaat BNC-fiche uit te werken.

Het waarborgen van een hoog gezondheidsniveau voor mensen, dieren en planten is een van de in het Verdrag verankerde doelstellingen van de EU. Het rechtskader dat de EU tot dusver heeft ontwikkeld, is over het algemeen doeltreffend gebleken om risico’s voor de gezondheid van dieren en planten en voor de veiligheid van de voedselketen te voorkomen en te bestrijden. De moderne geglobaliseerde markt stelt de EU echter steeds vaker bloot aan nieuwe risico’s en maakt innovatie en een verbetering van het concurrentievermogen noodzakelijk. De Commissie acht het daarom noodzakelijk het huidige rechtskader voor diergezondheid, plantgezondheid, teeltmateriaal en officiële controles te herzien om vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren. Doel is de werking van de interne markt te verbeteren, het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken en beter tegemoet te komen aan de behoeften van burgers en bedrijven. De herziening draagt volgens de Commissie zo uiteindelijk ook bij aan slimme, duurzame en inclusieve groei in overeenstemming met de doelstellingen van EU2020.

Diergezondheidsverordening:

De verordening is de uitwerking van een in 2007 vastgesteld Europese diergezondheidsstrategie. De omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving omtrent diergezondheid, inclusief registraties, erkenningen en handel wordt samengebracht in één kader. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht, vooral om het beleid meer risicogebaseerd te maken en met een sterkere focus op preventie.

Plantgezondheidsverordening:

De Commissie beoogt met de voorgestelde verordening vastgestelde tekortkomingen in het huidige stelsel te verhelpen en een solide, transparant en duurzaam regelgevingskader vast te stellen dat «fit for purpose» is. De doelstelling van het plantgezondheidsstelsel is voorkomen van de insleep en verspreiding van nieuwe en schadelijke plantenziekten op het grondgebied van de EU. De nadruk hierbij ligt op het voorkomen, zodat later minder ingegrepen hoeft te worden met bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen/kostbare controlemaatregelen en geen dure uitroeiingscampagnes op touw moeten worden gezet. Hiermee wordt een duurzame plantaardige productie ondersteund en worden de bossen en parken beschermd. De officiële controles die door de bevoegde instanties van de lidstaten worden uitgevoerd om na te gaan of de ondernemers de fytosanitaire voorschriften naleven, gaan voortaan vallen onder de controleverordening.

Teeltmateriaalverordening:

Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende het op de markt aanbieden van teeltmateriaal vervangt de huidige twaalf richtlijnen met betrekking tot specifieke soorten teeltmateriaal (bijvoorbeeld landbouwgewassen, fruitgewassen, siergewassen, groenten en bosbouwkundig materiaal). Deze herziening is vooral ingegeven door het streven naar vereenvoudiging, modernisering, kostenverlaging, meer efficiëntie en flexibiliteit voor de exploitanten en coördinatie met andere beleidsdoelstellingen van de EU (vooral milieudoelstellingen). De regelgeving zal uitsluitend gelden voor «»professionele exploitanten»» (diegenen die beroepsmatig teeltmateriaal kweken en in de handel brengen).

Controleverordening:

De verordening vervangt de huidige controleverordening (Verordening (EG) 882/2004) inzake levensmiddelen-, diervoeder-, en diergezondheidscontroles en de werkingssfeer wordt verruimd naar fytosanitaire controles en controles van teeltmateriaal en dierlijke bijproducten. Daarnaast heeft het voorstel tot doel om het wetgevingskader te moderniseren, aan te scherpen en te vereenvoudigen. Een aantal belangrijke veranderingen betreffen gemeenschappelijke voorschriften voor controles op invoer uit derde landen en hervorming van het systeem van financiering van officiële controles.

Verordening voor financiering voor de voedselketen en dier- en plantgezondheid:

Het nog niet verschenen voorstel zal een meerjarenprogramma bevatten voor EU-financiering van maatregelen om een hoog gezondheidsniveau voor mensen, dieren en planten in de hele voedselketen en aanverwante gebieden te waarborgen. Het doel is tegelijkertijd ook om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de EU te bevorderen. De verordening moet de huidige versnipperde wetgeving voor EU-financiering vervangen. Het voorstel sluit aan bij het Meerjarig Financieel Kader van de EU. Nieuw is dat EU-cofinanciering beschikbaar wordt gesteld voor financiële compensatie ter vergoeding van de verliezen die telers hebben geleden als gevolg van vernietiging van plantaardig materiaal bij uitroeiing van een plantenziekte (zoals nu reeds gebeurt bij dierziekte-uitbraken). De standpuntbepaling in bijgaande fiches is onder voorbehoud van deze verordening over de financiële onderbouwing die later worden gepresenteerd.

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling, subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten?

Zie hiervoor de BNC-fiches over de voorstellen voor een diergezondheidsverordening, plantgezondheidsverordening, verordening voor teeltmateriaal en controleverordening.

4. Nederlandse positie over de mededeling

Nederland steunt de uitgangspunten van de Commissie voor het moderniseren en versterken van de EU-regelgeving in de voedselketen en voor dier en plant en is op hoofdlijnen positief over de voorstellen. Voor de Nederlandse positie per voorstel wordt verwezen naar de betreffende BNC-fiches.

Naar boven